Com a autònom o empresari, el més probable és que es trobi en alguna ocasió amb una lletra de canvi entre la seva mans, com a procediment de pagament o cobrament davant una operació comercial amb els seus clients o proveïdors.

Encara continua existint molta confusió entre les diferents eines i documents financers que estan a l’abast de les empreses per gestionar la seva liquiditat. Avui volem parlar d’un dels documents mercantils més antics però no per això menys atractius, com és la lletra de canvi.

Sense ànim d’entrar en saberuts estudis de caràcter jurídic, la lletra de canvi es pot explicar a través de cinc idees bàsiques:

1.- DEFINICIÓ:

La lletra de canvi és un document mercantil pel qual una persona (lliurador) ordena a una altra (lliurat) el pagament d’una determinada quantitat de diners, en una data determinada (venciment). Ni més ni menys.

2.- ELEMENTS:

La lletra de canvi és un document essencialment FORMAL i el contingut del qual ve predeterminat per la llei, precisament perquè en el compliment d’aquestes formalitats es basa la seguretat jurídica que ofereix. Els elements bàsics que han de figurar en una lletra de canvi perquè sigui considerada com a tal, són els següents:

 • La denominació de «lletra de canvi» expressada en el mateix idioma emprat en la redacció del document.
 • L’ordre de pagar una quantitat determinada de diners. És una ordre incondicionada; és a dir, que no pot estar subjecta al fet que succeeixi (o no) un fet futur o incert. La quantitat a pagar ha de reflectir-se forçosament en lletres i nombres; si la quantitat reflectida en lletra no coincideix amb l’expressada en nombres, sempre prevaldrà la quantitat indicada en lletres.
 • Nom, cognom i adreça del qui ha pagar o lliurat.
 • Nom i cognoms de la persona a qui s’ha de fer el pagament o a l’ordre del qual s’ha de realitzar (el beneficiari o prenedor).
 • La data de venciment. Si el venciment no està indicat, s’entendrà que la lletra de canvi és «pagadora a la vista», això és, en el moment de la seva presentació al cobrament.

Depenent del seu venciment, la lletra es pot emetre:

 • A un dia fix: el dia del venciment serà el que consti expressat en la lletra de canvi.
 • A un termini des de la data: el venciment tindrà lloc transcorregut un determinat termini comptat des de la data que s’indica en la lletra i en el seu còmput no es tindran en compte els dies inhàbils (diumenges i festius). Si el termini s’estableix per mesos aquests es computaran de data a data.
 • A la vista: la lletra serà pagadora en el moment de la seva presentació al cobrament.
 • A un termini des de la vista: la lletra serà pagadora quan transcorri el termini establert des del moment que s’accepta (o de l’aixecament del protest).
 • Lloc on s’ha d’efectuar el pagament. Si no s’indica, s’haurà de realitzar en el domicili del lliurat.
 • Lloc i data en la que s’emet la lletra.
 • La signatura del qui gira o emet la lletra (lliurador).

3.- PERSONES QUE INTERVENEN (O QUE PODEN INTERVENIR) EN LA CIRCULACIÓ D’UNA LLETRA DE CANVI:

► El LLIURADOR: és el creditor del deute i qui emet la lletra de canvi perquè el deutor o lliurat l’accepti i es faci càrrec del pagament del seu import.

► El LLIURAT: és el deutor, és a dir, l’obligat a pagar l’import de la lletra de canvi quan arribi la data indicada o de venciment. El lliurat pot acceptar o no l’ordre de pagament donada pel lliurador i en cas que l’accepti, quedarà obligat a efectuar-lo; En aquest últim cas (el més habitual) al lliurat se’l denominarà acceptant.

►El PRENEDORPORTADORTENIDOR o BENEFICIARI: és la persona que té en el seu poder la lletra de canvi en el moment del venciment i a qui se li ha d’abonar. No té perquè coincidir amb el lliurador, ja que aquest pot transmetre o endossar la lletra a una altra persona.

4.- PAGAMENT DE LA LLETRA DE CANVI:

Segons hem vist, el pagament de la lletra de canvi es pot realitzar al lliurador o a una tercera persona anomenada beneficiari, prenedor o forquilla, a qui el lliurador ha transmès o endossat la lletra de canvi.

5.- L’ACCEPTACIÓ DE LA LLETRA DE CANVI:

És la declaració del lliurat (deutor) que es conté en la lletra de canvi i per la qual assumeix l’obligació de pagar a qui la tingui en el seu poder en la data del seu venciment (el lliurador o el prenedor, portador, forquilla o beneficiari, si el lliurador va transmetre o va endossar la lletra). Com abans s’ha dit, amb aquesta declaració el lliurat es converteix en acceptant, és a dir, en l’obligat principal i directe del pagament.

L’acceptació té les següents característiques:

 • S’ha de realitzar pel lliurat mitjançant la signatura de la lletra de canvi.
 • Pot ser total o parcial respecte a la quantitat consignada en la lletra de canvi.
 • No pot estar subjecta a cap condició.