En el context de l’emergència de salut pública derivada de l’extensió del coronavirus, poden sorgir molts dubtes, tant de ciutadans com d’empreses i professionals. Un d’aquests dubtes és si els registres i notaries han d’estar oberts per realitzar els tràmits necessaris.

Doncs bé, tenint en compte les instruccions de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública i del Ministeri de Justícia, la resposta és que sí que han d’estar oberts, perquè els registres de la propietat, mercantils i de béns mobles són servei públic d’interès general i són oficines públiques.

També les notaries desenvolupen un servei públic d’interès general, són oficines públiques, i han de romandre obertes, per la qual cosa no els afecta la prohibició general de l’estat d’alarma.

Atenció. Exceptuant els supòsits de malaltia i els establerts en la legislació notarial, el notari no pot tancar el despatx notarial en tenir caràcter d’oficina pública.

Si una oficina notarial quedés desatesa a conseqüència del COVID-19, el notari ho comunicarà immediatament al seu Col·legi Notarial. En aquest cas, el notari designarà en els termes reglamentàriament previstos a un substitut. En cas que no sigui possible, s’aplicarà el quadre de substitucions aprovat per cada Col·legi Notarial.

No obstant això, el Consell General del Notariat dóna la possibilitat d’adoptar mesures de prestació del servei notarial que afectin a tot el territori nacional. I concedeix al Col·legi Notarial corresponent l’adopció de mesures singulars en el seu àmbit territorial que no han d’implicar un increment de risc per a la salut del notari o el personal al seu servei.

Però el públic no podrà acudir ni a notaries ni a registres, excepte en comptadíssimes excepcions en les quals es doni “causa de força major o situació de necessitat” perquè, com a regla general, no pot sortir de casa.

Registres

L’atenció diària al públic que ha de prestar el registrador i la seva plantilla es farà exclusivament mitjançant correu electrònic o per via telefònica.

Les sol·licituds de notes simples i certificacions s’hauran de fer excepcionalment durant la vigència del Reial decret 463/2020, de 14 de març, i en el seu cas, les seves pròrrogues, a través de la web registradores.org, acreditant en tot cas l’interès legítim. No obstant això, les notes simples també es podran sol·licitar per correu electrònic.

L’horari d’atenció al públic serà el d’estiu, és a dir, de dilluns a divendres de 9 a 14 hores.

En registres, moltes de les sol·licituds del públic (com les peticions de notes simples o certificacions) es poden fer per Internet a través de la web www.registradores.org.

Notaries

Només serà obligatori atendre aquelles actuacions de caràcter urgent, així com les que determini el Govern.

El notari s’abstindrà de citar a interessats per a actuacions que no revesteixin aquest caràcter.

L’oficina notarial haurà de procurar un telèfon de contacte, així com un correu electrònic per a atendre aquestes actuacions. Aquests mitjans estan publicats en la pàgina web www.notariado.org.

L’interessat que consideri urgent una actuació notarial haurà de contactar per telèfon o en la mesura del possible presentar telemàticament un escrit en la pàgina web esmentada en el qual haurà d’indicar les seves dades d’identificació, inclòs telèfon, així com l’actuació notarial demandada.

No s’admetrà l’accés a la notaria a ningú diferent de l’interessat i conforme a la legislació notarial altres intervinents com intèrprets o testimonis.

L’actuació notarial es desenvoluparà exclusivament en l’oficina notarial i pel temps imprescindible.

L’interessat citat amb dia i hora que acudeixi a la notaria haurà d’acudir-hi amb aquells mitjans d’autoprotecció que garanteixin la seguretat sanitària.

A la notaria, tant el personal de l’oficina pública notarial, com el notari adoptaran les mesures de separació i allunyament físic recomanades per les autoritats.

Per garantir la prestació del servei públic notarial, el notari establirà, en cas que sigui possible, torns, de conformitat amb la legislació laboral.

El notari facilitarà, a aquest efecte, als seus empleats un document a manera de salconduit que els permeti justificar que acudeixen al seu lloc de treball.