L’informem que el Consell de Ministres del passat 5 de maig,  ha aprovat l’acord pel qual s’activa el tercer tram de la Línia d’Avals per garantir la liquiditat d’empreses i autònoms, aprovada pel Govern el passat 17 de març per un import total de 100.000 milions d’euros, per valor de 24.500 milions d’euros.

Amb càrrec a aquest nou tram, es destinaran:

  • 20.000 milions per garantir préstecs d’autònoms, pimes i grans empreses;
  • 4.000 milions per cobrir pagarés del Mercat Alternatiu de Renda Fixa (MARF) i
  • 500 milions per reforçar els reavals concedits per la Compañía Española de Reafinanzamiento (CERSA).

L’Acord estableix de manera específica que les empreses hauran d’emprar el finançament avalat per atendre les necessitats de liquiditat derivades, entre altres, de la gestió de factures, pagament de nòmines i proveïdors, necessitat de circulant i venciments d’obligacions financeres o tributàries, sense que en cap cas es pugui destinar al pagament de dividends ni de dividends a compte.

20.000 milions per a autònoms, pimes i empreses

El finançament destinat a la cobertura de préstecs atorgats a autònoms i empreses manté les mateixes característiques i el mateix procediment de tramitació dels trams inicials. Dels 20.000 milions activats, es reserven 10.000 milions per garantir préstecs d’autònoms i pimes i els altres 10.000 milions per avalar préstecs de la resta d’empreses, d’una mida més gran.

Podran sol·licitar aquests avals els autònoms, pimes i empreses afectats pels efectes econòmics de la COVID-19, sempre que els sol·licitants no estiguessin en situació de morositat a 31 de desembre de 2019 ni en procediment concursal a 17 de març de 2020 i no es trobin en situació de crisi segons la normativa de la Unió Europea.

L’aval garanteix el 80% dels nous préstecs i renovacions d’operacions sol·licitades per autònoms i pimes. Per a la resta d’empreses, es garanteix el 70% del nou finançament concedit i el 60% en el cas de les operacions de renovació. Els avals tindran una vigència igual al termini del préstec concedit, amb un màxim de cinc anys.

L’acord del Consell de Ministres reforça i precisa les característiques per als beneficiaris. Amb aquest objectiu, s’inclou expressament la prohibició que les entitats financeres puguin carregar cap cost financer o despesa sobre els imports no disposats pel client. Les entitats hauran de complir amb tots els requisits establerts en els acords i en el contracte marc amb l’ICO, i es recorda que els incompliments materials de les seves obligacions es consideren infracció de disciplina.

4.000 milions per garantir emissions de pagarés

El Consell de Ministres ha aprovat també una dotació de 4.000 milions d’euros addicionals amb càrrec a la línia d’avals de l’ICO per garantir les emissions d’empreses no financeres del Mercat Alternatiu de Renda Fixa (MARF). Podran optar a aquests avals les empreses amb seu social a Espanya i que tinguin un programa de pagarés incorporat al MARF abans de l’entrada en vigor del Reial decret llei 15/2020 de 21 d’abril, sempre que no es trobin en situació de crisi segons la normativa de la Unió Europea i que els pagarés s’emetin abans del 30 de setembre de 2020.

L’import màxim de l’aval serà del 70% del principal de cadascuna de les emissions i el termini màxim de 24 mesos. El cost serà de 30 punts bàsics per a avals amb venciment de fins a 12 mesos i de 60 punts bàsics per a avals amb venciment entre 13 i 24 mesos.

La gestió d’aquests avals serà realitzada per l’ICO en col·laboració amb Borses i Mercats Espanyols (BME). Totes dues institucions hauran de subscriure un contracte marc amb cadascuna de les empreses no financeres que es vulguin beneficiar de l’aval per a les seves emissions de pagarés i amb les entitats col·locadores que participin en el programa d’emissió de pagarés.

500 milions per reforçar els avals de CERSA

Així mateix, s’han aprovat 500 milions per reforçar els avals concedits per la Compañía Española de Reafinanzamiento (CERSA) i augmentar la capacitat de les societats de garantia recíproca de les comunitats autònomes.

L’aval màxim serà del 80%, si bé podrà variar en cada operació per complementar l’aval que també concedeix el Fons Europeu d’Inversions (FEI) a CERSA, sense que tots dos avals puguin superar conjuntament el 90%.

El termini màxim de l’aval serà de cinc anys. Per a la gestió dels avals, el Ministeri d’Assumptes Econòmics i Transformació Digital subscriurà un contracte marc amb CERSA.

Les empreses ja han rebut més de 36.000 milions d’euros en finançament

Amb les últimes dades disponibles, fins al diumenge 3 de maig les empreses espanyoles han rebut 36.190 milions d’euros en finançament a través de la Línia d’Avals. Se n’ha beneficiat 269.843 empreses, que han rebut avals per import de 27.510 milions d’euros.

Del total d’operacions, el 98% correspon a nous préstecs i renovacions d’autònoms i pimes, amb 264.862 operacions avalades, per import de 18.998 milions d’euros. Aquests avals han permès que flueixi finançament per més de 23.773 milions d’euros.

Així mateix, s’han garantit 4.981 operacions de grans empreses, per import de 8.511 milions d’euros, que els han permès obtenir finançament per més 12.400 milions.

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquest tema.