Què es l’impost sobre l’habitatge buit?

L’Impost sobre l’habitatge buit és un impost propi de la Generalitat de Catalunya que grava la desocupació permanent d’un habitatge durant més de dos anys sense causa justificada.

A més de la regulació dels preus, la norma inclou un imposada per als habitatges buits a través del recàrrec de l’IBI de fins al 50%. L’objectiu primordial d’aquest impost és desincentivar la desocupació de pisos.

La proposta es recull en la Llei reguladora d’Hisendes Locals des de 2004. No obstant això, no es va desenvolupar fins enguany perquè no existia una definició homogènia sobre el concepte d’habitatge buit.

En el post d’avui et comptem tot el que necessites saber sobre l’impost sobre l’habitatge buit.

Assessoria fiscal a Barcelona

Cerques maximitzar l’estalvi de les teves obligacions tributàries? En Centre Gestor reduïm les teves càrregues fiscals, t’assessorem en la gestió i tràmits de les teves obligacions fiscals i confeccionem i presentem tot tipus d’impostos i recursos administratius.

Els nostres assessors compten amb una llarga experiència professional i estan al dia de les constants actualitzacions tributàries per a assessorar-te rigorosament i garantir el màxim estalvi en les teves obligacions tributàries.

Vull assessorament fiscal sobre l’impost dels habitatges buits

Què es considera un habitatge buit?

Un habitatge familiar es considera desocupada o buida quan no és la residència habitual de cap persona ni és utilitzada de manera estacional, periòdica o esporàdica per ningú.

L’Institut Nacional d’Estadística no publica dades sobre habitatges buits des de 2011. A Espanya hi havia un total de 3,44 milions de llars deshabitades, suposant un increment del 10,8% en una dècada.

Encara que no hi ha xifres exactes, algunes estimacions apunten al fet que aquest percentatge ha anat en augment en els últims anys.

La Generalitat de Catalunya va fixar aquesta definició: ‘’S’entén per habitatge buit l’habitatge desocupat permanentment, sense causa justificada, durant més de 2 anys’’.

Com acredito que el meu habitatge està ocupat?

Per a acreditar que el teu habitatge està ocupat has de tenir algun títol com un contracte d’arrendament o qualsevol altre anàleg.

No obstant això, hi ha alguns supòsits que justifiquen la desocupació de l’habitatge durant més de 2 anys:

 • Si l’habitatge és objecte de litigi judicial.
 • Si s’ha de rehabilitar i sense aquesta rehabilitació no és possible ocupar-la al no reunir les condicions mínimes d’habitabilitat exigides per la normativa.
 • Que existeixin clàusules hipotecàries que no possibilitin destinar l’habitatge a un ús diferent del previst quan es va atorgar el finançament.
 • Si l’habitatge està ocupat il·legalment i pot acreditar-se.
 • Que l’habitatge formi part d’un edifici adquirit íntegrament en els últims 5 anys per a la seva rehabilitació, tingui una antiguitat de més de 45 anys i contingui habitatges ocupats que facin inviable l’inici de les obres de rehabilitació.

Qui està obligat a pagar l’impost sobre l’habitatge buit?

Qualsevol persona jurídica que tingui la propietat o l’usdefruit, o qualsevol altre tipus de dret real sobre un habitatge buit situat a Catalunya.

Des de l’1 de gener de 2022 i després de l’aprovació dels Pressupostos de la Generalitat, també estan obligades al pagament de l’impost les persones físiques qualificades com a grans forquilles, és a dir, aquelles persones que tinguin més de 15 habitatges.

Exempcions al pagament de l’impost sobre l’habitatge buit

La Llei preveu les següents exempcions:

 • Entitats del tercer sector de la xarxa d’habitatges d’inserció.
 • Habitatges protegits.
 • Habitatges situats en zones d’escassa demanda.
 • Habitatges posats a la disposició de programes socials per a ser destinades a programes de lloguer social.
 • Habitatges d’ús turístic, sempre que es compleixin una sèrie de requisits.

Cambios en el modelo D6 - Centre Gestor

Quant haig de pagar per l’impost sobre l’habitatge buit?

La base imposable es determina pels metres quadrats de la superfície útil dels habitatges buits calculat a 31 de desembre, estant exempts els primers 150 metres quadrats.

Per exemple, si una societat té un habitatge buit de 250 metres quadrats, la quota a pagar seria:

Base imposable: 250-150 = 100 metres quadrats (s’aplica l’exempció de 150 metres quadrats)

Quota a pagar: 100m2 * 10€ = 1.000€

Existeixen bonificacions?

Sí, es contemplen unes bonificacions en la quota de l’impost per a aquelles entitats que destinin part dels seus habitatges per a lloguer assequible.

Aquesta bonificació es regula en funció del percentatge d’habitatges que es destinin per a aquest fi.

Per a aplicar a la bonificació han de complir-se requisits com que aquests habitatges hagin estat validades com a habitatges assequibles per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.

Quan es presenta l’impost sobre l’habitatge buit?

S’esdevingui el 31 de desembre de cada any, mitjançant el model 510. El termini de presentació, així com el seu pagament, es fa entre l’1 i el 20 de març.

A més d’emplenar aquest Model 510, és necessari emplenar un formulari annex en relació als habitatges declarats i informar de les següents dades d’aquests habitatges:

 1. Via pública, número, escala i pis
 2. Codi postal
 3. Municipi
 4. Referència Cadastral
 5. Superfície útil
 6. Codi d’exempció
 7. Computa a l’efecte de la bonificació en la quota?

Presentem l’impost sobre l’habitatge buit per tu

En Centre Gestor confeccionem i tramitem tots els teus impostos de tots els models oficials (IVA, IRPF, retencions i ingressos a compte, imposats de societats, declaracions informatives, no residents…)

Contacta’ns. Som la solució a les teves necessitats.

L'assessoria fiscal que necessites

Assessors fiscals especialistes en impostos

En *Centre Gestor t’oferim assessorament i guia d’ajuda en temes fiscals, a Barcelona, Lleida i Tremp.

L'assessoria fiscal que necessites