2019 porta amb si nombrosos canvis pel que fa als seus drets i obligacions amb la Seguretat Social. Entre les modificacions destaca la baixa per malaltia o incapacitat temporal.

Obligatorietat en contingències professionals

Per a analitzar aquesta qüestió hem d’acudir al Reial decret llei del passat 28 de desembre. En aquesta normativa s’especifica, en primer lloc, que és obligatòria la cobertura de les contingències professionals, que cobreixen accident de treball i/o la malaltia professional.

Abans d’aquesta nova mesura, els autònoms només estaven obligats a cotitzar per contingències comunes.

En el cas que la baixa es produeixi a causa d’un accident laboral, la mútua haurà d’abonar tres quartes parts de la base reguladora a partir del segon dia de baixa.

Per contra, si es produeix una malaltia comuna com a detonant de la baixa, s’abonarà el 60 per cent de la base reguladora des del quart dia de baixa, i s’igualarà el 75 per cent una vegada passats 20 dies de baixa.

El treballador autònom tindrà dret a altres prestacions derivades de l’accident laboral, amb les contingències professionals. Per exemple, una indemnització per seqüeles no invalidants, una indemnització de 24 mensualitats en el cas d’incapacitat permanent parcial o de 40 si és incapacitat total. En aquest cas també podria aplicar-se una pensió vitalícia del 55 o 75 per cent de la base reguladora o del seu total si la incapacitat té caràcter absolut.

La quota l’haig de pagar o no?

Explicar l’anterior és important per a entendre si l’autònom ha d’abonar la seva quota quan està de baixa. Perquè l’obligatorietat de cotitzar per contingències professionals encareix el que paguen mensualment aquests tipus de professionals. Per tant, s’ha intentat compensar aquest esforç, millorant certes cobertures dels autònoms.

Pel que fa al pagament de quotes durant la baixa per malaltia o incapacitat temporal, el professional queda alliberat de pagar les quotes d’autònoms a partir del segon mes de baixa, la qual cosa suposa un important alleujament per a aquells professionals que es trobin en aquesta situació. Així ho determina l’esmentat Decret llei en el seu articulat, que ja és vigent.