La finalització del reconeixement de la prestació extraordinària per cessament d’activitat el 30 de juny ha generat una situació d’incertesa en aquest col·lectiu. No obstant això, volem informar-los que el Govern té la intenció d’ampliar aquesta ajuda més enllà del 30 de juny 2020, tal com succeirà amb els ERTO de força major per als assalariats. Així ho va confirmar el Ministre d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions, durant una roda de premsa telemàtica oferta en el Consell General d’Economistes i on va assegurar que encara no es poden confirmar les condicions en les quals es prorrogarà aquesta ajuda, ja que encara s’està acordant amb els agents socials, les associacions de representants dels treballadors autònoms, i que a més ha de passar el filtre de la Comissió Delegada d’Assumptes Econòmics.

La prestació extraordinària va ser introduïda en ple estat d’alarma pel Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social de la COVID-19, per cobrir «la finalització de l’activitat provocada per una situació en tot cas involuntària».

La seva durada es vincula necessàriament a la de l’estat d’alarma, que la seva sisena i última pròrroga té un termini de vigència del 8 al 21 de juny. Tenint en compte la normativa dictada en el període de crisi sanitària i excepte acord en contra, el 30 de juny finalitzarà la vigència de la prestació.

Propostes del col·lectiu d’autònoms per prorrogar-ne la prestació

Les principals associacions de treballadors autònoms, ATA, UPTA i UATAE han sol·licitat als ministres d’Economia, Treball i Inclusió desvincular a l’estat d’alarma la durada de la prestació extraordinària, així com l’exoneració del pagament de la quota d’autònoms. Aquestes associacions fonamenten les seves demandes en la decisió de l’executiu de permetre, mitjançant acord del Consell de Ministres, la pròrroga d’expedients de regulació temporal d’ocupació (ERTO) per a determinats sectors d’activitat, en funció de les dades que recull periòdicament la comissió de seguiment tripartida laboral; també posen com a exemple la situació particular de col·lectius amb característiques similars que sí que han vist protegits els seus drets (com els treballadors assalariats fixos discontinus).

Per això, s’ha reclamat:

  • La pròrroga de la prestació, en alguns casos fins al 31 de desembre.
  • El seu manteniment fins que les xifres de facturació permetin al col·lectiu disposar dels recursos econòmics per encarar la nova normalitat amb mínimes garanties, i perquè puguin assumir les despeses que generen els seus negocis.
  • L’ús de la prestació vinculada a les restriccions no voluntàries o sobrevingudes sobre l’activitat, així com un criteri de descens dels ingressos.
  • L’estudi particularitzat de cada cas, ja que una mateixa activitat pot no presentar la mateixa casuística que una altra en funció del territori i l’entorn en què es desenvolupa.
  • Definir la prestació extraordinària en períodes trimestrals, per facilitar a les mútues el control del compliment dels requisits pel que fa a la reducció d’ingressos a través de les declaracions trimestrals de tributs.

Quant al procediment que oficialment van sol·licitar en el seu moment les associacions ATA i UPTA de manera conjunta per a una «nova prestació extraordinària», distingeix:

  • La possibilitat de pròrroga de la prestació extraordinària mitjançant l’acord del Consell de Ministres, a partir del 30 de juny.
  • L’accés de treballadors que, estant afiliats i en situació d’alta i havent-la mantingut durant el segon trimestre del 2020, no siguin beneficiaris de la prestació extraordinària per cessament d’activitat i es trobin en un dels següents supòsits: veure la seva activitat afectada per restricció deguda a mesures i protocols sanitaris més enllà del 30 de juny; i que els seus ingressos s’hagin vist reduïts almenys en un 75% en el segon trimestre del 2020 respecte al primer trimestre d’enguany. S’hauria de mantenir l’afiliació i la situació d’alta durant el període de cobrament d’aquesta nova prestació.
  • La incorporació de treballadors autònoms no beneficiaris de la prestació extraordinària per cessament d’activitat que, estant afiliats i en situació d’alta a 31 de maig (recordem que la sol·licitud al Govern es va materialitzar en aquest mes) no hagin sol·licitat la prestació, i els treballadors que acreditin haver cotitzat, almenys, 90 dies entre l’1 d’abril i el 31 d’octubre de 2019 (activitats de temporada), sempre que compleixin algun dels requisits assenyalats en el paràgraf anterior i mantinguin l’afiliació i l’alta.
  • Una prestació extraordinària de cessament d’activitat des del 30 de setembre al 31 de desembre, quan persisteixi el fet causant que va motivar la seva concessió en el trimestre anterior (aquest cas portaria únicament a l’exoneració del 50% de la quota de Seguretat Social, i no a la que seria general en aquesta proposta, del 75%).

Per als supòsits de no renovació automàtica, els tràmits s’iniciarien amb un termini de sol·licitud durant els deu primers dies hàbils del mes de juliol, davant la mútua corresponent i aportant una declaració responsable. Les mútues emetrien una resolució provisional de concessió, que donaria dret al cobrament de la prestació, sense perjudici de la revisió posterior.

Per tant, la principal reclamació s’estendria, segons aquesta proposta, fins al 30 de setembre, preveient a més que mitjançant acord del Consell de Ministres es pugui prorrogar encara més fins a final d’any, en atenció a les restriccions de l’activitat per raons sanitàries que subsisteixin arribada aquesta data.

D’altra banda, i a part de l’extensió temporal de la prestació, també s’ha instat un subsidi especial per a autònoms vinculats a activitats estacionals i incentius fiscals, entre moltes altres propostes.

Fins al moment, i sense perjudici de mesures de reforç per a determinats col·lectius (treballadors agraris, artistes en espectacles públics, etc.) no s’ha adoptat la mesura de prorrogar la prestació extraordinària, ni l’adopció de plans a llarg termini que atenguin els múltiples factors que afecten els autònoms.

En conseqüència, aquests treballadors es troben davant la fi de la prestació extraordinària i una situació d’incertesa i inseguretat, donades les dificultats de molts sectors d’activitat econòmica i tenint en compte que la reobertura dels seus negocis comporta una sèrie de costos laborals i despeses que no podrien compensar-se sense aquest suport.

Recordem que la prestació és una mesura més de protecció, que n’acompanya d’altres com el reconeixement i pagament d’ajudes, crèdits ICO (sol·licitats per més d’un milió d’autònoms), microcrèdits, la moratòria en el pagament de les quotes o l’ajornament dels deutes amb la Seguretat Social, així com diverses línies de subvenció estatals i autonòmiques

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquest tema.