El passat dia 30 de març de 2017 es va publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya la Llei 5/2017, de 28 de març de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic, que suposa una important modificació del sistema tributari català.

Dita llei inclou tres nous impostos, estableix una nova regulació per altres dos ja existents (establiments comercials i establiments turístics) i introdueix modificacions en deduccions, reduccions i requisits que afecten al IRPF, ISD, ITP i AJD.

Pel que fa als tributs propis, es creen els següents impostos:

  • Impost sobre begudes ensucrades envasades (IBEE).

L’IBEE té per objecte gravar el consum d’aquestes begudes i és exigible a tot el territori de Catalunya, amb independència del seu lloc de fabricació. Begudes ensucrades són les que contenen edulcorants calòrics afegits. Aquest nou impost entrarà en vigor a partir del proper dia 1 de maig de 2017. El primer període de pagament és previst que sigui de l’1 al 20 de juliol d’aquest any.

  • Impost sobre la producció, manipulació, transport, custodia i emissió d’elements radio tòxics.

Aquest impost té caràcter extra fiscal i pretén que els agents que obtenen un benefici per la seva activitat econòmica en relació als elements radio tòxics assumeixin el cost negatiu que provoca en el medi ambient i la salut de les persones.

  • Impost sobre emissions de vehicles de tracció mecànica.

Grava la emissió de gasos efecte hivernacle i entrarà en vigor l’1 de gener de 2018. L’1 de gener de 2019 en cas de les motocicletes.

A més d’aquests nous tributs propis, la Llei de mesures inclou modificacions sobre els següents impostos: l’Impost sobre habitatge buit, l’Impost sobre grans establiments comercials i l’Impost sobre l’estada en establiments turístics.

Pel que fa als tributs cedits s’introdueixen, a partir del 31 de març de 2017, canvis en l’IRPF, en el Imposts sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats (ITP i AJD), en l’Impost sobre Successions i Donacions (ISD), en l’àmbit de les obligacions formals de subministrament periòdic d’informació a l’Agència Tributària de Catalunya i en l’àmbit de l’ imposició sobre el joc.

Per qualsevol dubte, pot apropar-se a les nostres oficines al centre de Lleida i Tremp o visitar la nostra web https://centregestor.es.