L’informem que des del passat 28 de gener de 2021 ha començat a funcionar un nou servei a la seu electrònica de la Seguretat Social que permetrà als treballadors inclosos al règim especial de treballadors per compte propi o autònoms (RETA) consultar cada mes la quota d’autònoms que se li carregarà al seu compte bancari l’últim dia hàbil de cada mes.

Aquest nou servei només està disponible per als treballadors inclosos en el RETA, encara que en el futur es podrà estendre, quan les possibilitats tècniques ho permetin, als treballadors autònoms del règim especial del mar, a treballadors agraris per compte d’altri durant els períodes d’inactivitat, als inclosos al sistema especial per a empleats de llar i als subscriptors de convenis especials.

En concret, a través d’aquest nou Servei de consulta de rebuts emesos per al règim especial de treballadors autònoms (RETA), al qual pot accedir a través de la ruta Ciutadans/Cotització o directament fent clic en aquest enllaç, l’autònom obtindrà la següent informació:

Des del dia 26 de cada mes: els treballadors inclosos en aquest règim podran consultar la quota d’autònoms corresponent a aquest mes que se li carregarà al seu compte bancari l’últim dia hàbil del mes i la quota, en el seu cas, corresponent a les eventuals liquidacions complementàries que es carregaran al seu compte bancari aquest mes.

Un exemple pràctic: a partir del dia 26 de febrer de 2021 es podrà consultar a través d’aquest servei les quotes corresponents a aquest mes de febrer i la liquidació complementària corresponent al mes de gener de 2020 per l’increment de tipus de cotització per accident de treball i cessament de l’activitat.

A més, podran comprovar en qualsevol moment les quotes emeses per la TGSS per ser carregades al corresponent compte bancari des del juliol del 2018, data en la qual es va implantar en l’entitat el procediment d’emissió de deutes conforme als requisits establerts per la normativa SEPA, fins al mes anterior a la consulta.

Aquesta informació sobre quotes emeses no certifica que aquestes quotes hagin estat efectivament pagades pel treballador, per la qual cosa no serveix per acreditar que es troba al corrent en les seves obligacions amb la Seguretat Social.

Així mateix, la informació obtinguda a través d’aquest nou servei no es podrà utilitzar, en cap cas, com a document per al pagament de quotes, un abonament que només es pot realitzar mitjançant el sistema de domiciliació bancària.

Per a qualsevol dubte sobre quota d’autònoms o altre qüestió, poseu-vos en contacte amb el nostre equip d’experts, per correu electrònic info@centregestor.es o si ho prefereix visiteu-nos a les nostres oficines de Lleida, Barcelona o Tremp.