L’impacte del coronavirus és una realitat per a la valoració de PIMES i empreses. Els fluxos han disminuït i disminuiran i el risc ha augmentat i augmentarà. Ens trobem en una situació de molta incertesa, on és difícil predir si aquesta pèrdua de valor serà puntual o s’allargarà en el temps.

En períodes convulsos com el generat per la pandèmia hem pogut observar com molts negocis ha donat pas a l’evaporació del seu valor en qüestió de mesos. En quant ha canviat el valor de la meva empresa amb el Covid-19?

Per a respondre a aquesta qüestió és necessari distingir entre les companyies que tenen capacitat financera per a fer front a aquesta crisi i les empreses que es veuran abocades a la venda per a evitar la insolvència i el concurs de creditors.

Si una empresa està en risc, la seva valoració objectiva passa a un segon pla perquè el que veritablement importa és salvar els llocs de treball i les responsabilitats patrimonials.

“En aquests casos el valor del negoci està determinat pel problema que soluciona la seva venda”.

Però dins d’aquest alarmant context no tot és dolent. A vegades, les crisis serveixen per a depurar deficiències, que en èpoques de bonança són assumides per pròspers comptes de resultats però que en situacions d’incertesa floreixen davant marges inferiors i caiguda de vendes. Per als experts, aquelles empreses amb una base sòlida continuaran operatives en aquesta crisi i en totes les que puguin venir.

Valoració de PIMES

Des del punt de vista econòmic, la taxació d’un negoci no és fàcil. No es tracta d’una ciència exacta. I és que el valor d’una empresa, s’entèn com una xifra estàtica i precisa, no és real, es concep més aviat com una estimació sotmesa a hipòtesis futures.

Amb independència del mètode triat, en aquests processos es quantifiquen els elements que constitueixen el patrimoni del negoci, la posició competitiva que ostenta dins del seu sector i les expectatives de generació de riquesa.

Tal com afirma Warren Bufet “el preu és el que pagues i el valor és el que reps”. Això és, el preu és el resultat de la transacció. Un import concret en un moment determinat que depèn de l’oferta i la demanda, i el valor, no obstant això, és el que assigna cadascun en funció dels seus interessos. És el mesurament monetari del grau d’utilitat que aquesta empresa pot reportar.

Existeixen diferents formes de valoració de PIMES. Per exemple, per a casos de liquidació social, es podria sumar o restar als fons propis la diferència entre el valor comptable i real d’actius i passius i obtenir un “valor liquidatiu corregit” o, es pot tractar de compensar al venedor per la seva “renúncia” a possibles beneficis futurs, quan es tracta de la venda d’una empresa que continuarà funcionant. En aquests casos el valor es determina de la següent forma:

S’estimen els fluxos que la societat podrà generar en els pròxims anys

Aquests fluxos es “actualitzen”, aplicant un tipus d’interès.

I al resultat final se li suma el valor liquidatiu que pugui tenir l’empresa finalitzat el termini.

La valoració per descomptes de fluxs de caixa (DFC), que és la que estem analitzant, contempla la capacitat de l’empresa per a generar riquesa en el futur. Això és, la probabilitat de produir fluxs de caixa lliures. Entenent per aquests el resultat final dels corrents d’ingressos i despeses que s’esperen obtenir al llarg de vida empresarial.

Valoració = (CF1/(1+k)) + (CF2/(1+k)2 ) + … + ((CFn+*VRn)/(1+k)n )

Si CF1 és Flux de caixa Lliure per al període 1;

k és la taxa d’actualització;

VR és el Valor residual; i

n representa la vida empresarial il·limitada.

Així, la valoración de PIMES serà el resultat de sumar els Fluxs de caixa projectats i el valor residual. Fluxs de caixa que hauran de ser capitalitzats al present.

En el mètode de valoració per DFC es tenen en compte unes hipòtesis determinades de creixement i inversió. Es tracta de premisses molt difícils d’estimar en el tràngol pandèmic que estem vivint i que, molt probablement, continuarem suportant fins a l’arribada de la vacunació.

En qualsevol cas, no oblidi que per a poder valorar una empresa és necessari un coneixement previ del sector on opera, com funcionen els seus competidors, com és l’entorn macroeconòmic, etc., ja que tota aquesta anàlisi ens permetrà arribar a conclusions operatives i establir quina serà la seva evolució..

Abans i ara, ahir, avui, demà i sempre l’empresa, igual que qualsevol altre tangible o intangible, val el que un altre estigui disposat a pagar: No cregui que l’altra part és l’enemic. En una bona negociació, és necessari col·laborar, buscar solucions als seus interessos i problemàtiques, intentar entendre les seves limitacions i ser empàtics.

Per a qualsevol dubte si us plau, posi’s en contacte amb el nostre equip d’experts, per correu electrònic info@centregestor.es o si ho prefereix visiti’ns en les nostres oficines de Lleida, Barcelona o Tremp.