El passat dia 20 de desembre es publicà al BOE el RD 1081/2014, de 19 de desembre, que regula la concessió directa de subvencions pel desballestament de vehicles industrials de transports de viatgers i mercaderies amb capacitat de tracció pròpia de més de 3,5 tones de massa màxima autoritzada matriculats, per primera cop, abans de l’1 de gener de 2.007.

Els requisits per accedir-hi són:

A)     Ser titular d’una autorització de transport de mercaderies o de viatgers per carretera.

B)      Ser propietari del/s vehicles que es desballesten durant un període no inferior a un any abans de la presentació de la sol·licitud.

C)      Estar al corrent de les obligacions fiscals i amb la Seguretat Social

D)     Presentar la documentació exigida:

o   Fotocopia del D.N.I. o el N.I.F. en el cas de persones jurídiques.

o   Si és persona física autònom, certificat de estar d’alta al Cens d’Empresaris.

o   Fotocopia de l’autorització de transport públic o privat i copia autoritzada pel vehicle a desballestar.

o   Fotocopia de la fitxa tècnica i del permís de circulació o be informe de la Dirección General de Tráfico amb l’historial del vehicle.

o   Fotocopia del document que acrediti el pagament del darrer Impost de Circulació.

o   Certificat d’estar al corrent de les obligacions tributàries i a la Seguretat Social.

o   Declaració responsable.

o   Informe d’antecedents del vehicle que acrediti la seva titularitat el darrer any, que està lliure de càrrecs i sense reserva de domini.

o   Declaració de tots els ajuts de “minimis” rebuts en els darrers dos anys i l’any en curs.

 

Les quantitats a concedir:  3.000,00 euros per vehicle, excepte en el cas dels camions amb MMA igual o inferior a 16 tones, que rebran 2.000,00 euros, i els de menys de 7,5 tones que tindran un ajut de 1.500,00 euros.

 

El PIMA està dotat amb 4,7 milions d’euros i els ajuts s’atorgaran, per ordre d’entrada, a les sol·licituds que, complint els requisits, es presentin des d’ara fins el dia 1 d’octubre de 2.015 o fins que s’esgoti el import de la dotació.

 

Per qualsevol dubte es pot posar en contacte amb nosaltres i li aclarirem amb molt de gust.

 

CENTRE GESTOR LLEIDA, S.A.

Àrea Transports i Trànsit