A partir d’avui, 1 de febrer de 2021, estan a disposició dels treballadors autònoms nous ajuts que estableix el Reial decret llei 2/2021, de 26 de gener, de reforç i consolidació de mesures socials en defensa de l’ocupació.

Per accedir a les noves prestacions que regula el Reial decret llei 2/2021, hauran de presentar una nova sol·licitud en tots els casos.

A continuació, desglossem les ajudes que comprèn el RDL 2/2021:

1. Prestació de cessament d’activitat compatible amb el treball per compte propi: Podeu sol·licitar tots aquells autònoms que tinguin els 12 mesos cotitzats i hagin cotitzat per cessament d’activitat.

REQUISITS:
• Estar al corrent de pagament de les cotitzacions al RETA
• Tenir una carència de 12 mesos en el RETA i haver cotitzat 12 mesos per cessament d’activitat
• No haver complert l’edat ordinària de jubilació
• Acreditar al PRIMER SEMESTRE de 2021 una reducció dels ingressos computables fiscalment de l’activitat per compte propi de el 50% dels que hi ha hagut en el SEGON SEMESTRE de 2019
• No haver obtingut durant el PRIMER SEMESTRE DE 2021 uns rendiments nets superiors a 7.980,00 euros.
• No superar uns ingressos de la feina per compte d’altri superiors a 1,25 vegades l’import de l’salari mínim interprofessional (MENSUAL).

La prestació podrà percebre com a màxim fins al 31 de maig, la quantia de la prestació serà el 50% de la base de cotització mínima que li correspongui. Es podrà renunciar en qualsevol moment abans de el 30 d’abril de 2021, amb efectes de renúncia a el mes següent a la comunicació. Si se sol·licita abans de el 21 de febrer tindrà efecte retroactiu l’1 de febrer, i si es demana amb posterioritat tindrà efectes des del dia següent a la sol·licitud.

2. Prestació extraordinària de cessament d’activitat: Podeu sol·licitar tots aquells autònoms que no puguin tenir dret a la prestació per cessament d’activitat.

REQUISITS:

• Estar en alta en el RETA abans de l’2021.01.01
• Estar a l’corrent de pagament de les cotitzacions al RETA
• No tenir rendiments nets computables fiscalment procedents de l’activitat per compte propi en el PRIMER SEMESTRE de 2021 superiors a 6.650,00 euros.
• Acreditar al PRIMER SEMESTRE de 2021 uns ingressos computables fiscalment de l’activitat per compte propi inferiors als que hi ha hagut en el PRIMER TRIMESTRE de 2020.
• No superar uns ingressos de la feina per compte d’altri superiors a 1,25 vegades l’import de l’salari mínim interprofessional (MENSUAL).
La prestació podrà percebre com a màxim fins al 31 de maig, la quantia de la prestació serà el 50% de la base de cotització mínima que li correspongui. Es podrà renunciar-hi en qualsevol moment abans de el 30 d’abril de 2021, amb efectes de renúncia a el mes següent a la comunicació. Si se sol·licita abans de el 21 de febrer tindrà efecte retroactiu l’1 de febrer, i si es demana amb posterioritat tindrà efectes des del dia següent a la sol·licitud.

3. Prestació extraordinària de cessament d’activitat per als treballadors de temporada: la poden sol·licitar els treballadors autònoms l’únic treball al llarg dels anys 2018 i 2019 s’hagués desenvolupat en el Règim Especial de Treballadors Autònoms o en el Règim Especial de Treballadors de l’ mar durant un mínim de 4 mesos i un màxim de 6 en cadascun dels anys. Es considera que el treballador autònom ha desenvolupat un únic treball en 2018 i 2019 sempre que, d’haver estat d’alta en un règim de seguretat social com a treballador per compte aliè, aquesta alta no superi els 120 dies al llarg d’aquests anys.

REQUISITS:

• Haver estat d’alta un mínim de 4 mesos i un màxim de 6 mesos de cada un dels anys 2018 i 2019, sempre que aquest marc temporal abasti un mínim de 2 mesos a la primera meitat de l’any.
• No haver estat en alta com a treballador per compte d’altri en el règim de Seguretat Social corresponent més de 60 dies durant el primer semestre del l’any 2021.
• No obtenir durant la primera meitat de l’any 2021 uns ingressos nets computables fiscalment que superin els 6.650 euros.
• Trobar-se al corrent en el pagament de les quotes a la Seguretat Social
La prestació podrà percebre com a màxim fins al 31 de maig, la quantia de la prestació serà el 70% de la base de cotització mínima que li correspongui. Es podrà renunciar-hi en qualsevol moment abans de el 30 d’abril de 2021, amb efectes de renúncia a el mes següent a la comunicació. Si se sol·licita abans de el 21 de febrer tindrà efecte retroactiu l’1 de febrer, i si es demana amb posterioritat tindrà efectes des del dia següent a la sol·licitud.

4. Prestació extraordinària de cessament d’activitat per als treballadors autònoms afectats per una suspensió temporal de tota l’activitat: Podeu sol·licitar tots aquells autònoms que, a partir d’1 de febrer de 2021, es vegin obligats a suspendre totes les seves activitats com a conseqüència de una resolució adoptada per l’autoritat competent.

REQUISITS

• Estar en alta en el RETA abans de l’2021.01.01
• Estar a l’corrent de pagament de les cotitzacions al RETA
• No superar uns ingressos de la feina per compte d’altri superiors a 1,25 vegades l’import de l’salari mínim interprofessional.
La percepció de la prestació tindrà una durada màxima de 4 mesos, finalitzant el dret a esta l’últim dia del mes en què s’acordi l’aixecament de les mesures o el 31 de maig de 2021 si aquesta última data és anterior.
La quantia de la prestació serà el 50% de la base de cotització mínima que li correspongui. Es podrà renunciar en qualsevol moment abans de el 30 d’abril de 2021, amb efectes de renúncia a el mes següent a la comunicació. Si se sol·licita abans de el 21 de febrer tindrà efecte retroactiu l’1 de febrer, i si es demana amb posterioritat tindrà efectes des del dia següent a la sol·licitud.

Li recordem que la persona encarregada d’aquests ajuts estatals al Centre Gestor és Cristina Aguilar, caguilar@centregestor.es, si està interessat en el tràmit, si us plau escrigui a la persona responsable un e-mail i li respondrà el més aviat possible.

Cordialment,

La Direcció del Centre Gestor