A partir d’aquest 2019 i d’acord amb la modificació introduïda pel Reial decret llei 28/2018, de 28 de desembre, la quota empresarial per contingències comunes s’incrementa en un 40% (abans era del 36%) en els contractes temporals de durada igual o inferior a 5 dies. A més, el recàrrec també s’aplica als contractes d’interinitat.

No obstant això, aquest increment no serà aplicable als treballadors inclosos en el sistema especial per a treballadors per compte d’altri agraris.

Així, per exemple, si signa un contracte eventual de cinc dies i pagarà a l’empleat 500 euros (amb les pagues prorratejades), la seva cotització per contingències comunes serà de 165,20 euros (23,60% + 40%) i no de 118 euros (23,60%).

Acreditació de període de cotització

També s’ha modificat el còmput dels períodes de cotització en contractes de curta durada, de manera que, a partir de l’1 de gener de 2019, i a l’efecte d’acreditar els períodes de cotització necessaris per causar dret a les prestacions de jubilació, incapacitat permanent, mort i supervivència, incapacitat temporal, maternitat i paternitat, dels contractes de caràcter temporal la durada efectiva dels quals sigui igual o inferior a 5 dies, cada dia de treball es considera com 1,4 dies de cotització. A través de l’aplicació d’aquest «coeficient de temporalitat», que es correspon amb l’increment en la cotització en aquesta classe de contractes, es permet al treballador reunir nombre més elevat de dies en alta per a l’accés a les prestacions del sistema de la Seguretat Social.

No obstant això, aquest increment no resulta d’aplicació en els supòsits de contractes a temps parcial, de relleu a temps parcial i contracte fix-discontinu.

Per més informació sobre aquesta ajuda o altres qüestions relacionades podeu comptar amb el suport de Centre Gestor Lleida. La nostra experiència contrastada gestionant a autònoms i pimes sobre matèries fiscals ens avala.

Busquem la millor solució pel seu cas concret sense cap tipus de cost ni compromís, truqui’ns al 973 279 700 o contacteu-nos a través del correu electrònic lleida@centregestor.es.

Pot apropar-se a les nostres oficines al centre de Lleida i Tremp. Per a més informació pot visitar la nostra pàgina web https://centregestor.es.

Centre Gestor