Com ja sap, la contractació de persones amb discapacitat comporta una sèrie d’avantatges per a la seva empresa. Des del punt de vista fiscal, els les volem recordar. Si vostè ha contractat persones amb discapacitat, sàpiga que la Llei de l’impost sobre societats preveu la possibilitat d’aplicar una deducció de 9.000 euros per cada persona/any d’increment de la mitjana de plantilla de treballadors amb discapacitat en un grau igual o superior al 33% i inferior al 65%, respecte a la plantilla mitjana de treballadors de la mateixa naturalesa del període immediat anterior; o de 12.000 euros si els treballadors tenen un grau de discapacitat igual o superior al 65%.

És possible, per tant, que una empresa que en el seu conjunt no creï ocupació, sinó que substitueixi treballadors sense discapacitat per uns altres que sí que la posseeixin, tingui dret al gaudi de l’incentiu fiscal, i fins i tot és possible que hi tingui dret una societat que, encara que de forma global hagués arribat a destruir ocupació, no obstant això, generés llocs de treball per a treballadors amb discapacitat.

Cal destacar, d’altra banda, que els treballadors contractats que donessin dret a aquesta deducció no es computaran a l’efecte de la llibertat d’amortització amb creació d’ocupació regulada en l’article 102 de la Llei de l’impost sobre societats.

Exemple

Una entitat té contractats en la seva plantilla durant l’exercici 2018 els següents treballadors:

  • 3 treballadors amb un grau de discapacitat ≥ al 33% i < 65% a jornada completa.
  • 1 treballador amb un grau de discapacitat ≥ al 65% a jornada completa.
  • 15 treballadors a jornada parcial i 8 a jornada completa.

Durant aquest exercici no s’han produït ni contractacions ni acomiadaments.

Es coneix que en l’exercici 2019 la plantilla ha sofert les següents variacions:

  • Es contracta a jornada completa dos nous treballadors, els quals posseeixen un grau de discapacitat ≥ al 33 % i < 65%, l'1 de març del 2019.
  • Es contracta a jornada completa un nou treballador, el qual posseeix un grau de discapacitat ≥ 65%, l’1 de juliol del 2019.

La societat podrà deduir en l’exercici 2019 en concepte de deducció per creació d’ocupació per a treballadors amb discapacitat:

(9.000 × 2 × 10/12) + (12.000 × 1 × 6/12) = 21.000 euros

Aclariments de la DGT sobre la deducció per treballadors amb discapacitat

La Direcció General de Tributs (DGT) ja havia aclarit en els últims anys alguns dubtes en relació amb aquesta deducció, com que no s’ha de distingir entre minusvalidesa física o sensorial i psíquica ni entre contractes indefinits o de caràcter temporal (sense perjudici que la durada del contracte hagi de ser tinguda en compte per al càlcul de la plantilla mitjana en cada exercici).

Recentment, una consulta de la DGT (CV1044-19) de 13 de maig de 2019, ha aclarit altres qüestions en relació amb l’aplicació d’aquesta deducció.  En concret assenyala:

a) En primer lloc, es planteja si, en els supòsits en què un treballador inclòs en la mitjana d’anys anteriors passi a situació d’excedència, ha de continuar computant en aquesta mitjana durant el temps que duri l’excedència o, per contra, s’ha d’entendre que hi ha una baixa i una nova alta (de manera que no computi en la mitjana el temps que dura l’excedència).

La DGT conclou que en aquests casos el treballador en excedència no formarà part del còmput de la plantilla mitjana (tret que es tracti d’una excedència que s’assimili a una situació d’alta).

En sentit contrari, els treballadors amb discapacitat que com a conseqüència del seu reingrés després d’un període d’excedència hagin de causar l’alta corresponent, es passaran a computar a l’efecte del càlcul de la mitjana de plantilla.

b) D’altra banda, s’analitza com s’han de computar els treballadors amb jornada parcial en el càlcul de la mitjana de la plantilla.

La DGT entén que en aquests casos s’ha de tenir en compte la jornada contractada en relació amb la jornada completa.

c) En relació amb els casos en què els treballadors discapacitats entrin a formar part d’una empresa com a conseqüència d’una successió empresarial, la DGT conclou que es podran computar a l’efecte de calcular l’increment de la mitjana de plantilla de la nova empresa, deixant d’estar inclosos en el còmput a realitzar per l’empresa transmitent.

d) Pel que fa als empleats que passin a situació de discapacitat de forma sobrevinguda, s’admet que s’incloguin en el còmput de la mitjana de la plantilla, encara que ja en formessin part.

De forma similar, si un treballador veiés reduït el seu grau de discapacitat per sota del 33%, es deixarà de computar en el càlcul de la mitjana.

I si un treballador passés d’un grau de discapacitat comprès entre el 33% i el 64% a un grau del 65% o superior, es computarà dins de la plantilla mitjana de cadascun dels col·lectius en proporció al mateix temps que hagi tingut cada grau de discapacitat.

Aquest incentiu és, per tant, una oportunitat per a incentivar, mitjançant un estalvi en l’impost sobre societats, les polítiques de responsabilitat social empresarial orientades a la contractació de treballadors amb discapacitat.