Moltes societats neixen com a projectes empresarials compartits per dues persones que, amb la idea de tenir-ne el control, es constitueixen al 50% i, en molts casos, a més, tots dos socis es nomenen administradors. Aquesta situació es sol donar, majoritàriament, en les petites i mitjanes empreses (pimes), sobretot, en les societats familiars compostes per dos únics socis o grups paritaris de socis.

Però cal tenir en compte que en cas de desconfiança o altres problemes que puguin sorgir entre els socis, no és recomanable fundar una empresa al 50% amb un altre soci, ja que, en cas de discrepàncies la situació de bloqueig, per falta de majoria, seria inevitable. La majoria d’aquests casos, desgraciadament tan habituals, acaben amb la dissolució i liquidació de la societat.

Per tant, si està pensant a constituir una societat a mig fer amb algun soci és necessari que adopti mesures cautelars per prevenir, i fins i tot evitar, conflictes futurs.

Si malgrat els riscos descrits té clar que l’empresa s’ha de constituir al 50%, perquè la idea de negoci l’han creat els dos, perquè sempre han tingut molt bona relació o perquè simplement li ve de gust, li apuntem a continuació algunes opcions perquè “no es penedeixi de la decisió presa” i eviti la paralització de la societat per si algun dia sorgissin discrepàncies entre els socis

Tingui en compte que un repartiment per igual, constitueix l’origen de moltes situacions de bloqueig, precisament, per discrepàncies existents entre els dos socis (o dos grups de socis) amb igual participació social. És a dir, quan cadascun d’ells és titular del 50% del capital social amb dret a vot, es poden produir situacions de bloqueig societari, que porten a la societat a la seva paralització, a causa de la impossibilitat d’adopció d’acords en algun dels òrgans socials, per la qual cosa, en cas que es mantingui aquesta situació, comportarà l’obligació de dissoldre i liquidar la societat quan el conflicte no sigui puntual sinó que resulti ser un conflicte invencible o insuperable.

Existeixen mecanismes per a evitar un bloqueig societari?

Sí. Una possibilitat és pactar (en acord parasocial) una opció de compra de totes o algunes de les participacions de l’altre soci, de manera que la regla paritària del 50% desaparegui.

Podria triar entre establir un termini determinat per a exercitar-la o descriure una situació concreta que desencadeni la seva execució. Per exemple per “la falta d’entesa que impedeix l’adopció d’acords de forma continuada”.

Respecte a la quantia de l’opció, pensi sempre en gran, no es quedi curt, ja que tot i que en les societats limitades molts dels acords s’adopten per majoria simple, existeixen casos en els quals es requereix el vot favorable de les dues terceres parts del capital:

-Més del 50% del capital per al seu augment o reducció o la modificació dels estatuts socials.

-Almenys 2/3 del capital social per a:

· Autoritzar als administradors el desenvolupament d’activitats concurrents amb la societat

· Suprimir o limitar el dret de preferència en els augments de capital

· Transformar, fusionar o escindir i cedir globalment l’actiu i passiu

· Traslladar el domicili social a l’estranger

· Excloure a socis.

Una altra via és la d’establir en els estatuts dues classes de participacions:

– Les ordinàries que concedeixen al seu titular un vot en la junta de socis.

– Les privilegiades que concedeixen, diversos vots, per exemple dos.

Es tractarà d’un privilegi només de vot, de manera que per a la resta de qüestions totes les participacions tindran els mateixos drets. D’aquesta forma, si l’SL té beneficis, vostè i el seu soci els repartiran a parts iguals, ja que totes les participacions continuaran tenint els mateixos drets econòmics.

Recordi que aquest privilegi de vot es pot limitar als acords més importants (per exemple, una ampliació de capital), o bé aplicar-se a totes les decisions.

Sigui com sigui recordi que, excepte en el cas d’una societat unipersonal en la qual podrà ostentar el 100% del capital social, una de les decisions més importants quan es tracta de participar com a soci en una empresa és determinar el percentatge de la seva participació (majoritària, neutral o minoritària, segons sigui major, igual o menor al 50 per cent) i el de ser conscients que en totes les situacions indicades, haurem de coexistir amb altres socis, fet generador de relacions i conflictes potencials.