Al BOE del dia 29 de gener del 2018, s’ha publicat l’Ordre ESS/55/2018, de 26 de gener, per la qual es desenvolupen les normes legals de cotització a la Seguretat Social, desocupació, protecció per cessament d’activitat, fons de garantia salarial (FOGASA) i formació professional per a l’exercici 2018, que manté les normes previstes en la Llei de pressupostos generals de l’Estat (LPGE) pel 2017 a l’espera de l’aprovació dels pressupostos corresponents a aquest exercici. No obstant això, s’han dut a terme les adaptacions exigides per les modificacions legals contingudes en normes publicades amb posterioritat a la LPGE 2017 (RDL 14/2017, Llei 6/2017 o RD 1077/2017, entre altres), que se’n destaca el següent:

 • Fixació del límit mínim de cotització (858,60 €/mes).
 • Adaptació de les bases mínimes del règim general i règims assimilats, de les bases mínimes aplicables als treballadors inclosos en el sistema especial del règim general dels treballadors agraris per compte d’altri i de les bases de cotització aplicables en el sistema especial del règim general dels empleats de llar.
 • Adaptació de les bases de cotització del RETA i del sistema especial per a treballadors per compte agraris establert en el RETA.
 • Increment dels tipus de cotització per contingències comunes a càrrec de l’ocupador i de l’empleat aplicables en el sistema especial per a empleats de la llar, així com el tipus de cotització a càrrec de l’empresari corresponent als treballadors inclosos en els grups de cotització 2 a 11 del sistema especial per a treballadors per compte d’altri agraris.
 • Adaptació de les bases de cotització establertes amb caràcter general als supòsits de contractes a temps parcial.
 • Es fixen les quotes en els contractes per a la formació i l’aprenentatge.
 • Es fixen els coeficients aplicables per determinar la cotització a la Seguretat Social en supòsits específics, com són els de conveni especial, col·laboració en la gestió de la Seguretat Social o exclusió d’alguna contingència.
 • S’estableixen els coeficients per a la determinació de les aportacions a càrrec de les mútues col·laboradores amb la Seguretat Social al sosteniment dels serveis comuns de la Seguretat Social.
 • Es fixen els valors límit dels índexs de sinistralitat general i de sinistralitat extrema (annex), corresponents a l’exercici 2017, i el volum de cotització per contingències professionals a assolir durant el període d’observació (5.000 €), per al càlcul de l’incentiu previst en el Reial decret 231/2017, de 10 de març, pel qual es regula l’establiment d’un sistema de reducció de les cotitzacions per contingències professionals a les empreses que hagin disminuït de manera considerable la sinistralitat laboral.

Règim general de la Seguretat Social

 • El límit màxim de la base de cotització al règim general serà, a partir de l’1 de gener del 2018, de 3.751,20 euros mensuals.
 • El límit mínim de cotització per a les contingències d’accident de treball i malaltia professional serà equivalent al salari mínim interprofessional vigent a cada moment, incrementat pel prorrateig de les percepcions de venciment superior al mensual que percebi el treballador, sense que pugui ser inferior a 858,60 euros mensuals.
 • Bases de cotització per jornades reals: màxima 163,10 euros/mes.

Durant l’any 2018, la cotització al règim general per contingències comunes estarà limitada per a cada grup de categories professionals per les bases mínimes i màximes següents:

 

Grup de cotització Categories professionals Bases mínimes

Euros/mes

Bases màximes

Euros/mes

1 Enginyers i llicenciats. Personal d’alta direcció no inclòs en l’article 1.3.c) de l’Estatut dels Treballadors. 1.199,10 3.751,20
2 Enginyers tècnics, pèrits i ajudants titulats. 994,20 3.751,20
3 Caps administratius i de taller. 864,90 3.751,20
4 Ajudants no titulats. 858,60 3.751,20
5 Oficials administratius. 858,60 3.751,20
6 Subalterns. 858,60 3.751,20
7 Auxiliars administratius. 858,60 3.751,20

 

Grup de cotització Categories professionals Bases mínimes

Euros/dia

Bases màximes

Euros/dia

8 Oficials de primera i segona 28,62 125,04
9 Oficials de tercera i especialistes 28,62 125,04
10 Peons 28,62 125,04
11 Treballadors menors de 18 anys, sigui quina sigui la seva categoria professional. 28,62 125,04

 

Tipus de cotització

Es mantenen els tipus de cotització establerts pel 2017:

 • Per a les contingències comunes, el 28,30 per cent, del qual el 23,60 per cent serà a càrrec de l’empresa i el 4,70 per cent a càrrec del treballador.
 • Per a les contingències d’accidents de treball i malalties professionals, s’aplicaran els tipus de la tarifa de primes establerta en la disposició addicional quarta de la Llei 42/2006, de 28 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2007, i les primes resultants seran a càrrec exclusiu de l’empresa.

Règim especial de treballadors per compte propi

Les base mínima de cotització al RETA pel 2018 queda fixada en 919,80 euros mensuals i la màxima en 3.751,20 euros mensuals.

 • Base de cotització màxima dels treballadors autònoms que a 01-01-2018 tinguin menys de 47 anys, o 47 anys amb una base de cotització igual o superior a 2.023,50 euros mensuals o que causin alta en aquest règim: la que triïn entre les bases màxima i mínima anteriors.
 • Base de cotització màxima dels treballadors autònoms que a 01-01-2018 tinguin 47 anys i base de cotització inferior a 2.023,50 euros mensuals: 2.023,50 euros/mes (tret que exercitin la seva opció en aquest sentit abans del 30-06-2018 amb efectes a partir de l’1 de juliol, o que es tracti del cònjuge supervivent del titular del negoci que, com a conseqüència de la seva defunció, s’hagi hagut de posar al capdavant del negoci i donar-se d’alta en aquest règim especial amb 47 anys, en aquest cas no existirà aquesta limitació).
 • Base de cotització de treballadors autònoms que a 01-01-2018 tinguin 48 anys o més: entre 992,10 i 2.023,50 euros/mes (tret que es tracti del cònjuge supervivent del titular del negoci que, com a conseqüència de la seva defunció, s’hagi hagut de posar al capdavant del negoci i donar-se d’alta en aquest règim especial amb 45 anys o més, en aquest cas, l’elecció de bases estarà compresa entre les quanties de 919,80 i 2.023,50 euros mensuals).
 • Base de cotització de treballadors autònoms que abans dels 50 anys han cotitzat en qualsevol règim de la Seguretat Social durant 5 anys o més, o que amb 48 o 49 anys van exercitar l’opció de l’art. 132.Quatre.2 Llei 39/2010: entre 919,80 i 2.023,50 euros mensuals (o si té base superior, aquesta incrementada en un 3%).
 • Base mínima per a autònoms societaris: 1.199,10 euros/mes (base mínima per als treballadors del grup de cotització 1 del règim general). De moment i fins que tinguem nova Llei de pressupostos, que ha de fixar-la, es manté la seva vinculació a aquesta base mínima del règim general i, per tant, al SMI.

Tipus de cotització

A partir de l’1 de gener del 2018, les bases i els tipus de cotització per contingències comunes en aquest règim especial seran els següents:

→ Tipus de cotització per contingències comunes: el 29,80 per cent. Si l’interessat està acollit a la protecció per contingències professionals o per cessament d’activitat serà el 29,30 per cent.

→ Quan el treballador per compte propi o autònom no tingui en aquest règim la protecció per incapacitat temporal, el tipus de cotització serà el 26,50 per cent.

Els treballadors inclosos en aquest règim especial que no tinguin coberta la protecció dispensada a les contingències derivades d’accidents de treball i malalties professionals efectuaran una cotització addicional equivalent al 0,10 per cent, aplicada sobre la base de cotització triada, per al finançament de les prestacions previstes en els capítols VIII i IX del títol II de la Llei general de la Seguretat Social.

Sistema especial per a empleats de la llar

Tenint en compte que el 2019 la cotització per a empleats de la llar s’equipararà a la dels treballadors del règim general, l’ordre de cotització recull un tipus de cotització per contingències comunes pel 2018 del 27,40% (22,85% a càrrec de l’ocupador, 4,55% a càrrec de l’empleat), conforme a l’increment progressiu establert en la disposició transitòria 16a de la Llei general de la Seguretat Social (LGSS).

A més, l’ordre recull la reducció per als ocupadors del 20% en la cotització, que serà de fins al 45% per a famílies nombroses.

A partir de l’1 de gener del 2018, les bases de cotització per contingències comunes a aquest sistema especial seran les determinades en l’escala següent, en funció de la retribució percebuda pels empleats de la llar per cada relació laboral:

 

Tram Retribució mensual incrementada amb la proporció de pagues extraordinàries

Euros/mes

Base de cotització

Euros/mes

1r Fins a 196,15 167,74
2n Des de 196,16 fins a 306,40 277,51
3r Des de 306,41 fins a 416,80 387,29
4t Des de 416,81 fins a 527,10 497,08
Des de 527,11 fins a 637,40 606,86
Des de 637,41 fins a 746,90 716,65
Des de 746,91 fins a 858,60 858,60
Des de 858,61 896,94

 

Tipus de cotització

 • Durant l’any 2018, el tipus de cotització per contingències comunes, sobre la base de cotització que correspongui, serà del 27,40 per cent, amb el 22,85 per cent a càrrec de l’ocupador i el 4,55 per cent a càrrec de l’empleat.
 • Per a la cotització per contingències professionals, sobre la base de cotització que correspongui, s’aplicarà el tipus de cotització previst en la tarifa de primes aprovada per la disposició addicional quarta de la Llei 42/2006, de 28 de desembre, i la quota resultant serà a càrrec exclusiu de l’ocupador.

Dret a devolució d’ofici en cas de pluriactivitat

Els treballadors autònoms que el 2017 han cotitzat en règim de pluriactivitat per una quantia igual o superior a 12.739,08 euros, tenen dret al fet que la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS) els retorni d’ofici, abans de l’1 de maig de 2018, el 50% de l’excés.

Treballadors del règim especial del mar

Al BOE del dia 29-01-2018 també s’ha publicat l’Ordre ESS/56/2018, de 26 de gener, per la qual s’estableixen per a l’any 2018 les bases de cotització a la Seguretat Social dels treballadors del règim especial del mar inclosos en els grups segon i tercer. Com que té efectes des de l’1 de gener del 2018, com en anys anteriors, les diferències de cotització que s’hagin produït per l’aplicació d’aquestes bases de cotització respecte de les efectuades a partir d’aquella data, es poden ingressar, sense recàrrec, fins al 31 de març inclòs.

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquest tema.

Busquem la millor solució pel seu cas concret sense cap tipus de cost ni compromís, truqui’ns al 973 279 700 o contacteu-nos a través del correu electrònic lleida@centregestor.es.

Pot apropar-se a les nostres oficines al centre de Lleida i Tremp. Per a més informació pot visitar la nostra pàgina web https://centregestor.es.

Centre Gestor