Reformulació

En concret, la Resolució de l’ICAC estableix  que si un cop formulats els comptes anuals de l’exercici els administradors acorden la seva reformulació, en la memòria dels comptes anuals s’haurà d’incloure tota la informació significativa sobre els fets que han motivat la revisió dels comptes inicialment formulats, sense perjudici dels canvis que s’hagin d’introduir en els restants documents que integren els comptes anuals d’acord amb la norma de registre i valoració sobre fets posteriors al tancament de l’exercici del Pla general de comptabilitat (PGC) o del Pla general de comptabilitat de petites i mitjanes empreses (PGCPIMES).

Esmena d’error comptable

La Resolució de l’ICAC, en el cas de l’esmena d’un error comptable incorregut en un exercici anterior al que es refereixin els comptes anuals, també estableix que en tot cas es comptabilitzarà en els comptes anuals de l’exercici en què s’adverteixi l’error seguint la norma de registre i valoració sobre canvis en criteris comptables, errors i estimacions comptables del  PGC o del PGCPIMES.

Atenció. S’entén per errors les omissions o inexactituds en els comptes anuals d’exercicis anteriors per no haver utilitzat, o no haver-ho fet adequadament, informació fiable que estava disponible quan es van formular i que la societat podria haver obtingut i tingut en compte en la formulació d’aquests comptes.

Entrada en vigor

La Resolució de l’ICAC va entrar en vigor el dia 12 de març de 2019 i serà aplicable als comptes anuals dels exercicis iniciats a partir de l’1 de gener de 2020.

No obstant això, les societats podran optar per aplicar la Resolució de l’ICAC de forma retroactiva, de conformitat amb el que es disposa en la norma de registre i valoració sobre canvis en criteris comptables, errors i estimacions comptables del PGC i PGCPIMES. 

Atenció. La Resolució serà de compliment obligatori per a totes les societats de capital que apliquen el Pla general de comptabilitat i el Pla general de comptabilitat de petites i mitjanes empreses; si bé en el cas de les societats cooperatives aplicaran els criteris regulats en l’Orde EHA/3360/2010, de 21 de desembre, per la qual s’aproven les normes sobre els aspectes comptables de les societats cooperatives, i, en absència de regulació expressa, aplicaran de forma subsidiària els continguts en aquesta resolució.

En el cas de l’esmena d’un error comptable incorregut en un exercici anterior al que es refereixin els comptes anuals, estableix que en tot cas es comptabilitzarà en els comptes anuals de l’exercici en què s’adverteixi l’error seguint la norma de registre i valoració sobre canvis en criteris comptables, errors i estimacions comptables del  PGC o del PGCPIMES.