El passat dia 30 de març es va publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya la Llei 5/2017, de 28 de març que, entre altres qüestions, crea un nou impost d’àmbit autonòmic: l’Impost sobre begudes ensucrades envasades (IBEE).

L’IBEE té per objecte gravar el consum d’aquestes begudes i és exigible a tot el territori de Catalunya, amb independència del seu lloc de fabricació. Begudes ensucrades són les que contenen edulcorants calòrics afegits com ara, sucre, mel fructosa, sacarosa, xarop de blat de moro, xarop d’erable, nèctar o xarop d’agave i xarop d’arròs. Estan subjectes: els refrescos o sodes, les begudes de nèctar de fruites i sucs de fruites, les begudes esportives, les begudes de te i cafè, les begudes energètiques, llets endolcides, begudes alternatives a la llet, batuts, begudes vegetals, aigües amb sabors.

D’acord amb l’esmentada Llei, és contribuent la persona física o jurídica que subministra la beguda al consumidor final. Per tant, comerços de venda al detall (hipermercats o supermercats), establiments de restauració i hoteleria, cinemes, titulars de l’explotació de màquines de “vending”, etc. El contribuent està obligat a repercutir l’impost al consumidor final, sense que sigui necessari que s’expliciti de forma expressa en el tiquet de compra.

És subjecte passiu, en qualitat de substitut del contribuent, el distribuïdor resident a l’Estat Espanyol que subministra les begudes al contribuent que les posa a disposició del consumidor. Poden ser, també, substituts els fabricants quan aquests subministren les begudes al contribuent (punt de venda) directament. En l’IBEE, actua com a subjecte passiu en cadascun dels casos següents:

  • El Substitut del Contribuent quan aquest substitut és resident a l’Estat espanyol.
  • El Contribuent quan el substitut és no resident a l’Estat espanyol.
  • El Contribuent quan contribuent i substitut són la mateixa persona, al fer ell mateix la distribució als seus punt de venda.

L’Impost es merita, amb caràcter general, en el moment que el contribuent adquireix la beguda al substitut. En el cas que substitut i contribuent coincideixin en la mateixa persona, l’impost es merita quan el contribuent posa la beguda a disposició del consumidor.

Per exigir l’impost al contribuent, el substitut l’ha d’incorporar en la factura corresponent sota el concepte IBEE o “impost sobre begudes ensucrades envasades”. L’IBEE ha de formar part de la base imposable de l’IVA. S’estableix dos tipus de gravamen segons el contingut en sucre:

  • Les begudes amb més de 8 grams de sucre per cada 100ml: 0,12 euros/litre.
  • Les begudes entre 5 i 8 grams de sucre per cada 100ml: 0,08 euros/litre.

Aquest nou impost entrarà en vigor a partir del proper dia 1 de maig de 2017. El primer període de pagament és previst que es produeixi de l’1 al 20 de juliol d’aquest any.

Actualment s’està tramitant el projecte de Decret que ha d’aprovar el Reglament de desplegament de la Llei. Encara no s’ha aprovat, tampoc, el model d’autoliquidació que s’haurà de presentar per via telemàtica i que no es podrà ajornar o fraccionar atès que és un impost que es repercuteix, llevat que el subjecte passiu acrediti que les quotes repercutides no han estat efectivament pagades (d’acord amb la Llei General Tributària).

Per qualsevol dubte, pot apropar-se a les nostres oficines al centre de Lleida i Tremp o visitar la nostra web https://centregestor.es.