El Consell de Ministres aprova un paquet d’ajudes de 11.000 d’euros dirigits a autònoms i pimes

El Consell de Ministres ha aprovat el fons d’ajudes directes a autònoms i pimes per un valor total de 7.000 milions d’euros. Aquest pla de suport a les empreses suposa ajudes directes d’entre 3.000 i 200.000 euros. Les compensacions es concediran per una caiguda de la facturació d’almenys el 30%, respecte a 2019, en els sectors més afectats per les restriccions.

Quins requisits haurà de complir un autònom per a poder accedir a les noves ajudes directes?

Per a poder accedir a aquestes ajudes és que ha de ser una empresa no financera o treballador autònoms que “tinguin el seu domicili fiscal en territori espanyol o quan es tracti d’entitats no residents i no financeres que operin a Espanya”.

Com a requisit principal és acreditar, a través de les declaracions trimestrals d’IVA, Impost sobre el Valor Afegit, o tribut indirecte equivalent en 2020 hi hagi una caiguda de facturació de més d’un 30% respecte a 2019.

Com amb qualsevol altra subvenció, els treballadors per compte propi deuran també:

 • Estar al corrent de pagament d’obligacions per reintegrament de subvencions i ajudes públiques.
 • Estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i enfront de la Seguretat Social.

Finalment, pel que sembla, la condició de viabilitat a la qual porta temps referint-se el Govern per a accedir a aquestes ajudes podria consistir en el fet que:

 • En la declaració de l’IRPF corresponent a 2019 no s’hagi declarat un resultat net negatiu per les activitats econòmiques en les quals hagués aplicat el mètode d’estimació directa.
 • La concessió de les ajudes estarà lligada al manteniment de l’activitat fins a juny de 2022

A més, amb independència de la seva caiguda de facturació, també podran accedir automàticament a les ajudes específicament previstes per a ells, els autònoms que tributen en mòduls i a més es trobin en algun dels 95 epígrafs publicats en el Reial decret llei 5/2021.

 

Cerques un gestor que sàpiga l’import màxim import que pots cobrar? T’informem

Quant es cobra?

Existeixen 3 grups de sol·licitants la quantia de les ajudes:

 1. Autònoms que tributen en mòduls o autònoms en règim d’estimació objectiva. Se’ls exigiran menys requisits per a accedir a les ajudes però només podran percebre un màxim de 3.000 euros.
 2. Autònoms que tributen en estimació directa: mínim de 4.000 euros i un màxim de 200.000 euros, l’ajuda es determinarà en funció de la caiguda de la seva facturació l’any anterior.
 3. Autònoms que tenen més de deu empleats: mínim de 4.000 euros i un màxim de 200.000 euros, l’ajuda es determinarà en funció de la caiguda de la seva facturació l’any anterior.
descobreix en que et podem ajudar

Estàs buscant una gestoria a Barcelona i Lleida que t'ajudi a gestionar les ajudes per caiguda d'ingressos

Tramitem tot tipus d’expedients amb la Seguretat Social i tot tipus d’organismes de manera àgil i fiable, ja sigui presencial o telemàticament.

T’aportem el nostre coneixement i solucions polítiques fiscals i planificació.

Podem ajudar-te al fet que obtinguis fins al 40% dels teus ingressos si has facturat un 30% que en 2019.

descobreix en que et podem ajudar

 

En quines partides es pot gastar l’ajuda per Covid-19?

Aquestes ajudes no podran ser destinades a qualsevol concepte, sinó tan sols als quals estan expressament recollits per la norma: són finalistes.

Partides acceptades:

 1. Cobrir el deute que tinguin els treballadors per compte propi.
 2. Realitzar pagaments a proveïdors i altres creditors, financers i no financers.
 3. Pagar els costos fixos incorreguts pels autònoms i empreses considerats elegibles, sempre que aquests s’hagin reportat entre l’1 de març de 2020 i el 31 de maig de 2021 i procedeixin de contractes anteriors a l’entrada en vigor d’aquest Reial decret llei.

 

POSA'T EN CONTACTE AMB NOSALTRES

Necessites assessorament fiscal?

Ja siguis autònom o tinguis una petita empresa, tenim l’experiència que necessites i l’actitud que estàs buscant.
Centre Gestor t’ofereix o servei integral de confiança que t’ajudarà a créixer i avançar.

POSA'T EN CONTACTE AMB NOSALTRES

 

On presentar la sol·licitud?

La gestió de les ajudes és de caràcter regional, aquesta informació se subministrarà per l’Administració Tributària corresponent a petició de les Comunitats Autònomes i les Ciutats de Ceuta i Melilla.
La línia d’ajuda té dos compartiments:

 1. Dotat amb 5.000 milions d’euros per a totes les CCAA, excepte Canàries i Balears.
 2. Dotat amb 2.000 milions d’euros per a Canàries i Balears.

 

Quins són els terminis per a tramitar la sol·licitud?

L’única cosa que se sap de moment és que no podrà concedir-se cap ajuda directa de les recollides en el decret passat el 31 de desembre de 2021. Encara queda per fixar la data d’inici del termini de sol·licitud.

CNAE inclosos

Per a presentar una sol·licitud, l’epígraf en l’alta de la Seguretat Social ha d’estar inclòs en un dels següents:0710 Extracció de minerals de ferro.
1052 Elaboració de gelats.
1083 Elaboració de cafè, te i infusions.
1101 Destil·lació, rectificació i mescla de begudes alcohòliques.
1103 Elaboració de sidra i altres begudes fermentades a partir de fruites.
1413 Confecció d’altres peces de vestir exteriors.
1419 Confecció d’altres peces de vestir i accessoris.
1420 Fabricació d’articles de pelleteria.
1439 Confecció d’altres peces de vestir de punt.
1811 Arts gràfiques i serveis relacionats amb aquestes.
1812 Altres activitats d’impressió i arts gràfiques.
1813 Serveis de pre-impressió i preparació de suports.
1814 Enquadernació i serveis relacionats amb aquesta.
1820 Reproducció de suports gravats.
2051 Fabricació d’explosius.
2441 Producció de metalls preciosos.
2670 Fabricació d’instruments d’òptica i equip fotogràfic.
2731 Fabricació de cables de fibra òptica.
3212 Fabricació d’articles de joieria i articles similars.
3213 Fabricació d’articles de bijuteria i articles similars.
3316 Reparació i manteniment aeronàutic i espacial.
3530 Subministrament de vapor i aire condicionat.
4616 Intermediaris del comerç de tèxtils, peces de vestir, pelleteria, calçat i articles de cuir.
4617 Intermediaris del comerç de productes alimentosos, begudes i tabac.
4624 Comerç a l’engròs de cuirs i pells.
4634 Comerç a l’engròs de begudes.
4636 Comerç a l’engròs de sucre, xocolata i confiteria.
4637 Comerç a l’engròs de cafè, te, cacau i espècies.
4638 Comerç a l’engròs de peixos i mariscos i altres productes alimentosos.
4639 Comerç a l’engròs, no especialitzat, de productes alimentosos, begudes i tabac.
4644 Comerç a l’engròs de porcellana, cristalleria i articles de neteja.
4648 Comerç a l’engròs d’articles de rellotgeria i joieria.
4719 Un altre comerç al detall en establiments no especialitzats.4724 Comerç al detall de pa i productes de fleca, confiteria i pastisseria en establiments especialitzats.
4725 Comerç al detall de begudes en establiments especialitzats.
4741 Comerç al detall d’ordinadors, equips perifèrics i programes informàtics en establiments especialitzats.
4751 Comerç al detall de tèxtils en establiments especialitzats.
4762 Comerç al detall de periòdics i articles de papereria en establiments especialitzats.
4771 Comerç al detall de peces de vestir en establiments especialitzats.
4772 Comerç al detall de calçat i articles de cuir en establiments especialitzats.
4777 Comerç al detall d’articles de rellotgeria i joieria en establiments especialitzats.
4782 Comerç al detall de productes tèxtils, peces de vestir i calçat en llocs de venda i en mercats ambulants.
4789 Comerç al detall d’altres productes en llocs de venda i en mercats ambulants.
4799 Un altre comerç al detall no realitzat ni en establiments, ni en llocs de venda ni en mercats ambulants.
4931 Transport terrestre urbà i suburbà de passatgers.
4932 Transport per taxi.
4939 Tipus de transport terrestre de passatgers n.c.o.p.
5010 Transport marítim de passatgers.
5030 Transport de passatgers per vies navegables interiors.
5110 Transport aeri de passatgers.
5221 Activitats annexes al transport terrestre.
5222 Activitats annexes al transport marítim i per vies navegables interiors.
5223 Activitats annexes al transport aeri.
5510 Hotels i allotjaments similars.
5520 Allotjaments turístics i altres allotjaments de curta estada.
5530 Càmpings i aparcaments per a caravanes.
5590 Altres allotjaments.
5610 Restaurants i llocs de menjars.
5621 Provisió de menjars preparats per a esdeveniments.
5629 Altres serveis de menjars.
5630 Establiments de begudes.
5813 Edició de periòdics.
5914 Activitats d’exhibició cinematogràfica.
7420 Activitats de fotografia.
7711 Lloguer d’automòbils i vehicles de motor lleugers.

7712 Lloguer de camions.
7721 Lloguer d’articles d’oci i esportius.
7722 Lloguer de cintes de vídeo i discos.
7729 Lloguer d’altres efectes personals i articles d’ús domèstic.
7733 Lloguer de maquinària i equip d’oficina, inclosos ordinadors.
7734 Lloguer de mitjans de navegació.
7735 Lloguer de mitjans de transport aeri.
7739 Lloguer d’una altra maquinària, equips i béns tangibles n.c.o.p.
7911 Activitats de les agències de viatges.
7912 Activitats dels operadors turístics.
7990 Altres serveis de reserves i activitats relacionades amb aquests.
8219 Activitats de fotocopiat, preparació de documents i altres activitats especialitzades d’oficina.
8230 Organització de convencions i fires de mostres.
8299 Altres activitats de suport a les empreses.
9001 Arts escèniques.
9002 Activitats auxiliars a les arts escèniques.
9004 Gestió de sales d’espectacles.
9102 Activitats de museus.
9103 Gestió de llocs i edificis històrics.
9104 Activitats dels jardins botànics, parcs zoològics i reserves naturals.
9200 Activitats de jocs d’atzar i apostes.
9311 Gestió d’instal·lacions esportives.
9313 Activitats dels gimnasos.
9319 Altres activitats esportives.
9321 Activitats dels parcs d’atraccions i els parcs temàtics.
9329 Altres activitats recreatives i d’entreteniment.
9523 Reparació de calçat i articles de cuir.
9525 Reparació de rellotges i joieria.
9601 Rentada i neteja de peces tèxtils i de pell.
9604 Activitats de manteniment físic.