Certificat de contractistes i subcontractistes: tot el que necessites saber

La Llei General Tributària estableix que les persones que contractin o subcontractin l’execució d’obres o la prestació de serveis corresponents a la seva activitat econòmica principal, seran responsables del deute relatiu als tributs que s’han de repercutir o quantitats que es retinguin a treballadors, professionals o altres empresaris en la part que correspon a les obres o serveis objecte de la contractació o subcontractació.

 

Aquesta responsabilitat aconsegueix les obligacions tributàries del contractista o subcontractista reportades durant el període de vigència de la contracta o subcontracta, i corresponents a les obres o serveis relatives a:

 • Tributs que s’han de repercutir
 • Les quantitats que es retenen a treballadors, professionals o altres empresaris

En aquest post et comptem en profunditat què és el certificat de contractistes i subcontractistes, a qui aplica, com demanar-lo, quina informació recull, etc.

POSA'T EN CONTACTE AMB NOSALTRES

Som asesors fiscals experts

Ens encarreguem de sol·licitar el certificat de contractistes i subcontractistes per tu.

Centre Gestor t’ofereix el servei integral de confiança que t’ajudarà a créixer i avançar.

POSA'T EN CONTACTE AMB NOSALTRES

 

Què és el certificat de contractistes i subcontractistes?

És una garantia per a totes les persones que decideixin contractar o subcontractar a un treballador, professional o empresari per a l’execució d’obres o prestació de serveis sempre que aquests estiguin relacionats amb la seva activitat.

La Llei General Tributària estableix que qui contracta (o subcontracta) un determinat servei és responsable subsidiari del deute que pogués derivar-se si el contractat no compleix amb la seva obligació de pagar a Hisenda l’impost corresponent que ha generat l’activitat que ha realitzat.

 

Qui necessita un certificat de contractistes i subcontractistes

Tant sol·licitar el certificat a l’Agència Tributària com exigir-lo per a tenir la certesa que l’execució d’una obra o prestació d’un servei són tràmits cada vegada més habituals, que afecta les relacions laborals.

Qualsevol professional, generalment autònoms, pot sol·licitar a l’administració tributària un certificat de contractistes i subcontractistes per a poder oferir-lo com a garantia a l’hora d’optar a nous projectes. Per part seva, la persona o empresa que pretengui contractar-ho no té que (ni pot) sol·licitar-ho a Hisenda.

Només el contractant pot accedir a les dades sobre la seva activitat que obren en poder de l’Agència Tributària. D’altra banda, és la figura del contractant la que paga i per tant exigirà al treballador que li presenti el certificat per a protegir-se de la responsabilitat subsidiària que pogués tenir en cas de falta de pagament dels seus impostos per part del contractat.

És important recalcar que qui contracta només podrà exigir el certificat si la subcontracta està relacionada amb la seva activitat principal (tornant a l’exemple, el constructor podrà demanar-l’hi al fuster, però no al professor autònom que fa classes particulars al seu fill).
El certificat eximeix de responsabilitat al pagador però aquest no pot sol·licitar-lo directament a l’Agència Tributària sinó demanar-li al seu contractat o subcontractat que li ho presenti.

 

Quina informació recull el certificat

El certificat positiu acredita que qui l’obté està al corrent de pagament i no té obligacions tributàries pendents que es corresponguin amb els 12 mesos anteriors.

Per aquest motiu és un aval per a qui decideixi contractar-li perquè continuarà complint amb aquestes obligacions. Així i tot, si el contractista no ho fes, el pagador, amb el certificat en el seu poder, no tindria cap responsabilitat.

El certificat que emet Hisenda pot ser:

 • Positiu de trobar-se al corrent de les obligacions tributàries.
 • O es denega el certificat per:
  – Deutes del sol·licitant
  – Falta de presentació de declaracions del sol·licitant
  – Estar inhabilitat el sol·licitant per a rebre ajudes o subvencions públiques per sentència ferma
  – Estar inhabilitat el sol·licitant per a rebre ajudes o subvencions públiques sanció administrativa
  – Baixa en el cens del sol·licitant
  – Estar condemnat per delicte fiscal el sol·licitant

La més comuna és, lògicament, per acumular deutes pendents, però també pot ser perquè el sol·licitant no hagi presentat les declaracions corresponents o perquè estigui condemnat per delicte fiscal.

Qué es el certificado de contratistas y subcontratistas - Centre Gestor

Com s’obté el certificat de contractistes i subcontractistes?

Hi ha diverses modalitats de sol·licitud:

1. Per Internet, a través de la Seu electrònica de l’Agència Tributària. Es necessita signatura electrònica avançada (certificat electrònic o DNIe) o bé utilitzant Cl@ve PIN.

Sempre que el resultat del certificat sigui positiu, el certificat es genera immediatament. Si el resultat del certificat és negatiu, obtindrà el seu certificat en l’opció “Recollida” en el termini de tres a cinc dies hàbils des que es va realitzar la sol·licitud.

2. En oficines de l’Agència Tributària, mitjançant l’emplenament del formulari (01C), en el qual s’han de consignar les dades identificatives del sol·licitant i del pagador o pagadors. El certificat s’enviarà al sol·licitant atès el domicili:

 • Assenyalat a aquest efecte en la sol·licitud
 • Electrònic si s’hagués subscrit al Servei de Notificacions Telemàtiques Segures
 • Consignat a l’efecte de notificacions en els models 030/036/037
 • Fiscal

 

Quants certificats es reben?

Cada sol·licitant rebrà un certificat específic per a cada pagador, raó per la qual resulta imprescindible consignar el NIF dels pagadors en la sol·licitud. Tots els certificats emesos qualsevol que hagi estat la modalitat de sol·licitud disposaran d’un codi segur de verificació perquè el pagador destinatari pugui verificar la seva autenticitat i validesa.

 

Qui sol·licita el certificat?

Ho pot sol·licitar tant el subcontractat com l’empresa que contracta per internet amb certificat digital o Cl@ve PIN. El que contracta, també pot reclamar el certificat al contractista o subcontractista, i comprovar a través de la pàgina web de l’Agència Tributària, que el certificat rebut és vàlid, introduint un codi electrònic d’expedició que identifica a cada document emès.

En la pràctica, és molt recomanable que sigui la pròpia empresa que contracta la que es marqui com una tasca obligatòria la de sol·licitar aquest certificat com com a pas previ a la signatura de qualsevol contracte d’execució d’obra amb tercers (Contractista/subcontractistes), així com vigilar la renovació del certificat abans del venciment de la seva vigència als 12 mesos des de la seva expedició. Tot això, amb la finalitat d’evitar problemes posteriors i tenir un “salconduit” que eviti que Hisenda exigeixi el pagament de deutes que l’empresa contractada no ha atès.

 

Quant dura el certificat de contractistes i subcontractistes?

Aquest certificat té una validesa de 12 mesos des de la data de la seva expedició.
Et fem la vida més fàcil

Necessites més informació?

El nostre equip d’experts t’ajudarà amb el que necessitis. Respondrem tots els teus dubtes i avaluarem les alternatives en funció de la teva situació personal i econòmica.

Et fem la vida més fàcil