Què és la Societat Limitada de Nova Empresa?

Els tràmits burocràtics per a crear una societat a Espanya habitualment retarden l’obertura del negoci més de l’esperat. En canvi, existeix la possibilitat de crear una empresa escurçant els temps habituals. A aquestes entitats generades en temps rècord se les coneix com a societats ràpides o societats express. Aquesta tipologia també pot denominar-se com a Societat Limitada de Nova Empresa (SLNE). Continua llegint per a conèixer què són, com crear una i per a què serveixen.

POSA'T EN CONTACTE AMB NOSALTRES

Somos asesores expertos

Tramita amb nosaltres tots els assumptes relacionats amb el teu negoci, amb la seguretat i confiança que t’aporten els nostres assessors experts.

Centre Gestor t’ofereix el servei integral de confiança que t’ajudarà a créixer i avançar.

POSA'T EN CONTACTE AMB NOSALTRES

Què són les Societats ràpides?

Parlem de Societats ràpides per a referir-nos a aquelles que poden crear-se en un període mínim de temps degut a la senzillesa de la seva tramitació. Aquestes societats express fins i tot poden arribar a constituir-se en un sol dia.
Les SLNE són una variant de les societats de responsabilitat limitada destinades a potenciar l’emprenedoria. Això és possible mitjançant l’ús de les noves tecnologies i a través d’un document electrònic únic, que exigeix una sola compareixença davant notari. Aquest s’encarregarà d’inscriure l’escriptura de constitució de la societat en el Registre Mercantil corresponent al domicili social mitjançant l’ús de signatura electrònica.

 

Característiques principals de les SLNE

 • La seva capital està dividit en participacions

 • La responsabilitat de cada soci està limitada al capital que han aportat, sense comprometre en cap moment el seu patrimoni personal

 • Poden redactar-se uns estatuts socials amb detalls sobre els drets i obligacions dels socis

 

Sociedades express - Centre Gestor

Registre de les societats express

La SLNE està regulada pel Reial decret legislatiu 1/2010, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Societats de Capital. Una Societat ràpida es pot constituir tant de manera presencial com telemàtica. En aquest últim cas, la tramitació es realitza mitjançant el Document Únic Electrònic (DUE). Això suposa evitar desplaçaments als socis fundadors, estalviant temps i costos.

 

Denominació social

La denominació social d’una Societat express està conformada pels cognoms i el nom d’un dels socis d’aquesta, juntament amb un codi alfanumèric únic. No obstant això, aquesta denominació pot canviar-se després de la constitució de l’empresa.

Es poden emprar uns estatuts socials estàndard aprovats per l’administració de justícia, que resulten de gran utilitat per a reduir els temps en gestions amb notaris i registradors.

 

Capital social

Per a crear una Societat Limitada Nova Empresa, el capital social mínim és de 3.012 euros, mentre que el màxim és de 120.000 euros.
En el cas del capital social mínim, sempre ha de ser desemborsat a través d’aportacions dineràries.

 

Accionistes

Els accionistes d’una Societat Limitada Nova Empresa han de complir dos requisits:

 • El nombre màxim de socis és 5
 • Tots han de ser persones físiques

 

Òrgan d’administració i gestió

Els òrgans socials d’una Societat Limitada Nova Empresa són una Junta General i un Òrgan d’Administració, que poden tenir caràcter unipersonal o pluripersonal. Els seus membres actuaran de manera solidària o de manera mancomunada. En el cas que l’administració s’atribueixi a un òrgan pluripersonal, mai podrà adoptar la forma i règim de funcionament d’un consell d’administració.

En el cas que existeixi un administrador únic, la certificació dels acords socials i la representació de la societat correspondrà a aquest. Mentre que en el cas que hi hagi diversos administradors solidaris, correspondrà a un qualsevol d’ells. I en el cas que existeixin diversos administradors mancomunats, aquestes responsabilitats recauran sobre dues d’ells.

 

Objecte social

L’objecte social d’una Societat Limitada Nova Empresa és genèric, la qual cosa permet una major flexibilitat en desenvolupar l’activitat del negoci. I, a més, això afavoreix el no haver de modificar l’estatut social sempre que algun dels socis decideixi incloure alguna modificació.
Una Societat Limitada Nova Empresa tindrà com a objecte social totes o alguna d’aquestes activitats:

 • Agrícola
 • Ramadera
 • Forestal
 • Pesquera
 • Industrial
 • Construcció
 • Comercial
 • Turística
 • Transports
 • Comunicacions
 • Intermediació
 • Professionals
 • Serveis, en general

En cap cas una Societat Limitada Nova Empresa podrà incloure en l’objecte social activitats que requereixin una forma de societat anònima, ni aquelles l’exercici de les quals impliqui un objecte únic i exclusiu.

 

Obligacions fiscals

Igual que en el cas de qualsevol altra mena de societat mercantil, la fiscalitat d’una Societat Limitada Nova Empresa està subjecta a l’Impost de societats (IS). No obstant això, la legislació que les regula estableix uns avantatges fiscals:

1. Aquest tipus de societats poden sol·licitar l’ajornament, sense aportació de garanties, de l’Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats (ITP/AJD) durant un any des de la seva constitució. Aquest impost grava la constitució de la societat. La seva quantia és de l’1% del capital social.
2. També es poden ajornar, sense aportació de garanties, els deutes tributaris derivats de l’Impost de societats dels dos primers períodes impositius conclosos des de la data de constitució.
3. I es poden ajornar o fraccionar, amb garanties o sense elles, les quantitats derivades de les liquidacions trimestrals de les retencions o ingressos a compte de l’IRPF durant el primer any des de la seva constitució.
4. A més, no existeix obligació d’efectuar pagaments fraccionats de l’Impost de societats durant els dos primers períodes impositius des de la seva constitució.
5. Permet constituir un compte estalvio-empresa, similar al compte estalvio-habitatge, els fons del qual han de destinar-se a la constitució d’una Societat Limitada Nova Empresa. En aquest cas, amb una durada mínima de dos anys i, almenys, amb un local i un empleat. El règim fiscal és similar al del compte estalvio-habitatge.

Com crear una societat ràpida?

El procés per a crear una societat ràpida és el següent:

1. Emplenar el Document Únic Electrònic (DUE), bé de manera presencial o bé mitjançant via telemàtica per Internet. Si tries aquesta segona alternativa, aquest pas té lloc a través del sistema CIRCE, gràcies al qual aconseguiràs contactar amb tots els organismes i administracions necessaris per a constituir una empresa, i automàticament es realitzaran tots els tràmits que el procés requereix.
2. Reservar la Denominació Social
3. Aportar el capital social en metàl·lic
4. Atorgar l’Escriptura de constitució
5. Sol·licitar el NIF provisional
6. Liquidar l’Impost de Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics
7. Inscriure la societat en el Registre Mercantil Provincial
8. Sol·licitar l’alta en la Seguretat Social
9. Expedir l’escriptura
10. Sol·licitar el NIF definitiu
11. Inscriure la societat en els fitxers personals de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades

Tria Centri Gestor com a assessoria a Barcelona per al teu negoci

Ara que ja saps com crear una societat ràpida, quina via triaries? Té més sentit fer ús de la modalitat telemàtica, veritat? Si tenim pressa per emprendre, acudir a Internet és la millor manera d’aconseguir-ho en el menor temps possible. Únicament has de tenir en compte que comptar amb DNI electrònic o amb certificat digital és imprescindible per a dur a terme el procés amb èxit.

 

Et fem la vida més fàcil

Vols impulsar el teu negoci?

El nostre equip d’experts t’ajudarà amb el que necessitis. Respondrem tots els teus dubtes i avaluarem les alternatives en funció de la teva situació personal i econòmica.

Et fem la vida més fàcil