Contractació de treballadors fixos discontinus per a treballs de temporada

En què consisteix el contracte fix – discontinu? Et permet contractar treballadors durant una temporada en cada any natural per a la realització de treballs que no es repeteixin en dates certes, i dins del volum normal d’activitat de l’empresa.
En cas que els treballs es repeteixin en dates certes, hauràs de recórrer al contracte indefinit a temps parcial.

Et comptem tots els detalls del contracte fix – discontinu, en quines situacions aplica i alguns exemples.

 

POSA'T EN CONTACTE AMB NOSALTRES

T'oferim el millor assessorament integral

Ja siguis autònom o tinguis una petita empresa, tenim l’experiència que necessites i l’actitud que estàs buscant.

Centre Gestor t’ofereix el servei integral de confiança que t’ajudarà a créixer i avançar.

POSA'T EN CONTACTE AMB NOSALTRES

Particularitats del contracte indefinit fix discontinu

Atenent a si els treballs discontinus es repeteixen en dates certes o no, la normativa laboral estableix:

  • Treballs discontinus que no es repeteixen en dates certes. El contracte es regula segons el que s’estableix en l’article 16 de l’Estatut dels Treballadors.
  • Treballs discontinus que es repeteixin en dates certes. El contracte es regula segons el que s’estableix per al contracte a temps parcial celebrat per temps indefinit.

Els treballadors fixos-discontinus seran anomenats en l’ordre i la forma que es determini en els respectius convenis col·lectius, podent el treballador en cas d’incompliment, reclamar en procediment d’acomiadament davant la jurisdicció competent, iniciant-se el termini per a això des del moment en què tingués coneixement de la falta de convocatòria.

Els convenis col·lectius podran acordar, quan les peculiaritats de l’activitat del sector així ho justifiquin, la utilització en els contractes de fixos – discontinus de la modalitat de temps parcial, així com els requisits per a la conversió de contractes temporals en contractes de fixos – discontinus.

 

 

Exemples de contractes fixos – discontinus

  • Els serveis que es desenvolupen amb la temporada escolar (monitors, cuidadors del menjador, etc.) Qui està contractat per una empresa que presta aquestes activitats, per exemple un conductor d’autobús escolar, sap que el seu treball és estable, però intermitent en el temps, ja que només es realitza mentre els alumnes estan en el curs escolar.
  • Treballs de recollida de la fruita de temporada.
  • Ocupacions d’estiu relacionats amb el turisme i l’hostaleria (com un socorrista o personal per a un hotel).

Els treballadors amb un contracte fix discontinu no tenen un contracte temporal, sinó indefinit. És a dir, formen part de la plantilla fixa de l’empresa, només que no treballen tot l’any, però conserven el seu dret a ser cridats a l’any següent.

En el contracte s’indicarà la durada estimada de l’activitat i els criteris del conveni col·lectiu aplicable per a realitzar la crida, és a dir, l’ordre amb què es dirà als empleats cada temporada per a la seva contractació.
Els treballadors fixos discontinus podran tenir jornada completa o parcial, però sempre la seva relació laboral és indefinida.

 

Què apareix en un contracte fix – discontinu?

Si els contractes laborals solen establir el tipus de jornada (completa o parcial) i la seva distribució horària (setmana, dies o hores), els contractes fixos discontinus indiquen la durada estimada (encara que incerta) de l’activitat que motiva aquest tipus de contractes, reflectint de manera orientativa la jornada laboral que es realitzarà i la seva distribució.

En un contracte fix discontinu, únicament podran realitzar hores complementàries els treballadors que tinguin una jornada parcial.

 

 

Temporalitat del contracte fix – discontinu

El contracte fix – discontinu permet contractar treballadors durant una temporada en cada any natural per a la realització de treballs que no es repeteixin en dates certes, i dins del volum normal d’activitat de l’empresa. En cas que els treballadors es repeteixin en dates certes, hauran d’acudir al contracte indefinit a temps parcial:

  • És fix discontinu el contracte d’un treballador per a l’envasament d’ampolles de butà, que es repeteix cada any però en dates dispars.
  • Per contra, és indefinit a temps parcial el contracte dels conductors d’autobús contractats per al transport escolar de setembre a juny.

 

 

Obligació d’avisar al treballador

Així, amb el contracte fix – discontinu haurà de cridar als treballadors abans de l’inici d’un període d’activitat, mantenint-los durant la campanya en situació d’alta en la Seguretat Social. Finalitzat aquest període d’activitat, els afectats passaran a percebre la prestació per desocupació, i així successivament.

 

 

Conveni de treballadors

Un contracte d’aquest tipus únicament es pot subscriure a temps parcial quan així s’estableixi en el conveni col·lectiu que resulti d’aplicació. Quan així sigui, s’hauran de complir també les altres exigències del conveni col·lectiu.

La formalització d’un contracte fix – discontinu a temps parcial quan no ho permeti el conveni col·lectiu determinarà la seva conversió en contracte per temps indefinit. En cas que el conveni sí que ho permeti però no es compleixin els requisits formals establerts, el contracte es convertirà en contracte a jornada completa.

 

Conversió del contracte

És possible que la teva empresa hagi signat un contracte fix – discontinu a jornada completa amb un treballador però que, després d’haver-lo anomenat durant diverses temporades, en la pròxima només sigui necessari que treballi a temps parcial:

  • No és possible que duguis a terme aquest canvi ni tan sols a través d’una modificació substancial de les condicions de treball.
    Aquest canvi és una ”novació contractual” que haurà de comptar necessàriament amb el consentiment del treballador (i sempre que el conveni prevegi la possibilitat de signar aquest tipus de contractes a temps parcial, com hem indicat anteriorment). Aquest consentiment haurà de ser acreditat amb un document signat per totes dues parts, per a evitar problemes futurs.

 

 

Incompliment del contracte

Si escau a la crida però assigna a l’afectat un nombre d’hores inferior a la jornada completa que sempre havia desenvolupat sense el seu consentiment exprés, el contracte no s’entendrà vàlidament modificat per faltar el consentiment d’un dels contractants.

Es considerarà que la nova crida és a jornada completa, per la qual cosa el treballador podrà exigir-li diferències salarials i la Inspecció Laboral les quotes corresponents a aquestes diferències, a més d’una sanció mínima de 626 euros.

 

 

Nosaltres t'assessorem sobre el contracte fix - discontinu

Necessites més informació?

Un equip professional t’assessora sobre el contracte fix – discontinu perquè sàpigues en què consisteix, en quines situacions pots aplicar-lo i quines són les seves particularitats.

Nosaltres t'assessorem sobre el contracte fix - discontinu