Qui està obligat a presentar el model 347 i què s’ha d’incloure?

Si ets autònom o tens una PIME aquest és l’article perfecte per a tu. A continuació t’expliquem què és el Model 347, la declaració informativa que cada any has de presentar si hagis realitzat operacions amb proveïdors o clients que superin els 3.005,06 euros i, sobretot, com presentar-lo i fins a quin dia.

POSA'T EN CONTACTE AMB NOSALTRES

Assessorem autònoms, pimes i a persones jurídiques

Tramita amb nosaltres tots els assumptes relacionats amb el teu negoci, amb la seguretat i confiança que t’aporten els nostres assessors experts.

Centre Gestor t’ofereix el servei integral de confiança que t’ajudarà a créixer i avançar sense estrès ni preocupacions.

POSA'T EN CONTACTE AMB NOSALTRES

Què és el Model 347 d’operacions amb tercers

El Model 347 de la AEAT és una declaració informativa anual en què es recullen totes les operacions realitzades amb els clients o amb els proveïdors sempre que la suma de les mateixes superi els 3.005,06 euros anuals, incloent l’IVA.
Es presenta al febrer de cada any i d’aquesta manera permetràs a Hisenda de creuar dades informades de les teves operacions econòmiques.

Què ha d’incloure el model 347?

  • Subvencions i ajudes no reemborsables.
  • Bestretes de clients i proveïdors.
  • Arrendaments no subjectes a retenció.
  • Lliuraments i adquisicions de béns i serveis (les subjectes i les no exemptes de l’IVA i, també, les no subjectes o les exemptes d’aquest impost).
  • Operacions immobiliàries.
  • Operacions d’entitats asseguradores.

 

Qui ha de presentar el Model 347

Les persones físiques (els autònoms) i jurídiques (les societats), públiques i privades, que en el desenvolupament de les seves activitats empresarials o professionals hagin facturat operacions per un import superior als 3.005,6 euros anuals hauran de presentar el Model 347 AEAT.

 

 

Modelo 347 - Centre Gestor

Qui no està obligat a presentar el Model 347

Els autònoms i les Pimes exempts de presentar aquest Model d’operacions amb tercers són:

  • Qui hagi realitzat operacions amb tercers, però la suma de les mateixes no aconsegueixi els 3.005,06 euros anuals.
    Aquest límit, a més, es redueix notablement fins als 300,51 euros en el cas de cobrament per compte de tercers d’honoraris professionals, de drets derivats de la propietat intel·lectual, industrial o d’autor i, també, uns altres per compte dels seus socis, col·legiats o associats.
  • Qui no tingui domicili fiscal, establiment permanent o seu de l’activitat a Espanya.
  • Els autònoms o les entitats en règim d’atribució de rendes que tributin l’IRPF pel mètode d’estimació objectiva i també pel règim simplificat d’IVA dels règims simplificats, de ramaderia, agricultura, pesca o fins i tot de recàrrec d’equivalència.
  • Qui hagi realitzat operacions no subjectes a aquesta obligació segons l’article 33.2 del Reial decret 1065/2007.
  • L’obligat tributari que ha de declarar les operacions incloses en els llibres de registre de l’IVA, conforme a l’article 36 del Reial decret 1065/2007.

 

Com s’emplena el Model 347

 

Abans de res, és rellevant subratllar que els autònoms confirmin amb els seus clients i proveïdors els imports que s’han comptabilitzat. Aquests imports han de coincidir, tret que la factura es rebi en un període trimestral diferent al de la seva data d’emissió.
El Model es presenta de manera telemàtica en la seu electrònica de l’Agència Tributària a través de certificat digital, DNI electrònic o clau PIN.
El formulari del Model s’estructura en tres pàgines diferents:

Resum de dades

En aquesta primera pàgina es recullen les dades del declarant, l’exercici, els detalls de la declaració complementària o substitutiva, la data i la signatura. En aquest apartat apareixen quatre caselles:

  • Casella 01

Detalla el nombre de clients i proveïdors amb els quals qui està emplenant el formulari ha realitzat les operacions amb import superior a 3.005,06 euros.

  • Casella 02

És on cal indicar l’import total de les operacions que s’han realitzat amb els clients i els proveïdors de la casella 01. Caldrà incloure també l’IVA.

  • Casella 03

Indica el número total dels locals de negoci de qui declara.

  • Casella 04

Cal assenyalar l’import del lloguer dels locals del negoci que s’especifiquen en la casella anterior. També aquest import inclou l’IVA.

 

Relació de declarats

En aquesta pàgina caldrà declarar els clients i proveïdors amb qui el declarant hagi realitzat aquestes operacions.

Caldrà desglossar la informació d’aquestes operacions de manera trimestral; el càlcul d’operacions es realitzarà conforme a la Llei de l’IVA. La data de meritació de l’IVA és la que marca el trimestre de l’exercici.

És important esmentar que de cada client o proveïdors caldrà indicar el NIF, el nom o la raó social, la província, l’import anual de les operacions, el tipus d’operació realitzada.

Les operacions realitzades són lletres, de la A a la G, que fan referència a les diferents operacions que es poden declarar en aquest Model:

  • Clau d’operació A: Compra
  • Clau d’operació B: Venda
  • Clau d’operació C: Cobrament de clients superiors a 300,51 euros
  • Clau d’operació D: Diners que es reben de les entitats públiques i que no formen part de l’activitat laboral
  • Clau d’operació E: Subvencions o ajudes
  • Clau d’operació F: Vendes exclusives d’agències de viatges
  • Clau d’operació G: Compres d’agències de viatges

 

Relació d’immobles

En aquesta última pàgina hauràs de declarar els locals de negoci llogat per un import superior als 3.005,06 euros.

En aquest cas també és necessari especificar el NIF de l’arrendatari, el nom comercial, l’import del lloguer i la direcció del local llogat.

 

Quin és l’últim dia per a presentar el Model 347

Has de presentar aquest Model anualment durant el mes de febrer. El termini s’estén des de l’inici de febrer fins a l’últim dia d’aquest mes.
La data límit de la seva presentació depèn de l’any en què ens trobem: si el mes de febrer té 28 dies, l’últim dia per a presentar-lo serà el 28. En el cas que el mes de febrer tingui 29 dies, el termini s’estendrà fins al dia 29.

 

Quines són les sancions per no presentar el Model

Si estàs obligat a presentar aquest Model i finalment no arribes a fer-lo, la sanció derivada és entre els 300 i els 20.000 euros.

Es calcula a raó de 20 euros per cada conjunt de dades referit a una persona o entitat d’acord amb els articles 93 i 94 de la Llei General Tributària.

Preguntes freqüents sobre el model 347 per a pimes

Totes les pimes han de completar el model 347?

Sí, en el cas de tenir el seu domicili fiscal a Espanya, haver realitzat activitats a tercers per valor de més de 3.005,06 euros anuals. Tant si és proveïdor com client.

Què recull el model 347 per a la teva pime?

Principalment les subvencions i ajudes, els anticipos de clients i proveïdors, les operacions immobiliàries i els arrendaments.

Quan es presenta el model 347?

Durant el mes de febrer. La data límit de presentació del model 347 és el 28 de febrer. 29 de febrer si és de traspàs.

On descarregar el model 347?

Ho pots fer a la pàgina web de l’AEAT, l’Agència Tributària.

 

PONTE EN CONTACTO CON NOSOTROS

Busques assessorament per ajudar-te amb la fiscalitat de la teva pime o la teva feina?

El nostre equip d’experts t’ajudarà donant-te suport en tot el que necessites perquè la teva fiscalitat estigui al punt tot l’any.

En Centre Gestor responem a totes les teves dubtes.

PONTE EN CONTACTO CON NOSOTROS