1. Increment de les quotes d’autònoms

La Seguretat Social pretén recuperar quantitats perdudes al llarg de l’exercici 2020, tenint en compte especialment l’ajornament de les quotes dels treballadors autònoms per raó de la crisi sanitària.

La Llei 11/2020, de 30 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2021, ha incrementat, amb la pujada dels tipus impositius, la quota a abonar per aquest col·lectiu. L’increment, per liquidar el deute dels autònoms corresponent als mesos pendents de pagament (xifrada per la Seguretat Social entre 22,5 i 97,6 euros per treballador) porta a una pujada que, segons l’Executiu, es produirà de manera progressiva, tractant que els treballadors amb una base de cotització més alta paguin més.

A grans trets, la Llei de pressupostos generals de l’Estat no eleva les bases i tipus de cotització del RETA, excepte els tipus de contingències professionals (que pugen de l’1,1% a l’1,3%) i els de cessament d’activitat (del 0,8% al 0,9%), segons va preveure en el seu moment el Reial decret llei 28/2020.

La pujada del tipus de cotització per cessament d’activitat implica que els autònoms estan pagant des de gener un 0,3% més en les seves quotes.

La quota mínima ha ascendit a 289 euros al mes (9 euros més respecte al mes de novembre de 2020), i la quota màxima és de 1.233 euros (l’anterior era de 1.221,03, la qual cosa suposa un augment d’entre 3 i 12 euros).

Quant als beneficiaris de la tarifa plana, no es veuran afectats per la pujada. Recordem que al gener de 2019 ja es va incrementar aquesta quota.

Vegem aquests aspectes en la Llei de pressupostos, reflectits també al Butlletí RED 1/2021, publicat per la Seguretat Social el passat 5 de gener.

2. Bases màximes i mínimes de cotització

 • La base màxima de cotització és de 4.070,10 euros mensuals.
 • La base mínima de cotització és de 944,40 euros mensuals.

Autònoms de fins a 46 anys (a 1 de gener)

La base de cotització dels treballadors autònoms que, el dia 1 de gener de 2021 tinguessin una edat inferior a 47 anys, serà la que escullin entre les bases màxima i mínima. Podran fer la mateixa elecció treballadors autònoms que en aquesta data tinguessin una edat de 47 anys i la seva base de cotització el mes de desembre de 2020 hagi estat igual o superior a 2.052,00 euros mensuals, o que causin alta en aquest règim especial amb posterioritat a  aquesta data.

En un altre cas, la seva base màxima de cotització serà de 2.077,80 euros mensuals.

Autònoms de 47 anys (a 1 de gener)

Per part seva, els treballadors autònoms que, a 1 de gener de 2021, tinguessin 47 anys, si la seva base de cotització fos inferior a 2.052,00 euros mensuals, no podran triar una base de quantia superior a 2.077,80 euros mensuals, tret que exercitin la seva opció en aquest sentit abans del 30 de juny de 2021, la qual cosa produirà efectes a partir del 1 de juliol del mateix any, o que es tracti del cònjuge supervivent del titular del negoci que, com a conseqüència de la seva defunció, s’hagi hagut de posar al capdavant del negoci i donar-se d’alta en aquest règim especial amb 47 anys. En aquest cas no existirà aquesta limitació.

Autònoms de 48 anys o més (a 1 de gener)

La base de cotització dels treballadors autònoms que, a 1 de gener de 2021, tinguin 48 anys o més complerts, estarà compresa entre les quanties de 1.018,50 i 2.077,80 euros mensuals, tret que es tracti del cònjuge supervivent del titular del negoci que, com a conseqüència de la seva defunció, s’hagi hagut de posar al capdavant del negoci i donar-se d’alta en aquest règim especial amb 45 anys o més, i en aquest cas, l’elecció de bases estarà compresa entre les quanties de 944,40 i 2.077,80 euros mensuals.

No obstant això, els treballadors autònoms que amb anterioritat a 50 anys haguessin cotitzat en qualsevol dels règims del sistema de la Seguretat Social per espai de 5 anys o més, es regiran per les següents regles:

 • Si l’última base de cotització acreditada hagués estat igual o inferior a 2.052,00 euros mensuals, hauran de cotitzar per una base compresa entre 944,40 euros mensuals i 2.077,80 euros mensuals.
 • Si l’última base de cotització acreditada hagués estat superior a 2.052,00 euros mensuals, hauran de cotitzar per una base compresa entre 944,40 euros mensuals i l’import d’aquella, amb el topall de la base màxima de cotització.

L’última de les dues regles anteriors és aplicable, així mateix, respecte als treballadors autònoms que amb 48 o 49 anys haguessin exercitat una opció prevista en la Llei 39/2010, de 22 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2011 (aquesta norma va permetre triar una base superior a la legal a 1.682,70 euros si es realitzava abans del 30 de juny de 2011).

Autònoms dedicats a la venda ambulant o a domicili

Els treballadors autònoms dedicats a la venda ambulant o a domicili (CNAE 4781 Comerç al detall de productes alimentaris, begudes i tabac en llocs de venda i mercats ambulants; 4782 Comerç al detall de productes tèxtils, peces de vestir i calçat en parades de venda i mercats ambulants; 4789 Comerç al detall d’altres productes en parades de venda i mercats ambulants i 4799 Comerç al detall d’altres tipus fora d’establiments, excepte en parades de venda i mercats ambulants) poden triar, com a base mínima de cotització a partir del 1 de gener de 2021:

 • Una base de 944,40 euros mensuals; o
 • Una base de 869,40 euros mensuals.

Per part seva, els treballadors autònoms dedicats a la venda a domicili (CNAE 4799) poden optar per una base mínima de cotització, a partir del 1 de gener de 2021, de 944,40 euros mensuals, o bé per una base de 519,30 euros mensuals.

3. Tipus de cotització en la LPGE de 2021

Els tipus de cotització en aquest règim especial de la Seguretat Social des del 1 de gener de 2021 són els següents:

 • Per a les contingències comunes, el 28,30%. Quan, conforme al que es disposa en l’article 315 LGSS, es tingui coberta la incapacitat temporal en un altre règim de la Seguretat Social, s’aplicarà una reducció en la quota que correspondria ingressar d’acord amb un coeficient reductor a establir anualment per l’ordre per la qual es desenvolupen les normes legals de cotització a la Seguretat Social, desocupació, protecció per cessament d’activitat, fons de garantia salarial i formació professional.
 • Com s’ha expressat anteriorment, s’ha produït un increment en el concepte de contingències professionals, fins a l’1,3%. D’aquest percentatge, el 0,66% correspon a la contingència d’incapacitat temporal i el 0,64% a la d’incapacitat permanent, mort i supervivència.
 • Quant als autònoms exclosos de cotitzar per contingències professionals, han de cotitzar per un tipus del 0,1% per al finançament de les prestacions previstes en els Capítols VIII (risc durant l’embaràs) i IX (risc durant la lactància natural) del Títol II de la LGSS.

4. Supòsits de pluriactivitat

En matèria de pluriactivitat, la Llei recull el següent: els treballadors autònoms que, per raó d’una feina per compte d’altri desenvolupada simultàniament, cotitzin en règim de pluriactivitat, i ho facin durant l’any 2021, tenint en compte tant les cotitzacions efectuades en aquest règim especial com les aportacions empresarials i les corresponents al treballador al règim de la Seguretat Social que correspongui per la seva activitat per compte d’altri, tindran dret al reintegrament del 50% de l’excés en què les seves cotitzacions per contingències comunes superin la quantia 12.917,37 euros, amb el topall del 50% de les quotes ingressades a aquest règim especial per raó de la seva cotització per les contingències comunes.

La Tresoreria General de la Seguretat Social abonarà el reintegrament que en cada cas correspongui abans del 1 de maig de l’exercici següent, excepte quan concorrin especialitats en la cotització que impedeixin efectuar-lo en aquest termini o que sigui necessària l’aportació de dades per part de l’interessat, i en aquest cas el reintegrament es realitzarà amb posterioritat a aquesta data.

5. Cooperatives de treball associat

Als socis treballadors de les cooperatives de treball associat dedicats a la venda ambulant, que percebin ingressos directament dels compradors, els serà aplicable, a l’efecte de la cotització, l’assenyalat anteriorment sobre els codis CNAE 4781 i similars.

En els supòsits en què s’acrediti que la venda ambulant es duu a terme en mercats tradicionals o «mercats ambulants», amb horari de venda inferior a vuit hores al dia, es podrà triar entre cotitzar per una base de 944,40 euros mensuals, o una base de 519,30 euros mensuals (aquesta mateixa opció es permet, així mateix, a qualsevol persona que es dediqui de manera individual a aquesta venda amb horari de venda inferior a vuit hores al dia, sempre que no disposin d’establiment fix propi, ni produeixin els articles o productes que venguin).

Els socis treballadors de cooperatives de treball associat dedicats a la venda ambulant que van quedar inclosos en el RETA en aplicació del que s’estableix en la Llei 2/2008, de 23 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2009, tenen dret, durant 2021, a una reducció del 50% de la quota a ingressar.

A aquesta mateixa reducció tenen dret els socis treballadors de cooperatives de treball associat dedicats a la venda ambulant que hagin iniciat la seva activitat i que hagin quedat inclosos en el règim especial esmentat a partir del 1 de gener de 2009.

La reducció s’aplicarà sobre la quota que resulti d’aplicar, sobre la base mínima triada, el tipus de cotització vigent en el RETA.

6. Autònoms amb treballadors contractats en 2020

Per als treballadors autònoms que en algun moment de l’any 2020 i de manera simultània hagin tingut contractat al seu servei un nombre de treballadors per compte d’altri igual o superior a 10, la base mínima de cotització a partir del 1 de gener de 2021 és de 1.214,10 euros mensuals.

Aquesta base mínima de cotització també és aplicable des del 1 de gener de 2021 als treballadors autònoms inclosos en el RETA a l’empara del que s’estableix en l’article 305.2.b) i e) LGSS (és a dir, consellers o administradors de societats de capital, així com a socis treballadors de societats laborals amb participació mínima del 50%), a excepció d’aquells que causin l’alta inicial en aquest règim, durant els 12 primers mesos de la seva activitat, a comptar des de la data d’efectes d’aquesta alta.

7. Sistema especial per a treballadors per compte propi agraris

Des del 1 de gener de 2021, els tipus de cotització per contingències comunes dels treballadors inclosos a aquest sistema especial (inclòs al RETA) són els següents:

 • Respecte de les contingències de cobertura obligatòria, quan el treballador hagi optat per triar com a base de cotització una base compresa entre 944,40 euros mensuals i 1.133,40 euros mensuals, el tipus de cotització aplicable serà del 18,75%.
 • Si el treballador hagués optat per una base de cotització superior a 1.133,40 euros mensuals, a la quantia que excedeixi d’aquesta última li serà aplicable el tipus de cotització del 26,50%.
 • Respecte a la millora voluntària de la incapacitat temporal per contingències comunes, el tipus de cotització a aplicar a la quantia completa de la base de cotització de l’interessat serà del 3,3%, o del 2,8% si l’interessat està acollit a la protecció per contingències professionals o per cessament d’activitat.

Per a les contingències d’accidents de treball i malalties professionals s’aplicaran els tipus de la tarifa de primes inclosa en la disposició addicional quarta de la Llei 42/2006, de 28 de desembre.

En el cas que els interessats no haguessin optat per la cobertura de la totalitat de les contingències professionals, es continuarà abonant, en concepte de cobertura de les contingències d’incapacitat permanent i mort i supervivència, una quota resultant d’aplicar a la base de cotització triada el tipus de l’1%.

Els treballadors inclosos en aquest sistema que no hagin optat per donar cobertura, en l’àmbit de protecció dispensada, a la totalitat de les contingències d’accidents de treball i malalties professionals, efectuaran una cotització addicional equivalent al 0,1% sobre la base de cotització triada, per al finançament de les prestacions previstes en els Capítols VIII (risc durant l’embaràs) i IX (risc durant la lactància natural) del Títol II de la LGSS.

Per a qualsevol dubte si us plau, poseu-vos en contacte amb el nostre equip d’experts, per correu electrònic info@centregestor.es o si ho prefereix visiteu-nos a les nostres oficines de Lleida, Barcelona o Tremp.