Noves mesures per a promoure la Igualtat Salarial entre gèneres

A l’abril entra en vigor el Reial Decret 902/2020 sobre igualtat retributiva entre dones i homes.

A Espanya la bretxa salarial de gènere supera el 20% en els càrrecs de direcció, segons dades extretes de 8.444 empreses en un informe elaborat per un programari especialitzat en els recursos humans, Factorial. Un altre dels aspectes que destaca l’estudi és que en els salaris menors (sous de 10.000 euros o menys) la presència femenina és major que la masculina, i al mateix temps en salaris més elevats el nombre d’homes és significativament més alt que el de dones.

Aquesta llei implanta mesures per a fer efectiu el dret d’igualtat de tracte i no discriminació entre homes i dones en matèria retributiva, i que comporta complir amb els instruments que ho formen:

 • Registre salarial o registre retributiu.
 • Auditoria retributiva.
 • Sistema de valoració de llocs de treball de classificació professional.

 

Registre retributiu

Totes les empreses hauran de disposar d’un registre salarial o registre retributiu de tota la seva plantilla, incloent al personal directiu i els alts càrrecs, sent aquesta retribució concorde a les exigències recollides en l’RD 902/2020.

Això implica que partir d’abril de 2021 totes les empreses independentment del nombre de treballadors hauran de comptar amb un registre retributiu adaptat a aquest Reial decret llei, tant les que compten amb menys de 50 treballadors, com les que compten amb més de 50 treballadors i tenen en marxa plans d’igualtat.

Quins elements ha de contemplar el registre retributiu

 • De caràcter anual, tenint en compte les dades de l’any natural anterior.
 • Inclourà les següents dades:
  • Valors mitjans dels salaris.
  • Complements salariares  (per hores extres, plus guàrdies…).
  • Percepcions extrasalarials (dietes, km…).
 • Cadascun de les dades a incloure en el registre estarà desglossat per:
  • Categoria professional.
  • Grup professional.
  • Lloc de treball diferenciat per gènere.
 • Establirà el càlcul de la mitjana aritmètica i mitjana del percebut per cada concepte.
 • Haurà d’incloure una justificació de les dades resultants del registre quan existeixin diferències iguals o superiors al 25%.
 • Tots els treballadors tindran accés al registre salarial a través dels representants legals. Si no hi hagués representant legal la informació que es facilitarà es limitarà a les diferències percentuals que existissin en les retribucions entre home i dones.
El Ministeri de Treball i Economia Social ha posat en marxa una eina per a la confecció del registre retributiu en el següent enllaci https://www.mites.gob.es/

Les empreses que no tinguin el registre, alguna cosa recollit en l’Estatut dels Treballadors, poden arribar a ser sancionades per no complir amb una de les obligacions que marca la norma sobre igualtat de gènere. La multa pot oscil·lar entre els 625 i els 6.250 euros. A més, si la Inspecció de Treball comprovés que l’empresa no sols no disposa del registre salarial, sinó que a més incorre en una discriminació per raó de gènere, la infracció seria molt greu i podria sancionar-se amb multes de fins a 187.515 euros.

 

Descobreix en què et podem ajudar

¿Buscas una gestoría en Barcelona y Lleida que te ayude a gestionar las ayudas por caída de ingresos?

Responem de forma eficaç i segura a la gestió i la planificació laboral de la teva empresa.

T’assessorem a l’hora de dimensionar el teu negoci.

T’acompanyem en la planificació i gestió de les relacions laborals.

Descobreix en què et podem ajudar

 

Auditoria retributiva

L’auditoria retributiva serà obligatòria en aquelles empreses que hagin d’elaborar un Pla d’Igualtat Salarial. Això aplica a empreses la plantilla de les quals excedeixi de 100 treballadors i, a partir del pròxim 7 de març de 2022, aquelles la plantilla de les quals sigui d’entre 50 i 100 treballadors. Totes les empreses que hagin elaborat el Pla d’Igualtat han d’adaptar-lo incloent una auditoria salarial.

 • Serà obligatòria per a les empreses que elaborin un pla d’igualtat o l’hagin desenvolupat voluntàriament.
 • Tindrà la vigència del pla d’igualtat, de 4 anys com a màxim, tret que es determini una altra inferior en aquest.
 • Avalua els llocs de treball, tenint en compte les tasques i funcions de cada lloc.
 • Establirà un pla de correcció de les desigualtats retributives, amb sistema de seguiment i les millores que aplicarà per a rectificar-ho.
L’auditoria retributiva serà obligatòria en aquelles empreses que hagin d’elaborar un Pla d’Igualtat Salarial. Això aplica a empreses la plantilla de les quals excedeixi de 100 treballadors i, a partir del pròxim 7 de març de 2022, aquelles la plantilla de les quals sigui d’entre 50 i 100 treballadors. Totes les empreses que hagin elaborat el Pla d’Igualtat han d’adaptar-lo incloent una auditoria salarial.

 

 

POSA'T EN CONTACTE AMB NOSALTRES

¿Necesitas asesoramiento fiscal ?

Ja siguis autònom o tinguis una petita empresa, tenim l’experiència que necessites i l’actitud que estàs buscant.

Centre Gestor t’ofereix o servei integral de confiança que t’ajudarà a créixer i avançar.

POSA'T EN CONTACTE AMB NOSALTRES

Sistemes de valoració de llocs de treball

La Igualtat Retributiva ha de basar-se en la idea que el salari ha d’anar concorde al valor del treball, independentment de qui el realitzi.

Segons l’Estatut dels Treballadors: un treball té igual valor que un altre quan la naturalesa de les funcions o tasques efectivament encomanades, les condicions educatives, professionals o de formació exigides per al seu exercici, els factors estrictament relacionats amb el seu desenvolupament i les condicions laborals en què aquestes activitats es duen a terme en realitat siguin equivalents.

Per a realitzar una correcta valoració dels llocs de treball hauran d’aplicar-se tres criteris:

 • Adequació: els factors rellevants en la valoració han de ser aquells relacionats amb l’activitat i que de manera efectiva concorrin en aquesta, incloent la formació necessària.
 • Totalitat: han de tenir-se en compte totes les condicions que particularitzen el lloc de treball.
 • Objectivitat: han d’existir mecanismes clars que identifiquin els factors que s’han tingut en compte en la fixació d’una determinada retribució i que no depenguin de factors o valoracions socials que reflecteixin estereotips de gènere

 

La Llei de Protecció de Dades protegeix la privacitat dels salaris

L’empresa ha de protegir la privacitat de les persones  encara que el registre retributiu sigui obligatori, podent limitar el lliurament d’aquests registres de salaris, ja que es pot donar el cas que només hi hagi una persona en un grup professional concret i en donar aquesta informació la hi estigui identificant de manera indirecta.

En aquests casos, es pot estructurar la informació de manera que es busquin mitjans (mitjançant agrupacions, associacions amb grups més genèrics o altres tècniques) perquè la informació no permeti identificar a una persona individual.