Segur que li has dedicat més de cinc minuts a plantejar-te la possibilitat d’implementar el teletreball de manera estable en la teva empresa, l’actualitat laboral de demanda i oferta d’ocupació així ho exigeix. Aquesta situació ha obligat a crear la Llei de Teletreball, i moltes són les empreses i organitzacions que estudien la millor manera d’implementar aquest nou model laboral.

Per a això, des de Centre Gestor t’expliquem els consideracions a tenir en compte que et portin a una implementació del teletreball reeixida en la teva empresa.

 

POSA'T EN CONTACTE AMB NOSALTRES

Aconseguim una implementació del teletreball reeixida

Tenim l’equip d’experts adequat per a ajudar-te en la gestió laboral i fiscal de la teva empresa. Centre Gestor t’ofereix el servei integral de confiança que t’ajudarà a créixer i avançar.

POSA'T EN CONTACTE AMB NOSALTRES

Què diu la Llei de Teletreball

El treballador a distància pot passar a fer treball presencial o modificar el percentatge de treball que realitza presencialment de manera voluntària. La decisió de teletreballar serà voluntària i reversible per a empresa i treballador i s’haurà de comunicar la sol·licitud en un termini previ establert en l’acord per a aquest avís.

Segons la llei, és prioritat que els empleats que s’exerceixin en modalitat de treball a distància, comptin amb les mateixes obligacions i drets que aquells que realitzin el seu exercici professional en manera presencial.

“Les persones que desenvolupen treball a distància tindran els mateixos drets que haguessin ostentat si prestessin serveis en el centre de treball de l’empresa (…).”

“Les empreses estan obligades a evitar qualsevol discriminació, directa o indirecta, particularment per raó de sexe, de les persones treballadores que presten serveis a distància.”

Capítol 1, articles 1 i 3.

 

Què és teletreball, treball a distància i treball presencial

És el mateix teletreball, flex work, treball a distància? Sorgeixen molts dubtes sobre què és cada cosa.

  • Teletreball: és el que es realitza “mitjançant l’ús exclusiu o prevalent de mitjans i sistemes informàtics, telemàtics i de telecomunicació.”

 

  • Treball a distància: és aquell treball que “es presta en el domicili de la persona treballadora o en el lloc lliurement triat per aquesta, durant tota la seva jornada o part d’ella, de manera no ocasional”. En aquest cas és important destacar que se la llei marca la regularitat del Treball a Distància com en un període de tres mesos; com a mínim durant el 30% de la jornada laboral o bé proporcionalment a la durada del contracte de treball.

 

  • Treball presencial: és el que “es presta en el centre de treball o en el lloc determinat per l’empresa.”

 

Com implementar el teletreball en la meva empresa

Per a implementar el teletreball en la teva empresa, has de formalitzar un acord per escrit que ha de ser remès a l’oficina d’ocupació, és a dir al SEPE, per cada treballador que contractis. És a dir, aquest acord només pot donar-se de manera individual.

És un acord voluntari entre totes dues parts, en principi si el treballador decidís no continuar desenvolupant les seves tasques a distància, aquesta decisió no implicaria un causal d’acomiadament ni pot perjudicar la seva retribució salarial, estabilitat, horaris, promoció o formació professional.

“El treball a distància serà voluntari per a la persona treballadora i per a l’ocupadora i requerirà la signatura de l’acord de treball a distància (…) que podrà formar part del contracte inicial o realitzar-se en un moment posterior.”

Capítol 2, secció 1, article 5.

 

Com gestionar el control horari dels treballadors en teletreball

Segons la llei, els horaris poden ser fixats per l’empresa exigint temps de disponibilitat, tenint en compte que és necessària i obligatòria una certa flexibilitat horària. Des de Centre Gestor et recomanem que estableixis franges horàries operatives que respectin els acords de treball que ja es troben vigents.

El registre de les hores treballades pot fer-se fitxant o amb un control horari, l’ideal és  optar per una plataforma de control horari que compti amb una versió mòbil.

“El sistema de registre horari que es regula en l’article 34.9 de l’Estatut dels Treballadors, de conformitat amb el que s’estableix en la negociació col·lectiva, haurà de reflectir fidelment el temps que la persona treballadora que fa treball a distància dedica a l’activitat laboral.”

Capítol 3, secció 3, article 13.

 

Quina paga l’empresa als treballadors en una situació de teletreball?

En principi, el teletreball no representa cap modificació sobre el salari percebut ni els seus beneficis. L’empresa sí que haurà de costejar unes certes despeses associades a la implementació del treball en remot.

S’ha de signar un acord de cessió de materials, equips i eines necessàries per al treball. I, d’altra banda, pot encarregar-se de part de les despeses associades com a energia elèctrica i connexió a Internet. Aquesta compensació per les despeses associades, haurà de ser fixada de comú acord o  en el conveni col·lectiu de treball on s’inscrigui l’empresa.

“El desenvolupament del treball a distància haurà de ser sufragat o compensat per l’empresa, i no podrà suposar l’assumpció per part de la persona treballadora de despeses relacionades amb els equips, eines i mitjans vinculats al desenvolupament de la seva activitat laboral.”

Capítol 3, secció 2, article 12.

 

És legal que l’empresa controli als teletrabajadores?

En efecte, l’empresa pot decidir implementar mecanismes de control de l’activitat de l’empleat, com poden ser dispositius que serveixin per a rastrejar el compliment de les tasques dels treballadors. La forma i els mecanismes permesos no estan clarament delimitats, però si el que es refereix als aspectes privats de les persones.

“L’empresa podrà adoptar les mesures que estimi més oportunes de vigilància i control per a verificar el compliment per la persona treballadora de les seves obligacions i deures laborals, (…) guardant en la seva adopció i aplicació la consideració deguda a la seva dignitat.”

Capítol 3, secció 4, article 22.

 

6 TIPS a valorar abans d’implementar el teletreball en la teva empresa amb èxit.

 

Puc aplicar en la meva empresa el treball en remot i quin amb si amb això?

Pots ser que ja hagis hagut d’adoptar de manera parcial aquest model de treball arran de la pandèmia o també que tingui un negoci/empresa de nova creació i estiguis valorant la possibilitat d’implementar-lo. En qualsevol dels dos casos, planteja’t si per al tipus de negoci que tens i/o el sector al qual et dediques, aquest és el millor model de treball a utilitzar i quins beneficis t’aportarà el canvi. Tingues en compte els pros i contres tant a nivell econòmic, com lógístic, fiscal, etc…

 

Qui vol/pot exercir el treball en línia dels meus treballadors?

Ara que ja tens clar que sí o sí que implementaràs aquest model de treball ja sigui de manera parcial o total, has de decidir quins són els departaments i llocs de treball que passaran a desenvolupar la seva activitat en aquest nou format. Tingues en compte que no totes les tasques són susceptibles de realitzar-se des d’un altre emplaçament o a distància, amb el que una bona anàlisi de les tasques i llocs que es podrien veure afectats és primordial abans de prendre qualsevol mesura.

També és important tenir en compte al treballador afectat, ja que no tots tenen possibilitat o la infraestructura necessària a la seva casa per a poder realitzar de manera efectiva les tasques de les quals són responsables. Tenen equip suficient? tenen connexió estable i ràpida? tenen despatx propi o espai suficient per a fer les tasques? Són algunes de les preguntes que hauràs de resoldre abans de decidir qui ha de començar a teletreballar.

 

Normes clares del nou model de treball a distància

Estableix un marc normatiu en el qual es defineixin clarament quines són les normes que tots han de continuar treballant a distància. Les maneres de treballar i de comunicar-se són diferents quan es treballa en remot.

Aquests canvis, impliquen que el seguiment del treballador és més complex, al no trobar-se físicament en l’oficina, amb el que hem d’estudiar la implementació d’eines de seguiment i de comunicació, que facilitin la interacció entre treballadors i permetin realitzar el seguiment de projectes i tasques, així com reunions en línia. Ja hi ha al mercat diferents tipus d’eines que ens permeten realitzar tot aquest tipus de connexions i obrir nous canals de comunicació.

 

Quin equip és el necessari per a desenvolupar el teletreball?

Ja sabem quines tasques es realitzaran en remot i qui ho farà, arriba el moment de definir quin seria l’equip necessari  per a l’acompliment de cadascun dels llocs de treball.

Excepte tasques especials, el teletraballador bàsicament necessitarà:

  • Un equip informàtic actualitzat.
  • Eines de videotrucada.
  • Bona connexió a internet.
  • Valorar el proporcionar un telèfon mòbil d’empresa.
  • Segons que càrrecs, valorar també el dotar d’una xarxa privada de connexió (VPN).

Capacitació dels treballadors.

Estem parlant d’una nova manera de treballar, que implica noves rutines i on la gestió del temps pren especial rellevància, ja que ara, el teletreballador es troba de manera permanent en el lloc de treball, la seva pròpia casa.

D’aquí ve que és molt important, formar als nostres treballadors per a que el desenvolupament del treball des de casa sigui òptim. Segurament alguns dels nous dispositius i aplicacions a utilitzar, seran nous per a ells i necessitaran formació específica, així com formació en la gestió del temps i de desconnexió digital.

 

Comunicació efectiva, fluida i amb canals adequats i ben definits.

La comunicació haurà de ser fluida i efectiva. Hem de tenir en compte que el teletreball augmenta l’aïllament laboral, redueix la relació social amb els companys, que passa a ser una relació estrictament laboral.

Per a aconseguir que la comunicació sigui fluida, hem de comptar amb eines que ajudin a aquesta comunicació, estem parlant de les videotrucades, xats de grup que ens ajudin a la planificació de connexions per al seguiment de tasques, reunions, etc… aquest tipus d’activitats, ben planificades ajudaran a un millor i major acompliment del teletreball.

 

Objectius clars i quines són les eines de seguiment i control.

Com qualsevol treballador, el que fa la seva tasca en remot, també necessita (i en aquest cas més que mai), tenir clars quins són els seus objectius, que han de ser útils, assolibles i mesurables a fi de portar un seguiment d’aquests.

També és important tenir eines que permetin un control de l’horari del treballador que compleixin la legislació i normatives vigents.

 

Quins aspectes fiscals hem de tenir en compte amb el teletreball?

La Llei estableix que, quan el teletreball supera el 30% de la jornada laboral, l’empresa ha de pagar a l’empleat una compensació dinerària dins del salari d’acord amb el que es pacti en el conveni col·lectiu. Aquesta compensació s’incorporarà a la nòmina i se sumarà per tant als rendiments del treball subjectes a tributació en l’IRPF. En aquesta compensació pel teletreball s’inclouen qüestions com el cost de l’electricitat consumida a casa.

A efectes del treballat, fins avui, no és obligatori tributar pel material rebut per part de l’empresa, al no ser aquest, per a ús particular i tampoc ha d’entendre’s com a retribució en espècies, ja que, aquest material el posa l’empresa a la disposició de l’empleat perquè pugui exercir el seu treball, però són màquines, útils i eines propietat o amb titularitat de l’empresa.