El passat dia 22 de desembre de 2013 va entrar en vigor aquest Reial Decret Llei, en el qual es modifiquen diverses lleis, com l’Estatut dels Treballadors o la Llei General de la Seguretat i que afecta també als contractes a temps parcial. Poden consultar en la documentació annexael text íntegre de l’esmentada norma, però hem cregut convenient exposar-los a continuació les novetats que creiem són més significatives i que els poden afectar de forma més directa.

CONTRACTE DE TREBALL A TEMPS PARCIAL:

L’article 1 del RDL 16/2013 estableix l’obligació de l’empresari de registrar i totalitzar el detall de les hores realitzades per aquells dels seus treballadors que es trobin subjectes a algun tipus de contracte a temps parcial. A més haurà de facilitar-los, juntament amb el rebut de salaris, còpia del detall que haurà d’incloure les hores ordinàries que hagi pogut realitzar. La norma estableix també l’obligació de conservar aquests registres de jornada durant un període de 4 anys. L’incompliment d’aquest registre ocasionarà que el contracte es consideri realitzat a jornada completa.

De moment, i per part de l’Administració, no s’ha determinat un model oficial al que adaptar-se, per la qual cosa queda a lliure elecció de l’empresari el format i suport en què anotar l’esmentat detall (paper, full de càlcul, base de dades, etc.). Enlloc s’ estableix si la còpia ha d’estar o no signada pel treballador.

El nostre consell és que s’empleni i ho signi el treballador, juntament amb la nòmina del mes, indicant en el mateix les hores que realitza segons el seu contracte de treball. La signatura no seria necessària en aquells casos en els quals pugui acreditar-se la posada a la disposició de la informació per altres mitjans.

Per manca de model oficial, en el blog de la nostra web (www.centregestor.es) podran trobar un formulari “provisional” per al registre mensual de les hores o fent clic aquí.

RETRIBUCIONS EN ESPÈCIE:

Des del passat 22 de desembre, s’inclouen a la base de cotització dels treballadors conceptes fins ara exempts, tals com els plusos de transport, els xecs de menjador, les ajudes per a l’escola infantil dels fills i altres conceptes que fins ara romanien fora de la base de cotització, però que en realitat formen part del salari dels treballadors. A destacar com a exemples més significatius:

– El plus de transport o distància passa a cotitzar en tots els casos (fins avui solament era l’excés del 20 % del IPREM).

– Les millores de les prestacions de la Seguretat Social diferents de la Incapacitat temporal que abans estaven exemptes passen a computar-se íntegrament (aportacions empresarials a plans de pensions o sistemes alternatius)

– Les assignacions assistencials també es computen íntegrament, excepte les corresponents a despeses d’estudis del treballador, quan siguin exigits pel desenvolupament de les seves activitats o les característiques del lloc de treball. S’inclouen en aquest apartat les primes de contracte d’assegurances d’ A.T. o responsabilitat civil del treballador que fins ara estava exemptes íntegrament i també les primes de contracte d’assegurances per malaltia comuna per al treballador (més cònjuge i descendents) que fins avui només cotitzaven per l’excés de 500 € anuals per cada persona inclosa.

En definitiva qualsevol retribució, en metàl·lic o en espècie, sigui qui sigui la seva forma o denominació, que tingui dret a percebre el treballador: assegurances, roba de treball i eines, menyscapte de diners, ajudes per matrimoni, plans de pensions, etc., passarà a formar part de la base de cotització.

Les empreses disposen d’un termini de fins al dia 31 de maig per regularitzar en les seves fulles de salaris aquestes situacions. Per tant, hauran de facilitar-nos, abans d’aquesta data, els justificants de pagament d’aquestes retribucions a l’efecte d’incloure’ls en la nòmina dels seus empleats. Podran trobar en la nostra web una taula comparativa confeccionada per la Tresoreria General de la Seguretat Social on es detalla de forma exhaustiva els conceptes inclosos i exclosos a la base de cotització.

Quedem a la seva disposició per a qualsevol aclariment sobre aquest tema,

CENTRE GESTOR LLEIDA, S.A.

Àrea Laboral