Com ja sap per la notícies de premsa, la Ministra de Treball i Economia Social va anunciar dimecres passat la pujada del salari mínim interprofessional (SMI) fins als 950 euros mensuals (14 pagues) en 2020, després de l’acord entre sindicats i patronal. La pujada, amb caràcter retroactiu a 1 de gener, suposa un increment del 5,5% més que en 2019, però no arriba als 1.000 euros mensuals que s’havien especulat fins al moment

En aquest sentit, el Govern ja ha publicat el projecte de reial decret pel qual es fixa el salari mínim interprofessional (SMI) per a 2020, i ja només a l’espera de la seva aprovació i publicació en el BOE, des de l’1 de gener de 2020 les noves quanties del SMI seran de 31,66 euros al dia o 950 euros al mes, segons que el salari estigui fixat per dies o per mesos. Això vol dir que el còmput anual del SMI no podrà ser inferior a 13.300 euros.

Parlem de 950 euros mensuals en cas que el salari s’aboni en 14 pagues, si el pagament del salari fos en 12 mesos, estaríem parlant de 1.108,33 euros al mes.

Per tant, les quantitats del SMI 2020 seran:

  • SMI dia: 31,66 euros; SMI mes (14 pagues): 950 euros; SMI mes (12 pagues): 1.108 euros; SMI any: 13.300 euros.
  • SMI eventuals i temporers: SMI dia: 44,99 euros.
  • SMI empleats de la llar: SMI hora: 7,43 euros.

Atenció. Cal tenir en compte que per a conèixer el salari mínim dels treballadors a temps parcial caldrà calcular-lo en proporció a la jornada realitzada.

Excepcions a l’aplicació del SMI

El projecte de reial decret reprodueix les excepcions a l’aplicació del SMI d’altres anys. És a dir, que no s’aplicaran aquestes quanties quan s’usi el SMI en normes no estatals (autonòmiques i locals) com a referència per a la concessió d’ajudes socials i en les relacions privades. En aquests casos la referència al SMI tindrà un valor diferent en funció del moment d’entrada d’aquesta norma:

  • Per a les lleis autonòmiques i locals vigents a 1 de gener de 2017: la quantia de referència serà de 655,20 euros al mes.
  • Per a les normes no estatals i contractes privats que van entrar en vigor o es van subscriure després de l’1 de gener de 2017 i encara estan vigents: 707,70 euros.
  • I per a aquells que van entrar en vigor o que es va subscriure després de l’1 de gener de 2018: 735,9 euros.

Atès que la pujada del SMI és automàtica, tots els treballadors que percebin un salari inferior en còmput anual al SMI veuran incrementada la seva nòmina, sense que s’hagi d’esperar al fet que es publiqui una nova taula salarial en el conveni col·lectiu.

D’altra banda la pujada del SMI afecta a tots els treballadors, ja que encara que en alguns casos la quantia del salari no pugi, per ser superior al SMI fixat, tots els treballadors es beneficien indirectament per tots aquells conceptes de la seva nòmina que es calculin sobre la base d’aquesta xifra (com seria, per exemple, la quantitat de salari protegida i que no pot ser embargada).

Quant a les retribucions en espècie, el projecte de reial decret estableix que el salari mínim es refereix exclusivament a la retribució en diners. Per tant, el salari en espècie queda fora d’aquest còmput i no pot donar lloc a una disminució d’aquesta quantia.

Respecte als complements salarials i extrasalarials, el projecte conserva la mateixa redacció que en anys anteriors, i per tant no s’acaben de resoldre els dubtes habituals sobre l’absorció i compensació. En relació als complements salarials als quals es refereix l’art. 26.3 de l’ET, el projecte estableix que s’addicionaran al SMI segons el que s’estableix en els convenis col·lectius i contractes de treball. Això vol dir que no són compensables ni absorbibles. Són aquells complements que es reben per raó d’un lloc de treball: com seria el plus de nocturnitat o una gratificació per càrrec.

També el projecte de RD, en relació a l’art. 27.1 de l’ET, regula la possibilitat d’absorbir i compensar a través dels complements extrasalarials la pujada del SMI.