La crisi del coronavirus ha fet que el teletreball estigui a l’ordre del dia, i que moltes empreses i treballadors hi recorrin per continuar amb l’activitat laboral, però el que abans representava un percentatge molt petit, cada vegada està creixent, i es pronostica que continuarà fent-ho.

El fet que les llars s’hagin convertit en les noves oficines pot portar a una relaxació dels sistemes de control de jornada. No obstant això, les empreses estan obligades per llei a definir els torns, respectar els descansos i registrar l’acompliment diari de tots els empleats, hora per hora.

Els tribunals ja han deixat clar que encara que s’hagi implementat el teletreball, encara és obligatori portar un control del registre horari dels seus treballadors. L’empresa és l’única encarregada d’organitzar i registrar els torns de treball i mai es pot traslladar aquesta funció a l’empleat.

Atenció. Els treballadors que estiguin gaudint del teletreball tenen els mateixos drets que els treballadors presencials; i per tant tenen dret a horaris determinats, a la intimitat, a no realitzar hores extraordinàries, etc.

Registre de jornada de treball

L’empresa ha de registrar la jornada del treballador dia a dia, i totalitzar-la en el període corresponent per abonar les retribucions dels treballadors, i ha de lliurar còpia del resum al treballador, juntament amb el rebut corresponent.

Si el treballador és a temps parcial, l’empresa ha de realitzar un registre diari de la jornada. L’obligació de l’empresa amb els treballadors a temps complet de realitzar un registre diari de la jornada només roman en el cas que el treballador realitzi hores extres.

El dret del teletreballador al fet que l’empresa respecti els límits de la seva jornada de treball i descansos roman intacte, i és responsabilitat de l’empresa dur a terme la corresponent prevenció de riscos laborals. L’empresa ha d’organitzar l’activitat del treballador garantint el seu descans i compliment de límits i durada de la seva jornada.

No oblidi que…

  • La seva empresa està obligada a registrar la jornada dels seus empleats indicant l’hora d’inici i de finalització. Si té empleats que fan teletreball, continuï complint amb aquesta obligació de registre (asseguri’s que els seus empleats fitxen).
  • Aquesta obligació existeix per a tots els seus treballadors, amb independència de si realitzen la seva activitat fora del centre (comercials, desplaçats a l’estranger, teletreballadors, etc.) o en el centre de treball físic.
  • En cas de teletreball, pot controlar el temps real de treball amb algun programa informàtic (hi ha aplicacions que permeten que el treballador fitxi a l’entrada i a la sortida de la seva jornada des de l’ordinador o des del seu telèfon mòbil) o fins i tot amb un document manual signat pels treballadors.