En algunes ocasions s’haurà preguntat si com a empresari o professional, a més d’emetre factures en els idiomes oficials del seu país, pot emetre factures en qualsevol idioma si té clients o proveïdors estrangers, i si els imports que apareixen en les factures (tant en les emeses com en les rebudes), es poden expressar en qualsevol moneda.

La normativa fiscal (Reial decret 1619/2012, pel qual s’aprova el Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació) estableix sobre aquest tema que:

A. Idioma

Les factures o documents substitutius es poden expedir en qualsevol llengua. No obstant això, l’Administració tributària quan ho consideri necessari a l’efecte de qualsevol actuació dirigida a la comprovació de la situació tributària de l’empresari o professional o subjecte passiu, podrà exigir una traducció al castellà, o a qualsevol altra llengua oficial a Espanya de les factures expedides en una llengua no oficial que corresponguin a operacions efectuades en el territori d’aplicació de l’IVA, així com de les rebudes pels empresaris o professionals o subjectes passius establerts en aquest territori.

Per tant, la seva empresa pot emetre i rebre les factures en qualsevol dels idiomes oficials que es parlen a Espanya (castellà, català, gallec o basc). Tampoc hi ha cap problema en què emeti o rebi factures en idiomes estrangers. Però si és objecte d’una comprovació, Hisenda pot exigir-li que les tradueixi. A aquest efecte:

  • Respecte a les factures rebudes, poden exigir-li la traducció en tots els casos. Respecte a les emeses, només en cas d’operacions subjectes a IVA espanyol, així com en exportacions i lliuraments intracomunitaris.
  • En canvi, Hisenda no pot exigir-li que tradueixi factures per serveis que s’entenen prestats a l’estranger no subjectes a IVA espanyol (per exemple, si la seva empresa presta un servei d’assessoria a una empresa alemanya).

B. Moneda

Els imports que figuren en les factures o documents substitutius es podran expressar en qualsevol moneda, a condició que l’import de l’impost que es repercuteixi, s’expressi en euros, a l’efecte dels quals s’utilitzarà el tipus de canvi venedor, fixat pel Banc Central Europeu, que estigui vigent en el moment de la meritació de l’impost.

Per tant:

  • En les factures en les quals es repercuteixi IVA espanyol, la quota d’IVA ha d’aparèixer expressada en euros. Per exemple, si compra productes a una filial espanyola d’una multinacional americana que opera en dòlars i la factura està emesa en aquesta moneda, per a deduir l’IVA haurà d’aparèixer expressat en euros.
  • Efectuï la conversió utilitzant el tipus de canvi venedor vigent en la data de l’operació (és publicat pel Banc Central Europeu i es pot consultar al web del Banc d’Espanya).