Tal i com els hi vàrem en la primera publicació sobre Novetats fiscals per autònoms i PIMES (hipervincle), el proper 4 d’abril comença de forma oficial la campanya de la renta, i com cada any es revisen alguns tributs que afecten especialment als treballadors autònoms i les empreses.

Seguidament els hi detallem les principals novetats fiscals que ens quedaven per revisar tret d’aquelles que corresponen a la pròpies comunitats autònomes:

Novetats en l’Impost de Societats

  • Documentació d’operacions vinculades. Informació país per país. Es modifica la regulació de la declaració informativa anomenada “informació país per país” per adequar-la a la Directiva Comunitària 2016/881, especialment pel que fa a la determinació de quines són les entitats del grup que han de presentar la informació.
  • S’estableix un nou supòsit d’excepció a l’obligació de retenir en relació amb les quantitats satisfetes pels fons de pensions oberts com a conseqüència del reintegrament o mobilització de participacions dels fons de pensions inversors o dels plans de pensions inversors
  • La conversió d’actius per impost diferit en crèdit exigible davant l’Administració tributària, es desenvolupa reglamentàriament el procediment per a la compensació i abonament d’aquests crèdits.

Novetats en l’Impost de Successions i Donacions

  • Referència Cadastral. En l’adquisició de béns immobles, la declaració de l’impost ha d’incloure la referència cadastral dels immobles transmesos, el qual contribuirà a una correcta identificació i, per tant, millorar la gestió de l’impost i facilitar el subministrament i intercanvi d’informació entre l’administració gestora de l’impost i el cadastre.
  • Acreditació del compliment de les obligacions. Per facilitar la gestió de l’impost d’ISD, en particular als no residents que han de declarar a la Hisenda pública estatal, s’estableix que es podrà acreditar el compliment de les obligacions relatives a l’Impost mitjançant certificat expedit per l’Agència Estatal d’Administració Tributària.

Altres novetats

  • Obligació de portar els llibres de comptabilitat exigits a través de l’aplicació de la seu electrònica de la AEAT.
  • Mesures especials en la lluita i prevenció contra el frau fiscal com son l’obligació d’identificació dels cessionaris i cedents, de l’habitatge cedit i de l’import pel qual s’ha cedit en les plataformes col·laboratives i sancions per omissió en el endarreriment l’actualització dels llibres de registre de factures expedides i rebudes.
  • Impost sobre béns immobles (IBI). Actualització de valors cadastrals: s’estableix per al 2018 la taula amb els coeficients per poder actualitzar els valors cadastrals d’immobles en els 1.830 municipis que ho van sol·licitar i que estan inclosos en l’Ordre HFP 885/2007, que afectarà, entre altres impostos, l’IBI, l’IRPF, etc.
  • Salari mínim interprofessional (SMI): per al 2018 queda fixat en 735,90 €/mes i 24,53 €/dia, incrementant-se un 4% respecte el passat 2017.
  • La devolució de la clàusula sòl no tributa. En cas de que el contribuent hagi obtingut la devolució del que havia pagat de més per una hipoteca la clàusula sòl abusiva, no ha de declarar aquest import en la renda, i tampoc haurà de pagar l’IRPF per les eventuals indemnitzacions reconegudes.

A Centre Gestor Lleida comptem amb experiència contrastada gestionant a autònoms i pimes sobre matèries fiscals, que dipositen la seva confiança en nosaltres.

Busquem la millor solució pel seu cas concret sense cap tipus de cost ni compromís, truqui’ns al 973 279 700 o contacteu-nos a través del correu electrònic lleida@centregestor.es.

Pot apropar-se a les nostres oficines al centre de Lleida i Tremp. Per a més informació pot visitar la nostra pàgina web https://centregestor.es.

Centre Gestor