L’informem que al BOE del 25 de desembre s’ha publicat una Resolució del 18 de desembre de 2020, del Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE), i amb efectes des del 26 de desembre, per la qual s’estableixen, en el seu àmbit de gestió, mesures extraordinàries per fer front a l’impacte de la COVID-19 en matèria de formació professional per a l’ocupació en l’àmbit laboral, per a la iniciativa de formació programada per les empreses.

Entre aquestes mesures cal destacar l’ampliació respecte de la iniciativa de formació programada per les empreses, a les accions formatives que es programin durant el 2021, amb càrrec al crèdit de formació del qual disposen les empreses durant aquest exercici, mesures previstes en l’esmentada Resolució de 15 d’abril de 2020, inclosa la utilització de la denominada «aula virtual» més enllà de la seva consideració com a mitjà complementari de la modalitat d’impartició presencial, tal com es preveu en les diverses ordres ministerials dictades en compliment del mandat de desenvolupament reglamentari contingut en el Reial decret 694/2017, de 3 de juliol, pel qual es desenvolupa la Llei 30/2015, de 9 de setembre, per la qual es regula el Sistema de formació professional per a l’ocupació en l’àmbit laboral.

Així mateix la formació bimodal o “aula mirall” es considera un instrument adequat d’impartició per facilitar l’accés a la formació per a un nombre més elevat de participants, a més d’una aposta de futur encertada, motiu pel qual es considera oportú dotar-lo d’un reconeixement normatiu en aquesta disposició.

D’altra banda aquestes mesures es fan extensives als permisos individuals de formació que se sol·licitin durant l’exercici 2021 i als programes de formació finançats a l’empara de la Resolució de 10 de desembre de 2019 del Servei Públic d’Ocupació Estatal, per la qual s’aprova, pel procediment de tràmit anticipat, la convocatòria per a la concessió, de subvencions públiques per a l’execució de programes de formació d’àmbit territorial exclusiu de Ceuta i de Melilla, dirigits prioritàriament a les persones ocupades.