Al BOE del dia 9 d’abril s’ha publicat la Resolució de 8 d’abril de 2019, de la Secretaria d’Estat d’Ocupació, per la qual es publica l’acord del Consell de Ministres de 5 d’abril de 2019, pel qual s’aprova el Pla Reincorpora-t, pla triennal per a prevenir i reduir la desocupació de llarga durada 2019-2021.

Per tallar la situació d’atur, precarietat i pobresa laboral, s’ha vist necessari plantejar un programa d’impacte per a combatre la desocupació de llarga durada, que posi en funcionament mesures específiques i coordinades per recuperar el potencial laboral i d’integració social de determinats col·lectius en situacions d’atur de llarga durada i especialment vulnerables davant el mercat de treball.

Per això, el PLA REINCORPORA-T (d’ara endavant, PLA) s’articula en 63 mesures dins de dues dimensions transversals, com són la promoció d’actuacions específiques per a la incorporació al mercat de treball de les persones parades de llarga durada (d’ara endavant, PLD) i les actuacions preventives dels serveis públics d’ocupació, interlocutors socials i altres entitats socials, per a identificar factors de risc i vulnerabilitat davant l’ocupació en les persones desocupades.

Les mesures s’engloben en 6 eixos de la següent manera:

  • Orientació. Un total de 16 mesures, entre les quals es destaca la creació de la figura de l’orientador de referència per ajudar els aturats a saber quina formació necessiten i quines habilitats han de desenvolupar per a incorporar-se de nou al mercat de treball. Això es durà a terme mitjançant una xarxa de 3.000 orientadors.
  • Formació. 7 mesures per millorar l’ocupabilitat mitjançant el desenvolupament de les competències clau i digitals.
  • Oportunitats d’ocupació. 23 mesures entre les quals es destaca l’increment del crèdit formatiu per a les empreses que es comprometin a incorporar al voltant d’un 10% o més de plantilla de persones desocupades de llarga durada, amb l’obligació de tenir-los contractats com a mínim un any.
  • Igualtat. 3 mesures per disminuir la bretxa laboral de gènere.
  • Emprenedoria. 6 mesures per promocionar l’autoocupació.
  • Millora del marc institucional. 8 mesures de coordinació entre les administracions.

Algunes d’aquestes mesures ja s’estan duent a terme en haver estat també integrades en el Pla d’Ocupació Jove ja publicat, però que també s’han volgut recollir en aquest pla per fer-lo més complet.

El PLA preveu una atenció especial per a aquells col·lectius més vulnerables com són les dones, el medi rural, les persones amb capacitats diferents o les persones més grans de 45 anys, sectors amb més risc d’exclusió o vulnerabilitat.

El pla incideix molt en la responsabilitat de les empreses per implementar mesures per a fer més atractiva la incorporació de persones desocupades de llarga durada, i això a través d’un plus de bonificació a la contractació, que ja es va establir en el passat pel Reial decret llei 8/2019 (1.500 euros per la contractació de dones i 1.300 euros per a la d’homes). També es va donar un plus de bonificació del 5% quant a la quantitat que els correspongui per a la formació, a les empreses que es comprometin a incorporar al voltant d’un 10% o més de plantilla de persones desocupades de llarga durada, amb l’obligació de tenir-los contractats com a mínim un any.

A qui va dirigit?

El Pla està dirigit a les persones parades de llarga durada (de 12 a 23 mesos en desocupació) i de molt llarga durada (24 mesos i més en desocupació), inscrites en les oficines públiques d’ocupació en cerca d’una ocupació, així com aquelles persones que són potencialment vulnerables per disposar d’una ocupació que no garanteix uns ingressos per a arribar al llindar del salari mínim interprofessional (SMI).

Quins són els objectius del Pla? 

1. Reduir la taxa d’atur entre els aturats de llarga durada, amb especial atenció als col·lectius més vulnerables.

2. Prioritzar el principi de la dignitat del treball establint un marc legal que contribueixi a la creació d’ocupació decent.

3. Fer protagonistes a les persones PLD i aquelles que tenen dificultats especials per a accedir a l’ocupació en el seu procés de reincorporació laboral i manteniment de l’ocupació.

4. Actualitzar les competències professionals i tecnològiques per a l’ocupació.

5. Contribuir a afavorir el desenvolupament d’un nou model econòmic basat en la sostenibilitat social i ambiental, la productivitat i el valor afegit, que afavoreixi el creixement econòmic i la cohesió social.

6. Impulsar la continuïtat de l’acompanyament en les diferents transicions d’entrada i sortida del mercat de treball per a les persones vulnerables davant l’ocupació.

7. Prestar una atenció adequada i individualitzada.

8. Reduir fins a eliminar la segregació horitzontal i vertical i la bretxa salarial per raó de gènere.

9. Atendre de manera especialitzada i individualitzada a col·lectius especialment vulnerables.

10. Combatre l’efecte descoratjament de les persones PLD i de les persones inactives que no busquen ocupació perquè creuen que no en trobaran.

Quines mesures es treballaran? 

1. La revisió i millora del model assistencial dels serveis públics d’ocupació, especialment de les estratègies i serveis d’acompanyament a les persones desocupades.

2. L’establiment d’una acció coordinada amb els serveis socials, formatius, agents i entitats socials i la participació de forma activa a través de les xarxes d’integració sociolaboral que tingui o pugui crear cada comunitat autònoma, així com de la “Xarxa d’Inclusió Social”.

3. La millora de la protecció social a les persones desocupades, particularment amb la recuperació del subsidi dels més grans de 52 anys vigent actualment i l’articulació del nou model de protecció per desocupació de nivell assistencial destinat a persones desocupades actualment en estudi per a la seva elaboració i l’impuls al component de millora de l’ocupabilitat associat a aquests subsidis que faciliti la inserció dels seus beneficiaris en el mercat de treball.

També les administracions públiques hauran d’incorporar en la contractació pública a les persones de llarga durada mitjançant les anomenades «clàusules socials».

Es crearà el Registre d’empreses socialment responsables.

A mesura que avanci el PLA amb l’obtenció de resultats tangibles, aquesta realitat servirà d’estímul perquè els aturats de llarga durada desanimats i fora del mercat de treball, procedeixin a inscriure’s en les oficines públiques d’ocupació a l’efecte de rebre l’atenció i l’ajuda corresponent en la seva cerca activa d’ocupació.

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquest tema.