Com ja sap, el contracte a temps parcial es defineix com el contracte acordat per fer una feina durant un nombre d’hores al dia, a la setmana, al mes o a l’any inferior al treballador que realitzava una jornada completa comparable, o en defecte d’això, la jornada completa prevista en el conveni col·lectiu.

La cotització a la Seguretat Social, desocupació, fons de garantia salarial i formació professional derivada dels contractes de treball a temps parcial s’efectuarà en raó de la remuneració efectivament percebuda en funció de les hores treballades en el mes que es consideri. Les bases mínimes de cotització aplicables als treballadors amb contracte a temps parcial s’adequaran amb vista a que la cotització en aquesta modalitat de contractació sigui equivalent a la cotització a temps complet per la mateixa unitat de temps i retribucions similars.

En la pràctica, per saber si un treballador té un contracte parcial o complet s’agafa de referència la jornada establerta en el conveni col·lectiu, o si no n’hi ha, les 40 hores setmanals de mitjana en còmput anual que estableix l’Estatut dels Treballadors.

Bases de cotització en els supòsits de treball concentrat en períodes inferiors als d’alta

En aquells supòsits en què els treballadors hagin acordat amb la seva empresa que la totalitat de les hores de treball que anualment han de realitzar es prestin en determinats períodes de cada any, percebent totes les remuneracions anuals o les corresponents al període inferior de què es tracti, en aquests períodes de treball concentrat, existint períodes d’inactivitat superiors al mensual, la cotització a la Seguretat Social s’efectuarà d’acord amb les següents regles (apt. 3, art. 65, Reial decret 2064/1995, de 22 de desembre)

  • I. La base de cotització es determinarà en la signatura del contracte de treball i a l’inici de cada any en què el treballador es trobi en aquesta situació, computant l’import total de les remuneracions que tingui dret a percebre el treballador a temps parcial en aquest any, amb exclusió en tot cas dels imports corresponents als conceptes no computables en la base de cotització a la Seguretat Social (art. 23, Reial decret 2064/1995, de 22 de desembre).
  • II. L’import obtingut es prorratejarà entre els dotze mesos de l’any o del període inferior de què es tracti, i d’aquesta manera es determinarà la quantia de la base de cotització corresponent a cadascun d’ells i amb independència que les remuneracions es percebin íntegrament en els períodes de treball concentrat o de forma prorratejada al llarg de l’any o període inferior respectiu.
  • III. La base mensual de cotització, calculada conforme a les regles anteriors, no podrà ser inferior a l’import de les bases mínimes que resultin del que es disposa en la taula anterior.
  • IV. Si al final de l’exercici o període inferior de què es tracti, el treballador amb contracte a temps parcial, subsistint la seva relació laboral, hagués percebut remuneracions per import diferent a l’inicialment considerat en aquest any o període de l’any per a determinar-ne la base mensual de cotització, conforme a les regles anteriors, es procedirà a realitzar la corresponent regularització. A aquest efecte, l’empresari haurà de practicar la corresponent liquidació complementària de quotes per les diferències en més i efectuar el pagament dins del mes de gener de l’any següent o del mes següent a aquell en què s’extingeixi la relació laboral, o bé sol·licitar, si escau, la devolució de les quotes que resultin indegudament ingressades.
  • V. Així mateix, l’administració de la Seguretat Social podrà efectuar d’ofici les liquidacions de quotes i acordar les devolucions sol·licitades que siguin procedents, especialment, en els supòsits d’extinció de la relació laboral d’aquests treballadors amb contracte a temps parcial per jubilació ordinària o anticipada, per reconeixement de la pensió per incapacitat permanent, per defunció o per qualsevol altra causa, amb la consegüent baixa en el règim corresponent de la Seguretat Social i cessament en l’obligació de cotitzar

Doncs bé, l’informem que al web de la Seguretat Social s’ha publicat, en el Sistema RED, una nota d’avís en la qual s’indica un control de bases màximes en treballadors amb contracte a temps parcial que no estan d’alta tot el mes.

Actualment, en el supòsit de treballadors amb contracte a temps parcial que no figurin tot el mes en situació d’alta, es valida que la base de cotització no sigui superior a la base màxima mensual, sense tenir en compte els dies cotitzats.

Doncs bé, des del mes d’octubre s’incorporarà un nou control amb la finalitat d’ajustar la base màxima als dies que romangui el treballador en alta amb l’obligació de cotitzar. Aquest nou control s’aplicarà a totes les liquidacions, independentment del període de liquidació a què facin referència.

Exemple:

Treballador grup 5 figura d’alta amb un contracte a temps parcial de l’1 al 8 de juny, informa nombre d’hores realitzades 42,  amb una retribució de 3200 €.

Fins ara si l’usuari informava una base de 3200 no es mostrava error (és inferior a la base màxima mensual).

Amb el nou control el límit de la base màxima d’aquest treballador serà:

Base màxima diària (135,67) * nombre de dies d’alta en l’empresa amb contingut en el camp CTP (8) = 1085,36 €, aquest serà l’import màxim que l’empresa pot comunicar per a aquest treballador en aquest període de liquidació.

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquest tema.