Fals autònom que passa del RETA al règim general: Com tributaran les quantitats regularitzades per la inspecció de treball?

Com a autònom els rendiments generats de l’activitat tributen com a rendiments d’activitats econòmiques, mentre que els rendiments generats mitjançant la relació laboral entre empresa i treballador tenen la qualificació de rendiments del treball, la qual cosa genera diferències importants en la tributació dels uns i els altres.

Amb la recent aprovació de la Llei de riders, s’ha tornat a generar una pregunta que semblava resolta: com tributen les quantitats que regularitza la inspecció de treball en requalificar al treballador d’autònom a assalariat?

Et comptem tot el que necessites saber sobre la figura del fals autònom aquest post.

 

Crida'ns i fem la teva renda

Necessites ajuda amb la declaració de la Renda?

Un equip professional confecciona i gestiona la teva Declaració de la Renda buscant les millors fórmules perquè el teu IRPF resultant sigui el més beneficiós per a tu.

Crida'ns i fem la teva renda

Fals autònom: què és?

No existeix una definició legal per a aquesta figura, ja que un fals autònom és una persona la relació de la qual amb l’empresa, malgrat complir tots els requisits per a considerar-se com a per compte d’altri sota la direcció i control d’un empresari, s’ha configurat mitjançant una prestació de serveis enquadrat en el RETA i en general mitjançant un contracte mercantil.

Existeixen una sèrie de característiques perquè un treballador pugui saber si es troba en situació de fals autònom:

 • El fals autònom no exerceix voluntàriament les seves funcions, sinó que acata les directrius empresarials.
 • La retribució salarial que rep el treballador ve determinada per l’empresa.
 • Si existeix una relació de dependència amb l’empresa, s’entén que es tracta d’un treballador per compte d’altri.
 • Es dóna quan el treballador usa els mitjans de producció de l’empresa o s’até a les estratègies empresarials de l’organització per a la qual treballa.

 

Desavantatges per al fals autònom

 • Obligació d’alta i cotització en el règim de treballadors autònoms pagada per ell mateix.
 • Obligació de presentar declaracions d’IVA.
 • No se li aplica ni l’Estatut dels Treballadors ni les condicions laborals establertes en Conveni Col·lectiu, és a dir, es trobarà amb inexistència de vacances pagades, un salari mínim, permisos retribuïts, possibilitat de reduccions de jornada per conciliació familiar i altres situacions regulades.
 • No tindrà dret a prestació per desocupació.
 • En cas de deixar de prestar serveis, no podrà sol·licitar indemnitzacions o terminis de preavís, excepte pacte exprés.

 

Desavantatges per a l’empresa en cas de declaració de laboralitat

Aquesta situació és il·legal fàcilment demostrable, per la qual cosa en cas de reclamació per part del treballador:
 • L’empresari haurà d’abonar la indemnització legal màxima en cas de reclamació per acomiadament.
 • En el supòsit d’intervenció per part de la inspecció de treball, hi haurà una sanció econòmica que pot oscil·lar entre els 3.126€ i els 10.000€.
 • Possible reclamació de les cotitzacions dels últims 4 anys, més una sanció que consisteix en una multa equivalent al valor del 100% al 150% de les cotitzacions no ingressades.
 • En cas d’existir més d’un fals autònom, per cadascun d’ells s’haurà d’afrontar les mateixes conseqüències i sancions citades.

 

Com tributa la figura del fals autònom?

El primer que has de fer és distingir entre la regularització que es realitza per part de la inspecció de treball respecte als falsos autònoms i la que estableix la pròpia Llei de riders.
La Llei determina un període transitori de 3 mesos des de l’endemà a la seva aprovació perquè les plataformes digitals en les quals els autònoms, fins ara, operen, duguin a terme el transvasament d’aquests a la seva plantilla.

No obstant això, res diu la Llei sobre si la situació d’aquests treballadors amb anterioritat a l’entrada en vigor de la Llei era correcta o no, el que suposa que la situació ha d’estimar-se com apropiada i per tant no procedeix cap regularització respecte als rendiments que van tributar com a procedents d’activitats econòmiques.

Ara bé, si amb posterioritat a l’entrada en vigor definitiva de la Llei es continua donant una situació en la qual el treballador encaixa dins de la mena del fals autònom i la inspecció de treball el detecta, durà a terme la regularització de la seva situació amb efectes retroactius fins avui que correspongui, bé per prescripció del dret de l’Administració a determinar el deute tributari, o bé per no haver-se estès la qualificació com de fals autònom més enllà del període de prescripció.

 

I què diu la Direcció General de Tributs?

Sobre aquesta qüestió es pronuncia la Direcció General de Tributs, reiterant el criteri sobre la tributació de les quantitats que han de regularitzar-se pel canvi de qualificació jurídica. En particular, parlem que com a autònom els rendiments que genera l’activitat tributen, precisament, com a rendiments d’activitats econòmiques menteixis que els rendiments que s’haguessin general mitjançant relació laboral entre empresa i treballador haguessin tingut la qualificació de rendiments del treball, la qual cosa genera diferències importants en la tributació dels uns i els altres.

La Consulta Vinculant estableix aquest procediment per a dur a terme la regularització, ja que el més probable és que la tributació sigui més elevada pel canvi de qualificació dels rendiments. Aquesta conclusió deriva de la possibilitat d’incrementar les despeses deduïbles en el càlcul del rendiment de l’activitat conforme al mètode d’estimació directa, per contra, dels rendiments del treball únicament seran deduïbles les despeses recollides en l’article 17 de la LIRPF.

 

POSA'T EN CONTACTE AMB NOSALTRES

Et fem la Declaració de la Renda 2020

Ja siguis autònom o tinguis una petita empresa, tenim l’experiència que necessites i l’actitud que estàs buscant.

Centre Gestor t’ofereix el servei integral de confiança que t’ajudarà a créixer i avançar.

POSA'T EN CONTACTE AMB NOSALTRES