La seva empresa no té representants dels treballadors i ha rebut una comunicació d’un sindicat en la qual li indiquen que promouran eleccions sindicals en el seu centre És vàlida aquesta actuació? Qui pot promoure eleccions? Com haurà d’actuar la seva empresa?

Els treballadors tenen dret a tenir representants en l’empresa, és la manera que sense ser accionistes ni propietaris, es poden fer escoltar, conèixer com va l’empresa i fer-se tenir en compte en decisions que puguin afectar-los. Cal destacar que aquest dret no es pot suprimir, i qualsevol acció pot ser nul·la i fins i tot sancionable. Les eleccions sindicals són un dret del treballador reflectit en l’Estatut dels Treballadors (ET), així com en el Reial decret 1844/1994, de 9 de setembre, pel qual s’aprova el Reglament d’eleccions a òrgans de representació dels treballadors en l’empresa.

Promotors

Les eleccions poden ser promogudes pels sindicats o per acord de la majoria dels seus propis empleats. Per tant, encara que l’empresa no ho vulgui o encara que el promotor hagi estat un sindicat i no els seus treballadors, en la seva empresa se celebraran eleccions sindicals. En tot cas, revisi que es compleixen els següents requisits:

  • Han d’haver transcorregut almenys sis mesos des de l’inici de la seva activitat. En cas contrari, encara no pot haver-hi eleccions (encara que el conveni pot reduir aquest termini a tres mesos).
  • Els promotors han de comunicar a la seva empresa i a l’autoritat laboral el seu propòsit de celebrar eleccions amb un preavís mínim d’un mes a l’inici del procés electoral.
  • La seva empresa ha de tenir un mínim de 6 treballadors (amb menys, la plantilla no té dret a nomenar representant). No obstant això, consulti el seu conveni, ja que alguns permeten que hi hagi representants en centres de menys de sis treballadors.

En el còmput d’aquest nombre mínim de 6 treballadors perquè sigui legalment possible promoure eleccions sindicals, s’han d’incloure tots els treballadors amb independència de si el seu treball és indefinit o temporal.

Com es trien els representants dels treballadors?

Els representants es trine a través d’unes eleccions en les quals voten els treballadors personalment, amb vot secret. Aquestes eleccions les poden promoure els anteriors representants dels treballadors, els sindicats més representatius o els propis treballadors per majoria.

En aquestes eleccions poden votar tots els treballadors que siguin majors de 16 anys i que tinguin almenys un mes d’antiguitat en l’empresa. I poden ser triats els treballadors més grans  de 18 anys amb una antiguitat d’almenys 6 mesos, tret que el conveni col·lectiu indiqui una antiguitat inferior. És igual si els treballadors són espanyols o estrangers o si estan afiliats o no a un sindicat. I els treballadors seran triats per 4 anys.

Quants representants sindicals s’han de triar?

Existeixen bàsicament dos tipus de representants: els delegats de personal i els comitès d’empresa. Aquestes són les formes en la qual els treballadors són representats davant l’empresa i a vegades se’n diu la representació unitària dels treballadors. Aquests delegats i membres del comitè d’empresa tenen les mateixes funcions i garanties. Després també poden existir altres figures, com els delegats de prevenció de riscos laborals, o els delegats sindicals.

  • Delegats de personal

Quan l’empresa té entre 10 i 49 treballadors, tindrà com a representants als delegats de personal. Si l’empresa té entre 6 i 10 treballadors, aquests podran triar per majoria tenir un delegat si volen. Si l’empresa té menys de 30 treballadors, tindrà 1 delegat, si en tenen més en tindrà 3.

  • Comitè d’empresa

Quan l’empresa té més treballadors, els representants formen un comitè d’empresa. Aquest comitè normalment representa a tots els treballadors de l’empresa o del centre de treball, si l’empresa en té varis. Però hi ha regles especials quan hi ha molts centres de treball petits però pròxims. Igualment el conveni col·lectiu pot preveure un comitè intercentres.

El nombre de membres del comitè d’empresa dependrà del nombre de treballadors, entre 5 membres fins a 75.

50-100 treballadors 5 membres
101-2015 treballadors 9 membres
251-500 treballadors 13 membres
501-750 treballadors 17 membres
751-1000 treballadors 21 membres
+ 1.000 2 membres més per cada 1.000 treballadors, màxim 75

Entre els membres del comitè es triarà un president i un secretari, i el comitè s’haurà de reunir cada dos mesos, quan ho demani 1/3 dels membres o quan ho demani 1/3 dels treballadors.

Obligacions de l’empresa

Una vegada rebuda la notificació dels promotors de les eleccions, la seva empresa té dues obligacions:

  • En un termini de set dies haurà d’informar els treballadors que han de constituir la mesa electoral. Aquests empleats seran el més antic (que serà el president de la mesa), el de més edat (que serà vocal) i el de menys edat (que, a part de vocal, també serà el secretari).
  • També haurà de lliurar el cens laboral (la relació d’empleats que treballen en la seva empresa) a la mesa electoral i facilitar els mitjans necessaris per al desenvolupament normal de les eleccions. La votació s’haurà de dur a terme en el centre de treball i durant la jornada laboral.

A partir d’aquí, serà la mesa electoral la que dirigirà el procés electoral.