Coneix les novetats que incorpora la nova Llei contra el frau fiscal

El passat 10 de juliol va ser publicada la Llei 11/2021 de prevenció i lluita contra el frau fiscal, en la qual s’estableixen diferents mesures tributàries. Però, saps com t’afecta aquesta llei i quines són les mesures més importants? Et comptem aquelles mesures de la Llei contra el frau fiscal i l’evasió d’impostos que segur que t’interessen i que van entrar en vigor l’11 de juliol de 2021.

Com a punt de partida, la nova Llei contra el frau fiscal de 2021 inclou una esmena per a permetre sense previ avís les inspeccions per sorpresa de l’Agència Tributària, qüestionades fins ara pels tribunals i especialment pel Tribunal Suprem.
Es modifica la Llei General Tributària per a flexibilitzar els requisits que seran necessaris per a poder fer aquestes entrades en empreses.

En tot cas, el procediment haurà de continuar comptant amb l’autorització d’un jutge i estar degudament justificat.

POSA'T EN CONTACTE AMB NOSALTRES

Som asesors fiscals experts

T’ajudem a invertir bé, sense tenir problemes amb Hisenda.

Centre Gestor t’ofereix el servei integral de confiança que t’ajudarà a créixer i avançar.

POSA'T EN CONTACTE AMB NOSALTRES

Llei anti frau fiscal: prohibits els pagaments en efectiu de més de 1.000 euros

Entre les novetats més importants que incorpora aquesta Llei de Mesures de Prevenció i Lluita contra el Frau Fiscal, hi ha diverses que afecten de manera directa als autònoms.
Una d’elles és la baixada del límit de pagament permès en efectiu entre professionals (empresaris o treballadors per compte propi), que passa dels 2.500 euros als 1.000 euros, segons l’informe aprovat pel Parlament.

Amb la nova Llei contra el Frau Fiscal els treballadors per compte propi no podran pagar més de 1.000 euros en efectiu en les seves transaccions comercials.

L’objectiu del Govern amb la introducció d’aquesta modificació és restringir una altra via que faciliti el frau fiscal, castigant els pagaments en efectiu per ser operacions més complicades de rastrejar.

Així, amb els canvis aprovats que s’introdueixen en la Llei 7/2012, de 29 d’octubre, de modificació de la normativa tributària i pressupostària i d’adequació de la normativa financera per a la intensificació de les actuacions en la prevenció i lluita contra el frau, aquells que, paguin ”en efectiu les operacions en les quals alguna de les parts *intevinientes actuï en qualitat d’empresari o professional, amb un import superior o igual a 1.000 euros”, s’enfrontaran a sancions la base de les quals serà la quantia pagada en efectiu.

També queda reduït a 10.000 € des dels 15.000 € establerts fins avui, per als pagaments en efectiu per a particulars el domicili fiscal dels quals estigui fora d’Espanya.

 

Nova tributació de les SOCIMI i les SICAV

La nova Llei incorpora algunes novetats per a 2 figures societàries que han donat molt a parlar en els últims anys: les SOCIMI (Societats Anònimes Cotitzades d’Inversió Immobiliària) i les SICAV (Societat d’Inversió de Capital Variable).

El text obliga, d’una banda, a tributar a les SOCIMI el 15% dels seus beneficis no distribuïts i, per l’altre, a endurir les condicions d’inversió en les SICAV per a poder beneficiar-se d’una tributació de l’1%.

Això sí, si qualsevol d’aquestes societats es dissol per no complir amb els requisits, es permet un període transitori de 6 mesos exempts d’impostos, com la taxa Tobin.

A les SICAV, concretament, la nova llei fixarà requisits d’inversió mínima de 2.500 euros, o 12.500 en cas d’una SICAV per compartiments, per a comptabilitzar-les dins del mínim de 100 participants necessari per a tributar a l’1% en l’Impost de societats.

La Llei de Lluita Contra el Frau Fiscal també contempla la prohibició del denominat «programari de doble ús», que són aquells programes informàtics que permeten manipular i falsejar la comptabilitat de les empreses.

Fins ara, moltes empreses utilitzen aquests programes per a ocultar part de la seva facturació i rebaixar, així, la seva factura fiscal.

Segons la nova normativa, es pretén que els sistemes informàtics o electrònics que suportin processos comptables o de gestió empresarial «s’ajustin a uns certs requisits que garanteixin la integritat, conservació, traçabilitat i inalterabilitat dels registres d’operacions».

Nou règim de recàrrecs per a autònoms

També és important fer referència al canvi en el règim de recàrrecs per a autònoms per no presentar a temps algun model. Això afectarà els treballadors per compte propi que, en algun moment, sobrepassin la data límit de presentació i abonament de les seves autoliquidacions d’impostos.

Els recàrrecs es fan més graduals, i s’incrementen mes a mes a partir de l’1%, en lloc de per blocs de 3 mesos com fins ara. És a dir, es pretén que no hi hagi canvis tan bruscos com hi ha ara mateix d’un mes a un altre, ja que un autònom que presenti amb un dia de retard la seva declaració trimestral d’IVA tindria el mateix recàrrec que un que ho faci amb 2 mesos i mig de retard.

No obstant això, si ho presentés als 3 mesos i mig passaria a tenir, de cop, del 5% al 10% de penalització.

El recàrrec per als autònoms passarà a ser de l’1% més un altre 1% addicional per cada mes complet de retard amb què es presenti l’autoliquidació o declaració respecte al terme del termini establert.

Per tant, es pretén reduir de manera substancial aquestes sancions durant els primers mesos de retard per a incentivar que s’abonin com més aviat millor.

De la mateixa manera, el projecte eleva les reduccions a les quals poden optar els contribuents, tant per conformitat com per ràpid pagament. D’aquesta manera, la reducció de la sanció imposada en el cas que hi hagi una acta d’acord s’eleva del 50% al 65%.

També s’augmenta del 25% al 40% la reducció quan es realitzi l’abonament de l’import total de la sanció en període voluntari (ràpid pagament).

Fraude fiscal - Centre Gestor

Nous valors per al càlcul d’impostos

Valors per al càlcul de l’Impost de Transmissions Patrimonials, Actes Jurídics Documentats i Impost de Successions i Donacions:

 • Des d’el pròxim dia 1 de gener de 2022, la base imposable d’aquests impostos serà el valor de referència del cadastre. No hem de confondre-ho amb el valor cadastral que és diferent, el valor de referència del cadastre és definit en la pròpia seu del Cadastre com:  “És el determinat per la Direcció General del Cadastre com a resultat de l’anàlisi dels preus de totes les compravendes d’immobles que es realitzen davant fedatari públic, en funció de les característiques cadastrals de cada immoble. El valor de referència d’un immoble és una de les característiques econòmiques de la seva descripció cadastral. El valor de referència no superarà el valor de mercat. Per a això, s’aplicarà un factor de minoració en la seva determinació.
 • Aquest valor de referència també és aplicable per a l’Impost sobre el Patrimoni per als immobles adquirits de manera onerosa o lucrativa, i la base imposable de l’impost sigui el valor de referència del cadastre.
  No obstant això, si el valor declarat pels interessats, el preu o contraprestació pactada o tots dos són superiors al valor de mercat, la major d’aquestes magnituds es prendrà com a base imposable.

Fraccionaments i sol·licituds d’ajornament

En relació amb els fraccionaments per als pagaments d’impostos i per a evitar la reiterades sol·licituds d’ajornament, fraccionament, compensació, suspensió o pagament en espècie, sobre els mateixos conceptes tributaris, que suspenen cautelarment l’inici del període executiu,  no se suspèn el citat inici del període executiu, quan altres sol·licituds prèvies hagin estat denegades.

Reduccions aplicables a sancions tributàries

Es modifiquen les reduccions aplicables a les sancions tributàries, amb l’esperit de simplificar els mateixos i afavorir el pagament voluntari per part del contribuent. En concret:

 • S’estableix la reducció per a les sancions derivades d’actes d’inspecció amb acord, en el 65%. La mateixa ha sofert un augment des del 50% vigent anteriorment.
 • S’estableix la reducció del 40% sobre les sancions, en el cas de sobte pagament. La que no ha estat modificada, és la de conformitat, que es manté en el 30%.
 • Seran aplicades a aquelles sancions que s’originin amb posterioritat a la publicació de la present Llei i a aquelles acordades amb anterioritat a la seva entrada en vigor. Això serà sempre que les mateixes no hagin estat recorregudes i no hagin adquirit encara fermesa. En aquests casos, l’Agència Tributària, modificarà les sancions aplicables.
 • Per a aquells casos que s’hagi interposat recurs o reclamació contra la sanció i en el seu cas contra la liquidació que dóna origen a aquesta, disposarà des de la data d’entrada en vigor la de Llei, fins al dia 31 de desembre de 2021, per a presentar el desistiment del recurs o reclamació interposat, així com per a acreditar-lo davant l’Agència Tributària.

 

Arrendament de béns immobles destinats a habitatge

En els supòsits de arrendament de béns immobles destinats a habitatge, el rendiment net positiu calculat conformement al que es disposa en l’apartat anterior, es reduirà en un 60%. Aquesta reducció aplica en els que són calculats pel contribuent en una autoliquidació presentada abans que s’iniciï un procediment de:

 • Verificació de dades
 • Comprovació limitada
 • Inspecció que inclogui en el seu objecte la comprovació de tals rendiments.

En cap cas resultarà d’aplicació la reducció respecte de la part dels rendiments nets positius.

 

 

Et fem la vida més fàcil

Necessites més informació?

El nostre equip d’experts t’ajudarà amb el que necessitis. Respondrem tots els teus dubtes i avaluarem les alternatives en funció de la teva situació personal i econòmica.

Et fem la vida més fàcil