Com cada any, ens permetem informar-li que, fins el proper dia 31 de desembre, té la possibilitat de RENUNCIAR a l’estimació Objectiva (Mòduls) o REVOCAR la renúncia per l’exercici 2.016. L’Ordre Ministerial  publicada el dia 18 de novembre, així ho estableix.

El fet de renunciar a l’estimació Objectiva suposa portar la comptabilitat de la seva activitat per Estimació Directa Simplificada (llibre d’ingressos i llibre de despeses) durant un període, com a mínim, de tres anys.

 

Li recordem la limitació que exclou del Règim d’estimació Objectiva, pel 2.016, a tot aquell empresari que superi, en volum de compres de bens i serveis, els 250.000 euros anuals (excloent adquisicions d’immobilitzat) o els 250.000 euros de volum d’ingressos anuals. En aquestos volums s’han de computar també les operacions del cònjuge, descendents i ascendents així com de les entitats en atribució de rendes on participin.

 

MOLT IMPORTANT recordar altres causes d’exclusió vigents des de l’1 de gener de 2016:

 

–     serveis de transports de mercaderies per carretera, (epígrafs 722 i 757) amb ingressos superiors a 125.000,00 euros facturats a empresaris o professionals.

–     aquells contribuents (paletes, fontaners, fusters… els que suporten una retenció de 1% a les factures emeses, excepte els transportistes), queden automàticament exclosos de l’estimació objectiva.

–     els que facturin a altres empresaris o professionals per import superior a 125.000,00 euros.

 

Si vostè es troba en una d’aquestes situacions, ens ho ha de comunicar urgentment, ja que NO pot acollir-se al Règim d’estimació Objectiva pel 2.016.

 

Restem a la seva disposició per a qualsevol aclariment.

Àrea Comptable i Fiscal