Què és l’Impost sobre el Patrimoni?

L’Impost sobre el Patrimoni és un tribut de caràcter directe i progressiu que grava les rendes patrimonials de les persones físiques. Aquest impost pot ser transferit en part o en la seva totalitat a les comunitats autònomes, la qual cosa els atorga l’autoritat per modificar les exempcions i descomptes establerts en la legislació estatal.

En aquest anàlisi, ens centrarem principalment en entendre en què consisteix l’Impost sobre el Patrimoni a Catalunya.

 

Nova tarifa de l’Impost sobre el Patrimoni a Catalunya 2022-2023

El Decret Llei 16/2022, que regeix per als anys 2022 i 2023, estableix una nova escala a l’Impost sobre el Patrimoni a Catalunya.

Específicament, la novetat implica la incorporació d’un tram addicional que afecta aquells contribuents les bases liquidables superin els 20 milions d’euros.

A Catalunya, es concedeix una bonificació del 95% a la quota corresponent a les propietats forestals i una bonificació del 99% en la part de la quota relacionada proporcionalment amb béns o drets de contingut econòmic del patrimoni protegit de contribuents amb discapacitat.

Les persones amb un patrimoni net igual o superior a 108.200 euros o 216.400 euros per a persones amb discapacitat i aquelles amb una suma de béns i drets que arribi als 2.000.000 d’euros estan obligades a presentar la declaració de l’Impost sobre el Patrimoni a Catalunya.

 

 

Catalunya es regeix per l’escala estatal de l’Impost sobre el Patrimoni

La base liquidable de l’Impost sobre el Patrimoni a Catalunya es grava a les taxes de l’escala aprovada per la Comunitat Autònoma de Catalunya. En absència d’aquesta escala, s’aplica la següent taula.

Taula de liquidació de l'impost de patrimoni de Catalunya

 

Qui ha de declarar l’Impost sobre el Patrimoni a Catalunya?

L’obligació de presentar una declaració de l’Impost sobre el Patrimoni a Catalunya està determinada per les rendes patrimonials. A la majoria de les Comunitats Autònomes, els contribuents han de declarar les seves rendes patrimonials quan aquestes arribin o superin els 700.000 euros brutos anuals.

A Catalunya, no s’apliquen bonificacions a la quota de l’impost. Això significa que el llindar mínim de rendes patrimonials exemptes a la comunitat és de 500.000 euros brutos anuals.

Els ciutadans espanyols estan obligats a declarar les seves propietats immobiliàries i drets, tant si es troben en territori espanyol com si no. Els no residents fiscals només han de tributar pels drets situats a Espanya.

Per determinar si ha de realitzar la Declaració de l’Impost sobre el Patrimoni i presentar el Model 714, haurà de tenir en compte tres aspectes:

 • L’import brut total de les rendes patrimonials amb data del 31 de desembre.
 • La Comunitat Autònoma on resideix i, per tant, on ha de presentar la Declaració de la Renda.
 • La titularitat i ubicació de béns i drets, tant de les persones que resideixen dins del territori espanyol com de les que resideixen fora del país però que ostenten drets i béns en el mateix.

 

Llista de drets i béns aplicables a l’Impost sobre el Patrimoni

 • Béns immobles: prenent com a referència el valor cadastral.
 • Béns i drets afectes a activitats empresarials o professionals.
 • Dipòsits en compte corrent o d’estalvi, a la vista o a termini.
 • Accions o participacions en fons propis de qualsevol tipus d’entitat, valorats segons el seu valor de negociació mitjà del quart trimestre.
 • Assegurances de vida i rendes temporals o vitalícies, pel seu valor de rescat en el moment del devengament de l’impost.
 • Joies, pells de caràcter suntuari, cotxes de més de 125 cc, embarcacions i aeronaus.
 • Objectes d’art o antiguitats.
 • Drets reals i concessions administratives.
 • Drets derivats de la propietat intel·lectual i industrial, sempre i quan hagin estat adquirits de tercers.

 

La recaptació de l’Impost sobre el Patrimoni és responsabilitat directa dels Governs Autonòmics de les Comunitats Autònomes (CCAA), que tenen la potestat per variar el límit exempt, i fins i tot per aplicar bonificacions a la quota de fins a un 100%, exemptant del pagament als ciutadans que han de declarar.

 

Coneix la “Imputación de rentas inmobiliarias: pagar impuesto de pisos vacíos” i “En què consisteix l’impost sobre l’habitatge buit? T’ho expliquem“.

Com es calcula l’impost sobre el patrimoni?

Per calcular l’impost sobre el patrimoni a Catalunya, cal determinar-ne la base imposable.

Aquesta base inclou el valor de tots els actius que componen el patrimoni de l’individu, com ara béns immobles, joies, saldos en comptes corrents o d’estalvi, assegurances de vida, obres d’art, entre d’altres, després de deduir els deutes.

En el cas de Catalunya, els 500.000 primers euros estan exempts d’impostos.

 

Exencions a l’Impost sobre el Patrimoni a Catalunya

La base imposable es redueix gràcies a les exempcions específiques que s’apliquen a Catalunya. Aquestes exempcions inclouen:

 • Els béns que formen part del patrimoni històric de les Comunitats Autònomes.
 • Les antiguitats i determinats objectes d’art.
 • L’equipament domèstic com ara roba, mobles i estris de la vivenda. S’exclouen joies, objectes artístics o històrics, vehicles, embarcacions o aeronaus.
 • Certains drets de contingut econòmic.
 • Els drets derivats de la propietat intel·lectual o industrial.
 • Els valors pertanyents a no residents.
 • El patrimoni relacionat amb activitats empresarials i professionals.
 • Les participacions en entitats empresarials i professionals específiques.
 • La residència habitual del contribuent, amb un límit d’exempció de fins a 300.000 euros.

 

Vols assessorament per a la declaració de l'Impost sobre el Patrimoni a Catalunya?

POSA'T EN CONTACTE AMB NOSALTRES
POSA'T EN CONTACTE AMB NOSALTRES
El nostre equip d’experts us ajudarà amb el que necessiteu.

Centre Gestor respondem a totes les teves dubtes.