L’informem que la Inspecció de Treball i Seguretat Social (ITSS) ha iniciat un Pla d’Actuació per regularitzar els salaris i cotitzacions a la Seguretat Social del sector de les empleades de la llar. La campanya inspectora i de sensibilització es dirigeix als ocupadors, oferint-li assistència tècnica i informació perquè procedeixin a la regularització dels salaris que es trobin per sota del salari mínim interprofessional (SMI) i la correlativa regularització de les cotitzacions a la Seguretat Social.

Segons la TGSS, els pròxims dies la Inspecció de Treball i Seguretat Social enviarà cartes a determinats ocupadors d’empleades de la llar que figuren a les seves bases de dades, amb les següents condicions:

  • Un contracte de treball a temps complet.
  • Unes retribucions inferiors al salari mínim interprofessional (SMI) en còmput mensual (950 euros) incrementades amb el prorrateig de 2 pagues extraordinàries. És a dir, que l’ocupador ha declarat davant la TGSS unes retribucions mensuals inferiors 1.108,33 euros.

Atenció. A aquests efectes no es computen les retribucions en espècie com poden ser el menjar, la pernoctació, etc. Aquest import és el resultat de la següent operació: 950 (import del SMI) x 14 (nombre de pagues a l’any) / 12 (nombre de mesos de l’any).

En aquests casos, serà necessari que els ocupadors declarin davant la TGSS, abans del 31 de març,  l’actual salari real actual des del 1 de gener de 2021. Aquest salari no pot ser inferior al SMI vigent incrementat amb el prorrateig de pagues extraordinàries, és a dir no pot ser inferior a 1.108,33 euros.

A partir del 1 d’abril de 2021 si l’ocupador no ha declarat el salari actual davant la TGSS s’iniciaran actuacions inspectores de comprovació per part de la ITSS que poden comportar sancions.

Què succeeix si la retribució abonada a l’empleat de llar és superior als citats 1.108,33 euros?

Segons el comunicat emès per la TGSS s’haurà de declarar la totalitat de les retribucions abonades incrementades amb el prorrateig de pagues extraordinàries. I això amb independència de l’obligació de declarar, així mateix, la resta de retribucions no monetàries que constitueixin el salari de l’empleat de llar. La suma de la totalitat dels conceptes retributius abonats s’haurà de declarar durant el tràmit en l’apartat de retribució mensual.

Com s’ha de realitzar la comunicació de la variació des del 1 de gener de 2021?

Els ocupadors es podran comunicar amb la Tresoreria mitjançant dues possibilitats:

a) A través de la seu electrònica de la Seguretat Social:

– Mitjançant certificat electrònic, cl@ve o si s’ha comunicat el telèfon a la Seguretat Social per utilitzar l’opció de Via SMS, es podrà utilitzar el servei de Variacions/Correccions de dades de treballadors al sistema especial per a empleats de la llar de la seu electrònica de la Seguretat Social.

– Si no disposa d’aquests mitjans d’identificació electrònica pot emplenar el formulari al qual s’accedeix a través d’un codi QR imprès a la carta remesa per la ITSS o des de l’utilitzat per a la presentació d’altres escrits, sol·licituds i comunicacions, seleccionant la categoria “Ocupador/Empleat de Llar” i el tràmit “Comunicació d’Inspecció de Treball”. En aquest cas, haurà d’adjuntar, la còpia del seu DNI o document identificatiu, així com del model Sol·licitud d’alta, baixa o variació de dades del treballador per compte d’altri RGSS. Sistema Especial Empleats de Llar (Model TA.2/S-0138).

b) A través d’un Autoritzat al Sistema RED (graduats socials, gestories, advocats i altres professionals autoritzats), si ja en disposa. L’autoritzat RED haurà d’utilitzar el servei de Variacions en el sistema especial per a empleats de la llar, que està situat a l’apartat Inscripció/Afiliació en línia de l’Oficina Virtual.

Com realitzar la comunicació de la variació en els supòsits en què hagi de tenir efectes anteriors al 1 de gener de 2021?

Per a la comunicació de variacions que afectin tant el salari com al tipus de contracte i hores de treball declarades, que hagin de fer efecte amb anterioritat al 1 de gener de 2021, solament es podran utilitzar els següents canals:

Si el tràmit el realitza personalment l’ocupador o el seu representant, pot emplenar el formulari al qual s’accedeix des d’aquest enllaç, seleccionant la categoria “Ocupador/Empleat de la Llar” i el tràmit “Comunicació d’Inspecció de Treball”. En aquest cas, haurà d’adjuntar, la còpia del seu DNI o document identificatiu, així com del model TA.2/S-0138.

Quan el tràmit l’efectuï un Autoritzat al Sistema RED: a través de CASIA, seleccionant la matèria Afiliació, altes i baixes, categoria: Var. dades treballadores SE Llar, Subcategories:

  • Canvi retrib. amb efect. Retroactiu.
  • Canvi Contracte amb efectes retroactius.
  • Canvi Núm. hores/mes amb efectes retroactius.

Com actuar per al futur?

Per a posteriors variacions de les retribucions abonades als empleats de la llar, l’ocupador és el responsable de comunicar cada variació que es produeixi al salari de la treballadora, fins i tot quan aquesta variació es degui a l’increment anual que experimenta el SMI, per disposició normativa. Per això, s’haurà de tenir en compte les futures actualitzacions anuals del SMI i comunicar les variacions que pugui suposar en la retribució de la treballadora.

A la pàgina web de la ITSS (https://www.mites.gob.es/itss/web/ca/index.html) es pot trobar un lloc web, amb tota la informació detallada sobre les diferents vies per regularitzar els salaris i les cotitzacions: tant a la seu electrònica de la Seguretat Social, a través del Sistema RED (graduats socials, gestories i professionals autoritzats) o a través de l’enviament d’un formulari al qual es pot accedir en un QR disponible a la pàgina web.

Cotització d’empleats de la llar 2021

Al règim d’empleats de la llar, l’habitual és que l’ocupador ingressi les cotitzacions. La base de cotització és una quantia fixa que es determina en funció del salari (segons l’escala que es fixa a l’ordre de cotització per a 2021). A aquesta base se li aplica el tipus per contingències comunes aplicable al règim general (del 28,30%: el 23,60% corresponent a l’ocupador i el 4,70% a l’empleat).

Durant l’any 2021 s’aplicarà una reducció del 20% en la quota empresarial. Aquesta reducció serà del 45% en cas de contractar un cuidador en una família nombrosa.

Si l’empleat treballa menys de 60 hores mensuals, ell mateix pot tramitar directament la seva alta a la Seguretat Social i ingressar les cotitzacions (l’ocupador haurà d’avançar-li la seva aportació amb el salari). En aquest cas no s’apliquen les bonificacions indicades.