Quan parlem de la Llei de Contracte d’Assegurança entrem en un terreny que pot semblar complex però és essencial per a qualsevol persona que desitgi contractar una assegurança. A continuació, et guiarem a través dels termes més importants que has de conèixer segons la Llei de Contracte d’Assegurança espanyola.

Què és la llei de contracte d’assegurança?

La Llei de Contracte d’Assegurança és el marc legal que regula els acords entre asseguradores i assegurats a Espanya. Aquesta llei s’encarrega d’establir les condicions, drets i obligacions de les dues parts per assegurar un funcionament just i equitatiu dels contractes d’assegurances.

Principals termes de la llei de contracte d’assegurança

Pòlissa d’assegurança

La pòlissa d’assegurança és el document que formalitza el contracte entre l’asseguradora i l’assegurat. En aquest document es detallen les condicions de l’assegurança incloent les cobertures, exclusions, primes i altres clàusules importants.

Contingut mínim de la pòlissa

La pòlissa ha d’incloure almenys:
– Identificació de les parts i el seu domicili.
– Concepte assegurat.
– Naturalesa del risc cobert.
– Designació i ubicació dels objectes assegurats.
– Suma assegurada o cobertura.
– Import de la prima i recàrrecs.
– Venciment de primes i forma de pagament.
– Durada del contracte.
– Nom dels agents implicats.

Assegurat

L’assegurat és la persona o entitat que contracta l’assegurança i en favor de la qual l’asseguradora es compromet a pagar una indemnització en cas que ocorri el sinistre cobert per la pòlissa.

Prenedor de l’assegurança

El prenedor de l’assegurança és la persona que subscriu el contracte i paga la prima. En molts casos, el prenedor i l’assegurat poden ser la mateixa persona, però no sempre és així.

Quizás te interesa… Assessoria d’assegurances

Beneficiari

El beneficiari és la persona designada per rebre la indemnització en cas que ocorri el sinistre cobert per l’assegurança. Aquesta figura és especialment rellevant en assegurances de vida.

Prima

La prima és el cost que l’assegurat ha de pagar a l’asseguradora per mantenir vigent la cobertura de l’assegurança. Les primes poden ser pagades de manera mensual, trimestral, semestral o anual.

Sinistre

El sinistre és l’esdeveniment previst en el contracte d’assegurança que, en ocórrer, obliga l’asseguradora a complir amb les prestacions acordades en la pòlissa.

Cobertura

La cobertura es refereix als riscos que estan protegits per l’assegurança. Per exemple, en una assegurança de llar, la cobertura pot incloure incendis, robatoris, danys per aigua, entre altres.

Exclusions

Les exclusions són les circumstàncies o esdeveniments que no estan coberts per l’assegurança. És crucial llegir aquestes clàusules per entendre quines situacions no seran indemnitzades.

Franquícia

La franquícia és la quantitat de diners que l’assegurat ha de pagar de la seva pròpia butxaca abans que l’asseguradora cobreixi la resta del sinistre. Això s’aplica comunament en assegurances d’automòbil.

Carència

El període de carència és el temps que ha de transcórrer des de la contractació de l’assegurança fins que certes cobertures entrin en vigor. És comú en assegurances de salut i de vida.

Subrogació

La subrogació és el dret de l’asseguradora a reclamar a tercers responsables els danys pagats a l’assegurat. Això ocorre, per exemple, quan hi ha un tercer culpable en un accident de trànsit.

Rescat

El rescat és la possibilitat de recuperar part de les primes pagades en una assegurança de vida en cas de cancel·lació anticipada del contracte.

Condicions generals i particulars

Les condicions generals són les clàusules comunes a tots els contractes d’assegurança d’un mateix tipus oferts per una asseguradora, mentre que les condicions particulars són específiques per a cada contracte i adaptades a les necessitats de l’assegurat.

Potser t’interesa… Servicios de asesoría de seguros

Revalorització

La revalorització és l’ajust de les sumes assegurades i les primes per mantenir el valor real de l’assegurança davant la inflació.

Renovació automàtica

La renovació automàtica és la prolongació del contracte d’assegurança de manera automàtica al final del període de vigència, llevat indicació en contrari per alguna de les parts.

Declaració del risc

La declaració del risc és la informació proporcionada per l’assegurat sobre les circumstàncies que poden influir en l’avaluació del risc per part de l’asseguradora.

Càrrega de la prova

La càrrega de la prova es refereix a l’obligació de demostrar l’existència i quantia del sinistre per part de l’assegurat per reclamar la indemnització.

Agreujament del risc

L’agreujament del risc és qualsevol canvi en les circumstàncies declarades que incrementa la probabilitat d’ocurrència del sinistre i que ha de ser notificat a l’asseguradora.

Indemnització

L’indemnització és la compensació econòmica que l’asseguradora paga al beneficiari en cas d’ocórrer el sinistre cobert pel contracte d’assegurança.

Prescripció

La prescripció és el termini dins del qual l’assegurat pot reclamar les indemnitzacions o prestacions previstes en el contracte d’assegurança. En general, aquest termini és de dos anys per assegurances de danys i de cinc anys per assegurances de persones.

Potser t’interesa… Que seguros desgravan en la renta

Importància de conèixer aquests termes

Conèixer aquests termes és vital per entendre el teu contracte d’assegurança i assegurar-te que estàs protegit adequadament. A més, et permet comparar diferents opcions i prendre decisions informades sobre quina assegurança contractar.

Com aplicar aquests termes al contractar una assegurança?

Al moment de contractar una assegurança és crucial llegir detingudament la pòlissa i prestar especial atenció a les cobertures, exclusions, primes i franquícies. Aquí et deixem alguns consells:
– Revisa les cobertures: Assegura’t que l’assegurança cobreixi els riscos més rellevants per a tu.
– Entén les exclusions: Coneix quins esdeveniments no estan coberts per evitar sorpreses desagradables.
Avalua la prima i la franquícia: Assegura’t que els costos siguin raonables i que la franquícia sigui manejable en cas de sinistre.
– Consulta les condicions generals i particulars: Comprèn totes les clàusules del contracte per evitar malentesos.

La llei de contracte d’assegurança proporciona un marc clar i just per a la relació entre asseguradores i assegurats. Conèixer els termes clau de aquesta llei et permetrà contractar assegurances de manera més informada i amb major seguretat.

Recorda sempre llegir amb deteniment la teva pòlissa i en cas de dubte consultar a un assessor d’assegurances professional. Així garantiràs que la teva inversió en seguretat i protecció realment compleixi amb les teves expectatives i necessitats.

PONTE EN CONTACTO CON NOSOTROS

Asesoría de seguros en Barcelona

Si necessites assessoria sobre assegurances, Estàs al lloc correcte. T’ajudarem a triar la teva pòlissa d’assegurança i que ha d’incloure per a la teva tranquil·litat.

PONTE EN CONTACTO CON NOSOTROS