Si s’ha expedit una factura a nom d’un destinatari existent però diferent d’aquell per al qual es va realitzar la corresponent operació (sent correctes l’import de la base i la quota impositiva), s’haurà d’expedir una factura rectificativa en què constant el mateix destinatari es consignin amb signe negatiu les seves magnituds.

A part de l’anterior, s’haurà d’expedir per al destinatari real de les operacions una factura ajustada a les dades i requisits continguts en l’article 6 del Reglament de facturació, factura que no tindrà la consideració de factura rectificativa.

Si per contra en la factura expedida originalment s’ha comès un error diferent de l’anterior en la identificació del destinatari real, per exemple, una denominació incompleta del nom o raó social del destinatari, el Reglament de facturació no preveu cap forma concreta en què aquesta rectificació s’hagi d’efectuar i n’hi haurà prou amb que la factura rectificativa esmeni, de forma clara i intel·ligible, l’error comès.

En qualsevol cas, sí que és preceptiu que la factura rectificativa faci referència al número i sèrie de la factura que es rectifica i la factura rectificativa, al seu torn, haurà identificada degudament amb esment de la seva sèrie específica.