Com l’hem estat informant, el Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions ha adoptat noves mesures per a empreses i treballadors, disponibles des de l’1 de juliol fins al pròxim 30 de setembre després de l’acord signat entre el Govern i els agents socials per prorrogar l’impacte de les mesures de protecció adoptades durant l’estat d’alarma.

Per a les empreses, el Govern i els agents socials han arribat a un acord per prorrogar els ERTO fins al 30 de setembre amb noves exoneracions en les cotitzacions socials. En aquesta circular responem alguns dels dubtes més freqüents sobre aquesta extensió.

Encara no he pogut reiniciar l’activitat de la meva empresa i encara tinc tots els treballadors suspesos.

Per a aquests casos, s’ha creat una nova figura, l’ERTO de transició (mesures temporals de transició), amb exoneracions de les cotitzacions decreixents.

Per a les empreses amb menys de 50 treballadors, l’exoneració serà del 70% al juliol, del 60% a l’agost i del 35% al setembre.

En el cas de les empreses amb 50 treballadors o més, les exempcions en les cotitzacions socials seran del 50%, del 40% i del 25% al juliol, agost i setembre, respectivament.

La meva empresa ja ha pogut incorporar part de la seva plantilla, però encara no la totalitat dels treballadors. Es mantindran les exoneracions?

Sí. S’ha prorrogat la fórmula que es va posar en marxa a mitjan maig, per la qual es bonifica més a les empreses pels treballadors activats que pels que es queden suspesos.

Per a les empreses amb menys de 50 treballadors, les exoneracions seran del 60% per als treballadors activats i del 35% per als no activats durant els mesos de juliol, agost i setembre.

Per a les empreses amb 50 i més treballadors, les exoneracions seran del 40% per als treballadors activats i del 25% per als no activats durant els tres pròxims mesos.

Què s’esdevé amb els procediments de regulació temporal d’ocupació basats en causes econòmiques, tècniques, organitzatives i de producció (ETOP)?

En cas de procediments de regulació temporal d’ocupació basats en causes econòmiques, tècniques, organitzatives i de producció (ETOP) derivats de la Covid-19 iniciats abans i després de l’entrada en vigor del present reial decret llei, es podran acollir a les condicions en matèria d’exoneracions a la cotització dels ERTO per força major sempre que siguin immediatament consecutius a un ERTO de força major, i fins al 30 de setembre de 2020

I si sofreixo un rebrot entre els meus treballadors, m’ajudaran?

Per a casos excepcionals en els quals una empresa hagi de tancar el seu centre de treball a conseqüència d’un rebrot de la pandèmia, s’estableix una exoneració en les cotitzacions a la Seguretat Social del 80% per als treballadors inactius, del 60% per als actius en el cas de les empreses de menys de 50 empleats, i del 60% per als inactius i del 40% per als actius per a les empreses de més de 50 empleats.

Aquests expedients han de ser aprovats per les autoritats laborals.