La jubilació anticipada d’autònoms és una de les opcions que tenen els treballadors per compte propi, i que més dubtes els susciten. Fins a l’any 2013 no es va regular la possibilitat que existís la jubilació anticipada dins de la norma a la qual se sotmetia el treball autònom (encara que l’Estatut del Treball Autònom preveia la seva implantació en alguns casos excepcionals per a activitats de naturalesa tòxica, perillosa o penosa i situacions de discapacitat).

Amb la reforma de les pensions de 2013 s’estableix que els treballadors, autònoms inclosos, poden jubilar-se a partir dels 63 anys sempre que tinguin un mínim de 35 anys de cotització. Igual que l’edat de jubilació ordinària s’anirà elevant fins a arribar als 67 anys en 2027, l’edat de jubilació anticipada també s’incrementarà fins a arribar als 65 anys en la mateixa data.

Mentre que el treballador per compte d’altri, es pot jubilar quatre anys abans de l’edat legal sempre que hagi cotitzat almenys 33 anys, el treballador autònom, ha d’haver cotitzat en total 35 anys, i la pot sol·licitar a partir dels 63 anys i sis mesos, aquest mínim anirà augmentant de forma progressiva fins als 65 anys el 2027.

Quant als coeficients reductors, s’apliquen descomptes en les pensions que es configuren de la següent forma: 8% amb 38 anys i 6 mesos cotitzats, o menys; 7,5% pels qui tinguin cotitzat entre 38 anys i 6 mesos i menys de 41 anys i 6 mesos; 6,8% per als períodes cotitzats entre 41 anys i 6 mesos i menys de 44 anys i 6 mesos; i 6,5% per als treballadors que hagin cotitzat un temps igual o superior a 44 anys i 6 mesos.

També s’hi podran acollir els qui es trobin en un d’aquests dos grups, tots dos amb una edat de 60 anys:

 • Professionals que es van acollir al règim especial de la mineria del carbó a dia 1 d’abril de 1969 i cotitzessin a alguna de les mutualitats laborals del carbó a dia de 31 de gener de 1969 o amb anterioritat.
 • Els qui estiguessin en el camp d’aplicació del règim especial dels treballadors del mar a dia 1 d’agost de 1970.

 Modalitats de jubilació anticipada per a treballadors autònoms 

⇒ JUBILACIÓ ANTICIPADA VOLUNTÀRIA

En aquest cas, l’autònom decideix per si mateix jubilar-se abans de complir els 65 anys reglamentaris.

⇒ JUBILACIÓ ANTICIPADA NO VOLUNTÀRIA O FORÇOSA

En els casos de jubilació no voluntària o forçosa, el fet de retirar-se de la vida laboral es deu a una força major, com una malaltia, discapacitat o al tancament de l’empresa per jubilació de l’empresari.

Si l’autònom es veu obligat per les seves circumstàncies personals a jubilar-se de forma primerenca, haurà de complir certes condicions.

La primera d’elles és que la seva edat sigui inferior en 4 anys a la de jubilació general. És a dir, la persona no podrà tenir menys de 63 anys si ha de jubilar-se sota aquesta modalitat.

El segon requisit és que l’autònom es trobi inscrit com a demandant d’ocupació els 6 mesos anteriors a la petició de la retirada laboral anticipada. O, en defecte d’això, que aquesta petició es degui a causes econòmiques, com l’acomiadament col·lectiu, jubilació de l’empresari, resolució judicial, força major o violència de gènere.

 Condicions per sol·licitar la jubilació anticipada voluntària

Cal aclarir que per poder gaudir de la jubilació anticipada voluntària, el treballador autònom ha de complir els següents requisits fonamentals:

 • L’autònom ha d’haver cotitzat almenys 35 anys.
 • Ha de tenir 2 anys menys que l’edat legal per jubilar-se. El 2018, l’edat legal és de 65 anys i 6 mesos.
 • Ha de poder demostrar que, almenys dels dos anys dels cotitzats, es van treballar durant els 15 anteriors a sol·licitar la jubilació anticipada.
 • Que l’import de la pensió a percebre resulti superior a la quantia de la pensió mínima que correspondria a l’interessat per la seva situació familiar al compliment dels 65 anys i sis mesos d’edat. En cas contrari, no es podrà accedir a aquesta fórmula de jubilació anticipada.

Com que el 2013 es va acordar retardar l’edat de jubilació de forma progressiva, l’edat reglamentària de jubilació, a data de 2018, és de 65 anys i 6 mesos. Per tant, el treballador autònom es podrà jubilar anticipadament a partir dels 63 anys i 6 mesos.

Quan s’acabi aquest període transitori de retard progressiu, que és el 2027, aquesta edat reglamentària serà de 67 anys, per la qual cosa, l’edat de jubilació anticipada de l’autònom serà de 65 anys.

En el cas d’anticipar la seva jubilació, els autònoms experimentaran una reducció en la quantia a percebre, conforme a uns determinats coeficients reductors, que va del 2% per trimestre pels qui hagin cotitzat menys de 38 anys i 6 mesos fins a l’1,625% per trimestre pels qui hagin cotitzat 44 anys i 6 mesos o més.

En concret, s’estableixen quatre trams de coeficients reductors en funció d’anys cotitzats:

 1. Per als qui tinguin cotitzats fins a 38 anys i 6 mesos s’aplicarà una reducció del 2% per trimestre.
 2. Per als autònoms que hagin cotitzat entre 38 anys i 6 mesos i 41 anys i sis mesos la reducció serà de l’1,875%.
 3. Pels qui hagin cotitzat un mínim de 41 anys i mig i 44 anys i sis mesos, un 1,750% de reducció trimestral.
 4. Si l’autònom ha cotitzat des de 44 anys i mig d’ara endavant el percentatge de reducció s’estima en 1,675% per trimestre.

 Atenció. És important aclarir que la prejubilació és un terme referit únicament a l’assalariat i no a l’autònom. La prejubilació consisteix en un acord entre el treballador i l’empresari que es dóna en els anys anteriors a l’edat legal de jubilació i pel qual l’assalariat obté una quantitat econòmica fins que pugui accedir a una pensió pública.

Als efectes exclusius de determinar aquesta edat legal de jubilació, es considerarà com a tal la que li hagués correspost al treballador en cas que hagués continuat cotitzant durant el termini comprès entre la data del fet causant i el compliment de l’edat legal de jubilació que en cada cas resulti d’aplicació.

Per al còmput dels períodes de cotització es prendran períodes complets, sense que se n’equipari a un període la fracció.

En qualsevol cas, existeixen excepcions tant a la quantia com al període de cotització de determinats col·lectius, com els del sector agrari o els treballadors autònoms contractats a temps parcials.

 • En el cas de treballadors inclosos en el sistema especial per a treballadors per compte d’altri agraris, a l’efecte d’acreditar el període mínim de cotització efectiva (35 anys), serà necessari que, en els últims 10 anys cotitzats, almenys 6 corresponguin a períodes d’activitat efectiva en aquest sistema especial. A aquests efectes, es computaran també els períodes de percepció de prestacions per desocupació de nivell contributiu en aquest sistema especial.
 • En el cas de treballadors contractats a temps parcial, per acreditar el període mínim de cotització de 35 anys, s’aplicaran, a partir del 04-08-2013, les regles establertes en el Reial decret-llei 11/2013, de 2 d’agost.

Límit de la quantia

Una vegada aplicats els referits coeficients reductors, l’import resultant de la pensió no podrà ser superior a la quantia que resulti de reduir el topall màxim de pensió en un 0,50 per 100 per cada trimestre o fracció de trimestre d’anticipació.

El coeficient del 0,50 per 100 al fet que es refereix l’apartat anterior no serà aplicable en els següents supòsits:

 • Quan es tracti de jubilacions causades a l’empara de l’establert en la norma 2a de l’apartat 1 de la disposició transitòria quarta de la Llei general de la Seguretat Social.
 • En els casos de jubilacions anticipades, en relació amb els grups o activitats professionals els treballs dels quals siguin de naturalesa excepcionalment penosa, tòxica, perillosa o insalubre, o es refereixin a persones amb discapacitat.

A Centre Gestor Lleida comptem amb experiència contrastada gestionant a autònoms i pimes sobre matèries fiscals, que dipositen la seva confiança en nosaltres.

Busquem la millor solució pel seu cas concret sense cap tipus de cost ni compromís, truqui’ns al 973 279 700 o contacteu-nos a través del correu electrònic lleida@centregestor.es.

Pot apropar-se a les nostres oficines al centre de Lleida i Tremp. Per a més informació pot visitar la nostra pàgina web https://centregestor.es.

Centre Gestor