El 31 de desembre està molt a la vora, i com de cada any hem de fer el tan important i necessari tancament comptable i fiscal. Aquesta tasca suposa el punt final al treball de tot un any dels departaments d’administració i ha de considerar-se com el punt d’inflexió que et permetrà decidir sobre el futur sobre la base de la informació en ell reflectida.

El tancament comptable i fiscal no és un mer tràmit administratiu. És una oportunitat per a analitzar el funcionament de l’empresa establir previsions de creixement per als teus clients i fixar objectius a curt i mitjà termini que permetin el creixement del negoci.

El tancament comptable, el fem amb el dipòsit dels comptes anuals, i el tancament fiscal amb la presentació de l’Impost de societats.

La burocràcia, processos informàtics i els errors fan d’aquest procés una autèntica prova d’obstacles per a les empreses i nosaltres t’expliquem com realitzar-lo en aquestes 10 recomanacions:

Primeres passes per a un tancament d’any fiscal i comptable perfecte

1. Fer un pre-tancament comptable

 

 

Un pre-tancament, ho realitzem al llarg del tercer trimestre, per a veure de forma anticipada els resultats parcials del negoci abans d’arribar a cap d’any. El pre-tancament ens permet detectar prèviament possibles inconsistències i incompliments de pagaments o altres obligacions i preparar tota la documentació necessària, així com aplicar les estratègies oportunes a fi d’optimitzar la càrrega impositiva de l’empresa.

 

 

2. Seguir els passos adequats per a dur a terme el tancament de la comptabilitat anual

Pas 1: Balanç de comprovació de sumes i saldos
Pas 2: Revisar el Pla General Comptable
Pas 3: Recompte d’existències
Pas 4: Reclassificar deutes i crèdits
Pas 5: Aplicar ajustos comptables per periodificació
Pas 6: Regularitzar el seient de pèrdues i guanys
Pas 7: Revisar el seient d’amortitzacions i immobilitzat material
Pas 8: Tancar llibres comptables
Pas 9: Seient de tancament de regularització
Pas 10: Seient de tancament de comptabilitat

 

 

3. Tenir en compte aquelles operacions que el SAT (Servei d’Administració Tributària) sol tenir més en consideració

Hem de controlar totes aquelles operacions en les quals més es fixa el SAT, que són:
• Deduccions inusuals
• Disminució o cancel·lació d’ingressos acumulables
• Disminució en la utilitat fiscal
• Pèrdues fiscals recurrents
• Taxes efectives d’Impost sobre la Renda fora del paràmetre de la indústria
• Operacions que manquen d’una raó sòlida de negocis.

 

Temps danalitzar la situació comptable i fiscal duna empresa


4. Realitzar una anàlisi de la situació financera

Un balanç de situació ens mostra una imatge de l’empresa a la data de tancament de l’exercici, facilitant-nos, entre altres coses, veure els pagaments pendents desglossats per partides, tant a llarg com a curt termini.
Veure també la liquiditat de l’empresa i ens ajuda a detectar necessitats de finançament.

 

 

5. Analitzar la rendibilitat operativa del negoci

La pregunta és: estem generant beneficis? La resposta passa per determinar quin és el marge de rendibilitat i com s’està gastant els diners generats. Aquestes dades ens els donen l’Estat de Resultats integral, l’Estat de Fluxos Efectiu i tres pressupostos que han d’actualitzar-se trimestralment:
• Pressupost de vendes
• Pressupost d’ingressos
• Pressupost de despeses

 

 

6. Depurar els comptes per cobrar i per pagar

Estem parlant de fer un balanç de comptes per a identificar o detectar comptes pendents i errors en els saldos. Així, podrem activar les mesures oportunes correctives i els ajustos en els terminis de crèdits atorgats als clients. També podrem negociar el temps per al pagament de deutes amb els nostres proveïdors de tal forma que els cobraments en temps, ens permetin el pagament de tots els compromisos del negoci.

 

Altres aspectes que cal tenir en compte per al tancament d’any fiscal

 

7. Està tota la documentació necessària per a tancar l’any en ordre?

Importantíssim que els comprovants fiscals digitals que rebem dels nostres proveïdors concordin amb els que estan registrats en el portal del SAT. La clau està a fer aquesta conciliació de manera periòdica al llarg de l’any, així, sabrem que les factures de la nostra declaració són vàlides, no estan duplicades i estan totes les que hem de presentar.

Els documents a presentar de manera presencial o telemàtica són:
• Impost de Societats, models anuals 390 d’IVA
• Amortització d’actius

Aquests formularis els pots trobar en la pròpia web de l’Agència Tributària.

 

 

8. Els moviments a l’inventari al dia

Si venem productes comprovarem que no hi ha que manca de mercaderia en el magatzem. La no justificació d’aquests, podria ser considerada com a vendes per part de l’autoritat tributària, i en conseqüència, contemplar-les com a ingressos per a efectes fiscals. D’altra banda, si detectem producte obsolet o defectuós que impossibiliti la seva venda, podem realitzar una destrucció o venda d’aquest a un preu menor al seu valor de mercat per a poder deduir-lo fiscalment.

 

 

9. Revisar la bústia tributària

Finalment, però no per això menys important, hem de revisar periòdicament les notificacions que el SAT pugui enviar-nos a manera d’avís sobre alguna obligació pendent o sobre actualitzacions de disposicions. Aquesta revisió periòdica ens permetrà respondre dins de termini, qualsevol requeriment o carta d’invitació, i prendre les mesures corresponents per a evitar contingències econòmiques inesperades.

 

 

 

10. Tancament fiscal Quan s’ha de presentar?

L’any fiscal no té per què començar en el mateix inici de l’any natural, és a dir l’1 de gener. L’únic requisit és que duri 12 mesos, podent obrir-se, per exemple, l’1 de maig, i tancant-se el 30 abril.

El termini màxim per a aprovar els comptes anuals és de 6 mesos des del tancament de l’exercici, existint un mes més per a realitzar el dipòsit en el Registre Mercantil del domicili de la societat. Això significa que has d’haver dipositat els teus comptes com a més tard el 31 de juliol. Per part seva, la presentació de l’Impost de Societats tanca el procés el 25 de juliol.

És important per a un bon tancament fiscal de l’any, que en la teva empresa es facin els ajustos necessaris quant al pagament d’impostos i deduccions.

Si encara tens dubtes sobre aquest tema, posa’t en contacte amb nosaltres, en Centre Gestor posem a la teva disposició experts comptables i fiscals perquè el teu tancament sigui espectacular.

 

11. L’extra: què cal fer amb les bases imposables negatives de tancaments anteriors?

L’exercici de l’any fiscal ens deixa en pèrdues o guanys. Si la teva empresa ha tingut un tancament negatiu això es coneix com a base imposable negativa. I pot repercutir al tancament anual fiscal.

És possible aplicar les bases imposables negatives dexercicis anteriors a la base imposable positiva de lexercici actual, sense un límit de temps. Aquesta compensació és il·limitada fins a assolir 1.000.000€. Tot i això, per a quantitats superiors a 1.000.000€, la compensació es restringeix al 70% de la base imposable abans d’aplicar la reserva de capitalització.

A més, si l’import net de la xifra de negocis arriba a 20.000.000€, la compensació es restringeix encara més i es limita al 50% de la base imposable prèvia. I si la xifra de negocis supera els 60.000.000€, el límit de compensació es redueix al 25%.